Ktl-icon-tai-lieu

Autodesk Inventor - Hợp tác thiết kế

Được đăng lên bởi hongminh1230
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2056 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng 10
Hîp t¸c thiÕt kÕ
Ch−¬ng nµy giíi thiÖu c«ng cô qu¶n lý tµi liÖu thiÕt kÕ cña Autodesk Inventor
trong m«i tr−êng nhiÒu ng−êi dïng. C¸c th«ng tin chi tiÕt h¬n, xin t×m trong trî gióp
trùc tuyÕn vµ Tutorial.
10.1. C¸c kh¸i niÖm chung
Autodesk Inventor cung cÊp m«i tr−êng thiÕt kÕ chung cho mét nhãm ng−êi cïng
lµm viÖc th«ng qua ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ c¸c c«ng cô qu¶n lý, cËp nhËt vµ l−u
tr÷ th«ng tin thiÕt kÕ. HÖ thèng qu¶n lý ®Ò ¸n (Project) ®¶m b¶o viÖc t×m kiÕm c¸c file
cña Inventor vµ toµn bé c¸c file tham chiÕu ®Õn. Sæ ghi chÐp (Engineer's Notebook) vµ
trî gióp thiÕt kÕ (Design Assistant) cho phÐp cËp nhËt vµ theo dâi th«ng tin thiÕt kÕ.
Th«ng tin vÒ project ®−îc tr×nh bµy tû mû trong môc "Project File System".
Hîp t¸c thiÕt kÕ
§ã lµ m«i tr−êng, cho phÐp nhiÒu ng−êi cïng lµm viÖc trong mét project. HÖ
thèng qu¶n lý th«ng tin cña Autodesk Inventor hç trî hîp t¸c thiÕt kÕ b»ng c¸ch cho
phÐp nhiÒu ng−êi cïng lµm viÖc víi mét côm l¾p vµ cïng nhau chia xÎ th«ng tin thiÕt
kÕ.
M«i tr−êng nhiÒu ng−êi dïng
Trong m«i tr−êng nµy, nh÷ng ng−êi thiÕt kÕ cïng chia xÎ th«ng tin cña mét côm
l¾p mµ kh«ng x¶y ra tranh chÊp. Autodesk Inventor cã hÖ thèng gi¸m s¸t, cã thÓ c¶nh
b¸o ng−êi dïng khi cã ng−êi kh¸c ®ang söa mét file.
Sæ ghi chÐp
§ã lµ c«ng cô dïng ®Ó l−u gi÷ th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. B¹n cã thÓ t¹o vµ
cËp nhËt c¸c ghi chÐp vÒ c¸c gi¶i ph¸p vµ tÝnh to¸n trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ còng nh−
ghi l¹i mçi thay ®æi cña b¶n thiÕt kÕ.
Trî thñ thiÕt kÕ
§ã lµ phÇn më réng cña hÖ thèng qu¶n lý file cña Microsoft Windows, gióp b¹n
t×m kiÕm th«ng tin liªn quan ®Õn ®Ò ¸n bªn ngoµi Autodesk Inventor. B¹n cã thÓ g¾n
c¸c th«ng tin, nh− gi¸ thµnh, sè hiÖu chi tiÕt vµ tªn t¸c gi¶ víi m« h×nh hay b¶n vÏ, sau
®ã dïng chóng nh− c¸c chØ tiªu t×m kiÕm hoÆc t¹o c¸c b¸o biÓu nhê trî thñ thiÕt kÕ.
10.2. C¸c tiÖn Ých
Concurrent
Design
Prioritized
Search Paths
Engineer's
Notebook

Lµm viÖc ®ång thêi, trong cïng mét côm l¾p víi nh÷ng ng−êi
thiÕt kÕ kh¸c
¦u tiªn ®−êng dÉn t×m kiÕm file trong project ®Ó Autodesk
Inventor lu«n lu«n më ®óng phiªn b¶n ®−îc chØ ®Þnh.
Autodesk Inventor dïng c«ng nghÖ liªn kÕt vµ nhóng ®èi t−îng
(OLE) cña Windows ®Ó copy mét tµi liÖu hoÆc t¹o mèi liªn kÕt
mét file víi trang ghi.
Cã thÓ l−u gi÷ tiÕn tr×nh thiÕt kÕ b»ng c¸ch cè ®Þnh (Freez) c¸c

Search for
Files
Search
Assemblies
Create
Reports

phiªn b¶n trong trang ghi. Mçi khi t¹o mét phiªn b¶n míi, b¹n
®Òu cã thÓ l−u l¹i c¸c h×nh ¶nh cña nã.
Dïng Microsoft Windows Explorer ®Ó t×m kiÕm c¸c file nh...
Ch¬ng 10
Hîp t¸c thiÕt kÕ
Ch¬ng nµy giíi thiÖu c«ng cô qu¶n lý tµi liÖu thiÕt kÕ cña Autodesk Inventor
trong m«i trêng nhiÒu ngêi dïng. C¸c th«ng tin chi tiÕt h¬n, xin t×m trong trî gióp
trùc tuyÕn vµ Tutorial.
10.1. C¸c kh¸i niÖm chung
Autodesk Inventor cung cÊp m«i trêng thiÕt kÕ chung cho mét nhãm ngêi cïng
lµm viÖc th«ng qua ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng vµ c¸c c«ng cô qu¶n lý, cËp nhËt vµ lu
tr÷ th«ng tin thiÕt kÕ. HÖ thèng qu¶n lý ®Ò ¸n (Project) ®¶m b¶o viÖc t×m kiÕm c¸c file
cña Inventor vµ toµn bé c¸c file tham chiÕu ®Õn. Sæ ghi chÐp (Engineer's Notebook)
trî gióp thiÕt kÕ (Design Assistant) cho phÐp cËp nhËt vµ theo dâi th«ng tin thiÕt kÕ.
Th«ng tin vÒ project ®îc tr×nh bµy tû mû trong môc "Project File System".
Hîp t¸c thiÕt kÕ
§ã lµ m«i trêng, cho phÐp nhiÒu ngêi cïng lµm viÖc trong mét project. HÖ
thèng qu¶n lý th«ng tin cña Autodesk Inventor hç trî hîp t¸c thiÕt kÕ b»ng c¸ch cho
phÐp nhiÒu ngêi cïng lµm viÖc víi mét côm l¾p vµ cïng nhau chia xÎ th«ng tin thiÕt
kÕ.
M«i trêng nhiÒu ngêi dïng
Trong m«i trêng nµy, nh÷ng ngêi thiÕt kÕ cïng chia xÎ th«ng tin cña mét côm
l¾p mµ kh«ng x¶y ra tranh chÊp. Autodesk Inventor cã hÖ thèng gi¸m s¸t, cã thÓ c¶nh
b¸o ngêi dïng khi cã ngêi kh¸c ®ang söa mét file.
Sæ ghi chÐp
§ã lµ c«ng cô dïng ®Ó lu gi÷ th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. B¹n cã thÓ t¹o vµ
cËp nhËt c¸c ghi chÐp vÒ c¸c gi¶i ph¸p vµ tÝnh to¸n trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ còng nh
ghi l¹i mçi thay ®æi cña b¶n thiÕt kÕ.
Trî thñ thiÕt kÕ
§ã lµ phÇn më réng cña hÖ thèng qu¶n lý file cña Microsoft Windows, gióp b¹n
t×m kiÕm th«ng tin liªn quan ®Õn ®Ò ¸n bªn ngoµi Autodesk Inventor. B¹n cã thÓ g¾n
c¸c th«ng tin, nh gi¸ thµnh, sè hiÖu chi tiÕt vµ tªn t¸c gi¶ víi m« h×nh hay b¶n vÏ, sau
®ã dïng chóng nh c¸c chØ tiªu t×m kiÕm hoÆc t¹o c¸c b¸o biÓu nhê trî thñ thiÕt kÕ.
10.2. C¸c tiÖn Ých
Concurrent
Design
Lµm viÖc ®ång thêi, trong cïng mét côm l¾p víi nh÷ng ngêi
thiÕt kÕ kh¸c
Prioritized
Search Paths
¦u tiªn ®êng dÉn t×m kiÕm file trong project ®Ó Autodesk
Inventor lu«n lu«n më ®óng phiªn b¶n ®îc chØ ®Þnh.
Engineer's
Notebook
Autodesk Inventor dïng c«ng nghÖ liªn kÕt vµ nhóng ®èi tîng
(OLE) cña Windows ®Ó copy mét tµi liÖu hoÆc t¹o mèi liªn kÕt
mét file víi trang ghi.
Cã thÓ lu gi÷ tiÕn tr×nh thiÕt kÕ b»ng c¸ch cè ®Þnh (Freez) c¸c
Autodesk Inventor - Hợp tác thiết kế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autodesk Inventor - Hợp tác thiết kế - Người đăng: hongminh1230
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Autodesk Inventor - Hợp tác thiết kế 9 10 663