Ktl-icon-tai-lieu

Autodesk Inventor - Lắp ráp (Assemblies)

Được đăng lên bởi hongminh1230
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng 6
L¾p r¸p (Assemblies)
Trong ch−¬ng nµy ta sÏ t×m hiÓu vÒ c¸c c«ng cô l¾p r¸p vµ
tr×nh tù lµm viÖc ®Ó t¹o c¸c l¾p r¸p. Ta còng sÏ t×m hiÓu mét sè kü
thuËt ®Ó t¹o c¸c ph¸c th¶o (Sketch) vµ c¸c m« h×nh chi tiÕt (Part
Model) mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n trong m«i tr−êng l¾p r¸p. §Ó cã
thªm th«ng tin tham kh¶o, c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, chØ dÉn c¸c b−íc
xem trªn online Help, Tutorial vµ Visual SyllabusTM.
6.1. Giíi thiÖu chung
Theo c¸ch truyÒn thèng, c¸c kü s− vµ c¸c nhµ thiÕt kÕ t¹o s¬ ®å
tr×nh bµy, thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt sau ®ã l¾p chóng víi nhau vµo trong
côm l¾p. Trong Autodesk Inventor ta cã thÓ tæ chøc qu¸ tr×nh thiÕt
kÕ b»ng c¸ch t¹o c¸c chi tiÕt In-place(chi tiÕt l¾p r¸p) hoÆc chÌn
c¸c chi tiÕt cã s½n khi ta t¹o l¾p r¸p. §©y lµ ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ
lÊy côm l¾p lµm trung t©m hç trî chiÕn l−îc thiÕt kÕ TopDown(trªn xuèng), Bottom-up(d−íi lªn) vµ Middle-out(tõ gi÷a ra).
- L¾p r¸p lµ g×?
L¾p r¸p lµ tËp hîp c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p. Trong tµi liÖu nµy
Component kÓ ®Õn c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p.
- Khi nµo th× sö dông m«i tr−êng l¾p r¸p:
T¹o l¾p r¸p th−êng lµ b−íc cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ.
Khi c¸c chi tiÕt ®¬n lÎ ®· ®−îc kiÓm nghiÖm vÒ kÕt cÊu. Víi
Autodesk Inventor ta cã thÓ t¹o l¾p r¸p t¹i bÊt kú thêi diÓm nµo
trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. NÕu ta ®ang lµm viÖc víi mét thiÕt kÕ míi,
ta cã thÓ b¾t ®Çu víi mét l¾p r¸p rçng sau ®ã t¹o c¸c chi tiÕt ®Ó
hoµn thµnh thiÕt kÕ. NÕu ta chØnh söa mét l¾p r¸p ta cã thÓ t¹o c¸c
chi tiÕt míi ®Ó chÌn vµo l¾p r¸p sao cho chóng l¾p víi c¸c chi tiÕt
cã s½n.
- C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p r¸p thÝch nghi lµ g×:
Trong l¾p r¸p thÝch nghi ta cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt mµ nã thÝch
nghi víi c¸c chi tiÕt kh¸c. VÝ dô t¹o mét miÕng ®Öm, ta ®Þnh nghÜa
nã nh− lµ mét chi tiÕt thÝch nghi, sau ®ã ta t¹o c¸c rµng buéc gi÷a
c¸c mÆt cña miÕng ®Öm víi c¸c mÆt cña c¸c chi tiÕt ghÐp víi nã.
MiÕng ®Öm sÏ co d·n ®Ó võa khÝt víi kho¶ng trèng gi÷a 2 chi tiÕt.

C¸c −u ®iÓm cña c«ng nghÖ thÝch nghi:
+ Cã thÓ chÌn vµ thÝch nghi c¸c chi tiÕt lµm viÖc trong l¾p
r¸p.
+ Cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt ®Ó chÌn vµ thÝch nghi chóng khi thiÕt
kÕ.
+ Cã thÓ chØnh söa c¸c l¾p r¸p cã c¸c chi tiÕt thÝch nghi thay
®æi.
- C¸ch thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt l¾p r¸p (In-place):
Khi t¹o c¸c chi tiªt l¾p r¸p ta cã thÓ chän mét mÆt trªn chi tiÕt
cã s½n lµm mÆt ph¸c th¶o cho chi tiÕt míi. Chän mÆt l¾p r¸p hîp lý
t¹o thuËn lîi cho ®Þnh nghÜa thiÕt kÕ.
- C¸c chi tiÕt dÉn xuÊt lµ g×:
Chi tiÕt dÉn xuÊt lµ mét chi tiÕt míi mµ sö dông c¸c ®Æc tÝnh c¬
b¶n cña chi tiÕt cã s½n. Ta cã thÓ chØnh söa ...
Ch¬ng 6
L¾p r¸p (Assemblies)
Trong ch¬ng nµy ta sÏ t×m hiÓu vÒ c¸c c«ng cô l¾p r¸p vµ
tr×nh tù lµm viÖc ®Ó t¹o c¸c l¾p r¸p. Ta còng sÏ t×m hiÓu mét sè kü
thuËt ®Ó t¹o c¸c ph¸c th¶o (Sketch) vµ c¸c m« h×nh chi tiÕt (Part
Model) mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n trong m«i trêng l¾p r¸p. §Ó cã
thªm th«ng tin tham kh¶o, c¸c vÝ dô tr×nh diÔn, chØ dÉn c¸c bíc
xem trªn online Help, Tutorial vµ Visual Syllabus
TM
.
6.1. Giíi thiÖu chung
Theo c¸ch truyÒn thèng, c¸c kü s vµ c¸c nhµ thiÕt kÕ t¹o s¬ ®å
tr×nh bµy, thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt sau ®ã l¾p chóng víi nhau vµo trong
côm l¾p. Trong Autodesk Inventor ta cã thÓ tæ chøc qu¸ tr×nh thiÕt
kÕ b»ng c¸ch t¹o c¸c chi tiÕt In-place(chi tiÕt l¾p r¸p) hoÆc chÌn
c¸c chi tiÕt cã s½n khi ta t¹o l¾p r¸p. §©y lµ ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ
lÊy côm l¾p lµm trung t©m hç trî chiÕn lîc thiÕt kÕ Top-
Down(trªn xuèng), Bottom-up(díi lªn) vµ Middle-out(tõ gi÷a ra).
- L¾p r¸p lµ g×?
L¾p r¸p lµ tËp hîp c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p. Trong tµi liÖu nµy
Component kÓ ®Õn c¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p.
- Khi nµo th× sö dông m«i trêng l¾p r¸p:
T¹o l¾p r¸p thêng lµ bíc cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thiÕt kÕ.
Khi c¸c chi tiÕt ®¬n lÎ ®· ®îc kiÓm nghiÖm vÒ kÕt cÊu. Víi
Autodesk Inventor ta cã thÓ t¹o l¾p r¸p t¹i bÊt kú thêi diÓm nµo
trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. NÕu ta ®ang lµm viÖc víi mét thiÕt kÕ míi,
ta cã thÓ b¾t ®Çu víi mét l¾p r¸p rçng sau ®ã t¹o c¸c chi tiÕt ®Ó
hoµn thµnh thiÕt kÕ. NÕu ta chØnh söa mét l¾p r¸p ta cã thÓ t¹o c¸c
chi tiÕt míi ®Ó chÌn vµo l¾p r¸p sao cho chóng l¾p víi c¸c chi tiÕt
cã s½n.
- C¸c chi tiÕt vµ c¸c côm l¾p r¸p thÝch nghi lµ g×:
Trong l¾p r¸p thÝch nghi ta cã thÓ t¹o c¸c chi tiÕt mµ nã thÝch
nghi víi c¸c chi tiÕt kh¸c. VÝ dô t¹o mét miÕng ®Öm, ta ®Þnh nghÜa
nã nh lµ mét chi tiÕt thÝch nghi, sau ®ã ta t¹o c¸c rµng buéc gi÷a
c¸c mÆt cña miÕng ®Öm víi c¸c mÆt cña c¸c chi tiÕt ghÐp víi nã.
MiÕng ®Öm sÏ co d·n ®Ó võa khÝt víi kho¶ng trèng gi÷a 2 chi tiÕt.
Autodesk Inventor - Lắp ráp (Assemblies) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Autodesk Inventor - Lắp ráp (Assemblies) - Người đăng: hongminh1230
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Autodesk Inventor - Lắp ráp (Assemblies) 9 10 742