Ktl-icon-tai-lieu

Autodesk Inventor - Các phần tử thiết kế (Design elements)

Được đăng lên bởi hongminh1230
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 7
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ (Design Elements)

C¸c phÇn tö thiÕt kÕ lµ nh÷ng Feature mµ ta cã thÓ t¹o, lÊy ra vµ sö dông l¹i
trong c¸c thiÕt kÕ cña ta. Ch−¬ng nµy sÏ tr×nh bµy tæng quan vÒ c¸ch lµm viÖc cña
c¸c phÇn tö thiÕt kÕ vµ c¸ch sö dông chóng trong m«i tr−êng Part Model. Ta sÏ t×m
hiÓu t¹i sao c¸c c«ng cô Design Element lµ nh÷ng c«ng cô m¹nh nhÊt cña
Autodesk Inventor. Cã thÓ tham kh¶o thªm vÒ c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, h−íng dÉn tõng
b−íc trªn online Help vµ Tutorials.
7.1. Giíi thiÖu chung:
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ lµ c¸c Feature hoÆc tËp hîp c¸c Feature mµ ta cã thÓ
lÊy ra tõ c¸c chi tiÕt vµ g¸n cho c¸c chi tiÕt kh¸c. Sö dông c¸c kh¶ n¨ng quan hÖ
cña c¸c chi tiÕt, tÊt c¶ nh÷ng thµnh viªn trong qu¸ tr×nh hîp t¸c thiÕt kÕ cã thÓ chi
sÎ môc ®Ých thiÕt kÕ vµ c¸c th«ng tin thiÕt kÕ.
- PhÇn tö thiÕt kÕ lµ g×?
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ ®−îc l−u tr÷ trong c¸c file cã phÇn më réng lµ (.ide).
Mét phÇn tö thiÕt kÕ lµm viÖc gièng nh− mét biÓu mÉu (Template), sao chÐp c¸c
Feature tõ mét chi tiÕt vµ g¸n chóng vµo c¸c chi tiÕt kh¸c. C¸c phÇn tö thiÕt kÕ
kh«ng ®−îc liªn kÕt víi nhau. V× vËy mçi mét c¸ thÓ lµ ®éc lËp. C¸c phÇn tö thiÕt
kÕ cã thÓ lµ c¸c chi tiÕt chuÈn mµ yªu cÇu kh«ng thay ®æi hoÆc c¸c chi tiÕt tuú
chän mµ cã thÓ ®−îc thay ®æi tr−íc khi chÌn.
- T¹i sao ta dïng c¸c phÇn tö thiÕt kÕ?
RÊt nhiÒu c«ng ty khi thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt mµ ph¶i dïng ®i dïng l¹i nhiÒu
lÇn. Víi Autodesk Inventor ta cã thÓ lÊy ra vµ sö dông l¹i c¸c Feature.
- Ta cã thÓ dïng c¸c phÇn tö thiÕt kÕ ë ®©u?
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ ®−îc sö dông trong m«i tr−êng Part Model. PhÇn tö
thiÕt kÕ cã thÓ lµ mét Feature c¬ së khi nã kh«ng phô thuéc trªn c¸c Feature kh¸c.
7.2. C¸c tiÖn Ých:
D−íi ®©y lµ mét sè tiÖn Ých næi bËt gióp ta t¹o phÇn tö thiÕt kÕ cã hiÖu qu¶:
- Design Element dialog: T¹o c¸c phÇn tö thiÕt kÕ tõ mét hép tho¹i hçn
hîp.
- Design Element Catalogs: T¹o vµ dïng chung c¸c phÇn tö thiÕt kÕ phøc
t¹p ®Ó xóc tiÕn “c¸c thñ thuËt tèt nhÊt” cïng víi nhãm thiÕt kÕ.
- Design reuse: Sö dông l¹i nh÷ng thiÕt kÕ cã s½n ®· ®−îc kiÓm nghiÖm ®Ó
t¨ng tèc ®é thiÕt kÕ vµ n©ng cao chÊt l−îng.
- Company Standards: T¹o danh môc c¸c feature mµ ph¶n ¸nh c¸c chuÈn
thiÕt kÕ vµ qu¸ tr×nh chÕ t¹o.
7.3. Tr×nh tù lµm viÖc:
PhÇn nµy sÏ nªu tæng quan vÒ c¸c thñ tôc khi sö dông c¸c phÇn tö thiÕt kÕ.
Cã thÓ tham kh¶o thªm trªn online Help vµ Tutorial.

7.3.1. LËp kÕ ho¹ch lµm viÖc:
Sau khi t¹o c¸c Feature cho mét chi tiÕt ta cã thÓ lÊy chóng ra ®Ó t¹o c¸c
phÇn tö thiÕt kÕ. Khi t¹o mét phÇn tö thiÕt kÕ cÇn x¸c ®Þnh kÝch th−íc...
Ch¬ng 7
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ (Design Elements)
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ lµ nh÷ng Feature mµ ta cã thÓ t¹o, lÊy ra vµ sö dông l¹i
trong c¸c thiÕt kÕ cña ta. Ch¬ng nµy sÏ tr×nh bµy tæng quan vÒ c¸ch lµm viÖc cña
c¸c phÇn tö thiÕt kÕ vµ c¸ch sö dông chóng trong m«i trêng Part Model. Ta sÏ t×m
hiÓu t¹i sao c¸c c«ng cô Design Element lµ nh÷ng c«ng cô m¹nh nhÊt cña
Autodesk Inventor. Cã thÓ tham kh¶o thªm vÒ c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, híng dÉn tõng
bíc trªn online Help vµ Tutorials.
7.1. Giíi thiÖu chung:
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ lµ c¸c Feature hoÆc tËp hîp c¸c Feature mµ ta cã thÓ
lÊy ra tõ c¸c chi tiÕt vµ g¸n cho c¸c chi tiÕt kh¸c. Sö dông c¸c kh¶ n¨ng quan hÖ
cña c¸c chi tiÕt, tÊt c¶ nh÷ng thµnh viªn trong qu¸ tr×nh hîp t¸c thiÕt kÕ cã thÓ chi
sÎ môc ®Ých thiÕt kÕ vµ c¸c th«ng tin thiÕt kÕ.
- PhÇn tö thiÕt kÕ lµ g×?
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ ®îc lu tr÷ trong c¸c file cã phÇn më réng lµ (.ide).
Mét phÇn tö thiÕt kÕ lµm viÖc gièng nh mét biÓu mÉu (Template), sao chÐp c¸c
Feature tõ mét chi tiÕt vµ g¸n chóng vµo c¸c chi tiÕt kh¸c. C¸c phÇn tö thiÕt kÕ
kh«ng ®îc liªn kÕt víi nhau. V× vËy mçi mét c¸ thÓ lµ ®éc lËp. C¸c phÇn tö thiÕt
kÕ cã thÓ lµ c¸c chi tiÕt chuÈn mµ yªu cÇu kh«ng thay ®æi hoÆc c¸c chi tiÕt tuú
chän mµ cã thÓ ®îc thay ®æi tríc khi chÌn.
- T¹i sao ta dïng c¸c phÇn tö thiÕt kÕ?
RÊt nhiÒu c«ng ty khi thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt mµ ph¶i dïng ®i dïng l¹i nhiÒu
lÇn. Víi Autodesk Inventor ta cã thÓ lÊy ra vµ sö dông l¹i c¸c Feature.
- Ta cã thÓ dïng c¸c phÇn tö thiÕt kÕ ë ®©u?
C¸c phÇn tö thiÕt kÕ ®îc sö dông trong m«i trêng Part Model. PhÇn tö
thiÕt kÕ cã thÓ lµ mét Feature c¬ së khi nã kh«ng phô thuéc trªn c¸c Feature kh¸c.
7.2. C¸c tiÖn Ých:
Díi ®©y lµ mét sè tiÖn Ých næi bËt gióp ta t¹o phÇn tö thiÕt kÕ cã hiÖu qu¶:
- Design Element dialog: T¹o c¸c phÇn tö thiÕt kÕ tõ mét hép tho¹i hçn
hîp.
- Design Element Catalogs: T¹o vµ dïng chung c¸c phÇn tö thiÕt kÕ phøc
t¹p ®Ó xóc tiÕn “c¸c thñ thuËt tèt nhÊt” cïng víi nhãm thiÕt kÕ.
- Design reuse: Sö dông l¹i nh÷ng thiÕt kÕ cã s½n ®· ®îc kiÓm nghiÖm ®Ó
t¨ng tèc ®é thiÕt kÕ vµ n©ng cao chÊt lîng.
- Company Standards: T¹o danh môc c¸c feature mµ ph¶n ¸nh c¸c chuÈn
thiÕt kÕ vµ qu¸ tr×nh chÕ t¹o.
7.3. Tr×nh tù lµm viÖc:
PhÇn nµy sÏ nªu tæng quan vÒ c¸c thñ tôc khi sö dông c¸c phÇn tö thiÕt kÕ.
Cã thÓ tham kh¶o thªm trªn online Help vµ Tutorial.
Autodesk Inventor - Các phần tử thiết kế (Design elements) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autodesk Inventor - Các phần tử thiết kế (Design elements) - Người đăng: hongminh1230
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Autodesk Inventor - Các phần tử thiết kế (Design elements) 9 10 770