Ktl-icon-tai-lieu

Autodesk Inventor - Các quan sát trình diễn (Presentation Views)

Được đăng lên bởi hongminh1230
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 8
C¸c Quan s¸t Tr×nh diÔn ( Presentation Views)
C¸c quan s¸t tr×nh diÔn lµ c¸c quan s¸t thiÕt kÕ mµ ta t¹o ra tõ l¾p r¸p.
Ch−¬ng nµy sÏ tr×nh bµy tæng quan vÒ c¸c c«ng cô vµ tr×nh tù lµm viÖc dïng ®Ó t¹o
c¸c quan s¸t khi l¾p r¸p vµ khi th¸o c¸c l¾p r¸p. Cã thÓ tham kh¶o thªm trªn online
Help vµ Tutorial.
8.1. Giíi thiÖu chung:
Trªn c¬ së c¸c t− liÖu tr×nh diÔn, ta cã thÓ t¹o ra c¸c quan s¸t th¸o l¾p vµ
®Þnh vÞ c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p. Ta còng cã thÓ t¹o ra ho¹t h×nh cña c¸c quan s¸t
qu¸ tr×nh th¸o l¾p.
- T− liÖu tr×nh diÔn lµ g×:
T− liÖu tr×nh diÔn gièng nh− lµ mét l¾p r¸p kh«ng cã c¸c rµng buéc. Khi
t¹o mét quan s¸t tr×nh diÔn míi Autodesk Inventor sÏ sö dông c¸c th«ng tin ®å ho¹
vµ c¸c vÞ trÝ t−¬ng quan cña c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p. Khi mét thµnh phÇn trong l¾p
r¸p bÞ chØnh söa th× c¸c th«ng tin ®å ho¹ sÏ ®−îc cËp nhËt.
- Ta cã thÓ cã bao nhiªu quan s¸t:
Ta cã thÓ t¹o ®ñ sè l−îng quan s¸t cÇn thiÕt. T− liÖu tr×nh diÔn ®−îc liªn
kÕt tíi l¾p r¸p, v× vËy ta cã thÓ t¹o tÊt c¶ c¸c quan s¸t yªu cÇu trong t− liÖu.
- Ta cã thÓ biÓu diÓn c¸c côm l¾p riªng nh− thÕ nµo:
T¹o mét quan s¸t thiÕt kÕ mµ chØ thÓ hiÖn c¸c thµnh phÇn ta cÇn biÓu diÔn.
Ta cã thÓ chØ ®Þnh quan s¸t thiÕt kÕ ®ã khi ta t¹o mét quan s¸t tr×nh diÔn míi.
- Ta cã thÓ t¹o ho¹t h×nh cho quan s¸t th¸o, l¾p nh− thÕ nµo:
Sau khi ta th¸o l¾p c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p ®Ó t¹o quan s¸t th¸o l¾p, ta cã thÓ
t¹o tr×nh diÔn sö dông tr×nh tù cña c¸c th¸o l¾p.
8.2. C¸c tiÖn Ých:
- Automatic Explode: Tù ®éng th¸o bung c¸c l¾p r¸p vµ c¸c côm l¾p.
- Tweaks and Trails: ChØnh söa c¸c thao t¸c th¸o l¾p vµ ®−êng th¸o l¾p ®Ó
chØnh l¹i c¸c quan s¸t th¸o l¾p.
- Animation: Ghi ho¹t h×nh cña c¸c thao t¸c th¸o l¾p.
8.3. Tr×nh tù lµm viÖc:
PhÇn nµy sÏ nªu tæng quan cña qu¸ tr×nh t¹o c¸c quan s¸t th¸o vµ c¸c quan
s¸t l¾p r¸p kh¸c.
8.3.1. T¹o c¸c quan s¸t tr×nh diÔn:
T− liÖu tr×nh diÔn cã thÓ chøa nhiÒu quan s¸t cña mét l¾p r¸p. Khi më mét
file míi ta chän l¾p r¸p ®Ó t¹o quan s¸t tr×nh diÔn ®Çu tiªn. Khi ta t¹o c¸c quan s¸t
tr×nh diÔn tiÕp theo ta cã thÓ chän c¸c quan s¸t thiÕt kÕ kh¸c cña l¾p r¸p.
Kh¶ n¨ng chän c¸c quan s¸t thiÕt kÕ kh¸c lµ rÊt m¹nh. VÝ dô, NÕu ta cung
cÊp t− liÖu vÒ c¸c thao t¸c l¾p r¸p mét chiÖc « t«, ta cã thÓ cã mét l¾p r¸p « t« hoµn
chØnh vµ c¸c phô tïng cña nã. Quan s¸t qu¸ tr×nh th¸o l¾p chóng sÏ cho ta thÊy
toµn bé l¾p r¸p. Khi ta cung cÊp t− liÖu cµi ®Æt hÖ thèng ®iÒu chØnh ®ai, ta cã thÓ
t¹o c¸c quan s¸t thiÕt kÕ l¾p r¸p trong ®ã Èn ®i c¸c phô tïng. C¸c chi tiÕt th©n van
vµ c¸c chi tiÕt kh¸c bÞ mê ®i...
Ch¬ng 8
C¸c Quan s¸t Tr×nh diÔn ( Presentation Views)
C¸c quan s¸t tr×nh diÔn lµ c¸c quan s¸t thiÕt kÕ mµ ta t¹o ra tõ l¾p r¸p.
Ch¬ng nµy sÏ tr×nh bµy tæng quan vÒ c¸c c«ng cô vµ tr×nh tù lµm viÖc dïng ®Ó t¹o
c¸c quan s¸t khi l¾p r¸p vµ khi th¸o c¸c l¾p r¸p. Cã thÓ tham kh¶o thªm trªn online
Help vµ Tutorial.
8.1. Giíi thiÖu chung:
Trªn c¬ së c¸c t liÖu tr×nh diÔn, ta cã thÓ t¹o ra c¸c quan s¸t th¸o l¾p vµ
®Þnh vÞ c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p. Ta còng cã thÓ t¹o ra ho¹t h×nh cña c¸c quan s¸t
qu¸ tr×nh th¸o l¾p.
- T liÖu tr×nh diÔn lµ g×:
T liÖu tr×nh diÔn gièng nh lµ mét l¾p r¸p kh«ng cã c¸c rµng buéc. Khi
t¹o mét quan s¸t tr×nh diÔn míi Autodesk Inventor sÏ sö dông c¸c th«ng tin ®å ho¹
vµ c¸c vÞ trÝ t¬ng quan cña c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p. Khi mét thµnh phÇn trong l¾p
r¸p bÞ chØnh söa th× c¸c th«ng tin ®å ho¹ sÏ ®îc cËp nhËt.
- Ta cã thÓ cã bao nhiªu quan s¸t:
Ta cã thÓ t¹o ®ñ sè lîng quan s¸t cÇn thiÕt. T liÖu tr×nh diÔn ®îc liªn
kÕt tíi l¾p r¸p, v× vËy ta cã thÓ t¹o tÊt c¶ c¸c quan s¸t yªu cÇu trong t liÖu.
- Ta cã thÓ biÓu diÓn c¸c côm l¾p riªng nh thÕ nµo:
T¹o mét quan s¸t thiÕt kÕ mµ chØ thÓ hiÖn c¸c thµnh phÇn ta cÇn biÓu diÔn.
Ta cã thÓ chØ ®Þnh quan s¸t thiÕt kÕ ®ã khi ta t¹o mét quan s¸t tr×nh diÔn míi.
- Ta cã thÓ t¹o ho¹t h×nh cho quan s¸t th¸o, l¾p nh thÕ nµo:
Sau khi ta th¸o l¾p c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p ®Ó t¹o quan s¸t th¸o l¾p, ta cã thÓ
t¹o tr×nh diÔn sö dông tr×nh tù cña c¸c th¸o l¾p.
8.2. C¸c tiÖn Ých:
- Automatic Explode: Tù ®éng th¸o bung c¸c l¾p r¸p vµ c¸c côm l¾p.
- Tweaks and Trails: ChØnh söa c¸c thao t¸c th¸o l¾p vµ ®êng th¸o l¾p ®Ó
chØnh l¹i c¸c quan s¸t th¸o l¾p.
- Animation: Ghi ho¹t h×nh cña c¸c thao t¸c th¸o l¾p.
8.3. Tr×nh tù lµm viÖc:
PhÇn nµy sÏ nªu tæng quan cña qu¸ tr×nh t¹o c¸c quan s¸t th¸o vµ c¸c quan
s¸t l¾p r¸p kh¸c.
8.3.1. T¹o c¸c quan s¸t tr×nh diÔn:
T liÖu tr×nh diÔn cã thÓ chøa nhiÒu quan s¸t cña mét l¾p r¸p. Khi më mét
file míi ta chän l¾p r¸p ®Ó t¹o quan s¸t tr×nh diÔn ®Çu tiªn. Khi ta t¹o c¸c quan s¸t
tr×nh diÔn tiÕp theo ta cã thÓ chän c¸c quan s¸t thiÕt kÕ kh¸c cña l¾p r¸p.
Kh¶ n¨ng chän c¸c quan s¸t thiÕt kÕ kh¸c lµ rÊt m¹nh. VÝ dô, NÕu ta cung
cÊp t liÖu vÒ c¸c thao t¸c l¾p r¸p mét chiÖc « t«, ta cã thÓ cã mét l¾p r¸p « t« hoµn
chØnh vµ c¸c phô tïng cña nã. Quan s¸t qu¸ tr×nh th¸o l¾p chóng sÏ cho ta thÊy
toµn bé l¾p r¸p. Khi ta cung cÊp t liÖu cµi ®Æt hÖ thèng ®iÒu chØnh ®ai, ta cã thÓ
t¹o c¸c quan s¸t thiÕt kÕ l¾p r¸p trong ®ã Èn ®i c¸c phô tïng. C¸c chi tiÕt th©n van
vµ c¸c chi tiÕt kh¸c bÞ mê ®i trong quan s¸t. Ta sÏ chän quan s¸t thiÕt kÕ ®ã khi ta
t¹o quan s¸t tr×nh diÔn ®iÒu chØnh ®ai.
Autodesk Inventor - Các quan sát trình diễn (Presentation Views) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autodesk Inventor - Các quan sát trình diễn (Presentation Views) - Người đăng: hongminh1230
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Autodesk Inventor - Các quan sát trình diễn (Presentation Views) 9 10 946