Ktl-icon-tai-lieu

Autocad structural detailing 2012

Được đăng lên bởi Trần Trí
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1625 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Autocad structural detailing 2012
1. Mô tả chương trình
1.1. Miêu tả chung cho chương trình
Mô đun ASD – steel sử dụng để vẽ những bản vẽ chi tiết về kết cấu thép. Sau khi hoàn thành
giai đoạn thiết kế kiến trúc và tính toán kết cấu cho công trình, giai đoạn này là giai đoạn hoàn
thực hiện bản vẽ ở các giai đoạn từ thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.
ASD – steel cho phép vẽ hoàn thiện các bản vẽ chi tiết ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công
về kết cấu thép( bao gồm bản vẽ và bảng thống kê vật liệu). Quá trình tạo bản vẽ là hoàn toàn
tự động. Bản vẽ này được tạo dựa trên mô hình 3D mà được dựng ở trong mô đun ASD –
steel. Điều đặc biệt là nếu mô hình kết cấu bị điều chỉnh thì các bản vẽ sẽ tự động cập nhật
theo.
ASD – steel có các khả năng sau:


Liên kết với chương trình tính toán Robot( Autodesk robot structural analysis).



Chỉnh sửa các thành phần trong bản vẽ



Tự động tạo bản vẽ cuối cùng



Quản lý đầu ra.

ASD – steel kết hợp với Autodesk Robot Structural Analysis cho phép người sử dụng thực
hiện hoàn thiện một dự án kết cấu:


Tạo mô hình kết cấu và tính toán kết cấu



Thiết kế kết cấu



Tạo bản vẽ hoàn thiện và có thể chỉnh sửa đươc.

ASD – steel có khả năng nhận biết kết cấu mạnh khi chương trình được đọc từ một chương
trình tính toán kết cấu như:


Khả năng định nghĩa liên kết giữa các cấu kiện



Khả năng gia công cấu kiện.



Khả năng nhóm cấu kiện dựa theo chức năng thực tế của cấu kiện. (ví dụ dầm, cột.. sự
được tự động nhận ra)



Khả năng cho phép người sử dụng có thể định nghĩa các thành phần.



Khả năng có được bản vẽ tổng thể của kết cấu và chuẩn bị hóa đơn vật liệu.



Tạo ra bản vẽ kỹ thuật thi công chi tiết.

Bản quyền thuộc về MinhItaC

Page 1

Autocad structural detailing 2012
Các đối tượng sau đây được phân biệt trong chương trình:


Cấu trúc mô hình, cấu trúc mô hình cấu kiện 3D thật sự, cho ra được bản vẽ cuối cùng.



Tên cấu kiện (Position) – một đối tượng liên quan đến một tổ chức mô hình cấu trúc.
Được ký hiệu là (Chữ - Số) chỉ định các cấu kiện giống nhau hoặc một cụm các cấu
trúc.



Tài liệu ( Documents): là một loạt các views(khung nhìn) trong một dự án xác định.
Chú ý: Một documents ( tức các views) chỉ có thể được điều chỉnh trong Edition
layout, và một document chi có thể được in ấn khi nó được insert vào trong prinout
layout.



Tài liệu mẫu (document template): là một views được định nghĩa trước , mỗi
document được tạo dựa trên một mẫu.



View - là các bản vẽ đơn lẻ, nó l...
Autocad structural detailing
2012
Bn quyn thuc v MinhItaC Page 1
1. Mô t chương trình
1.1. Miêu t chung cho chương trình
đun ASD steel s dụng để v nhng bn v chi tiết v kết cu thép. Sau khi hoàn thành
giai đoạn thiết kế kiến trúc và tính toán kết cấu cho công trình, giai đoạn này là giai đoạn hoàn
thc hin bn v các giai đoạn t thiết kế cơ sở đến thiết kế bn v k thut thi công.
ASD steel cho phép v hoàn thin các bn v chi tiết giai đoạn thiết kế k thut thi công
v kết cu thép( bao gm bn v bng thng vt liu). Quá trình to bn vhoàn toàn
t động. Bn v này được to dựa trên hình 3D được dng trong đun ASD
steel. Điều đc bit nếu hình kết cu b điều chnh thì các bn v s t động cp nht
theo.
ASD steel có các kh năng sau:
Liên kết với chương trình tính toán Robot( Autodesk robot structural analysis).
Chnh sa các thành phn trong bn v
T động to bn v cui cùng
Quản lý đầu ra.
ASD steel kết hp với Autodesk Robot Structural Analysis cho phép người s dng thc
hin hoàn thin mt d án kết cu:
To mô hình kết cu và tính toán kết cu
Thiết kế kết cu
To bn v hoàn thin và có th chnh sửa đươc.
ASD steel kh năng nhn biết kết cu mạnh khi chương trình được đc t một chương
trình tính toán kết cấu như:
Kh năng định nghĩa liên kết gia các cu kin
Kh năng gia công cấu kin.
Kh năng nhóm cu kin da theo chức năng thc tế ca cu kin. (ví d dm, ct.. s
được t động nhn ra)
Kh năng cho phép người s dng có th định nghĩa các thành phần.
Kh năng có được bn v tng th ca kết cu và chun b hóa đơn vật liu.
To ra bn v k thut thi công chi tiết.
Autocad structural detailing 2012 - Trang 2
Autocad structural detailing 2012 - Người đăng: Trần Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Autocad structural detailing 2012 9 10 778