Ktl-icon-tai-lieu

Automata và ngôn ngữ hình thức

Được đăng lên bởi Hacks Nguyen
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2669 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chương 2
AUTOMATA HỮU HẠN VÀ
NGÔN NGỮ CHÍNH QUI

1

1.Automata hữu hạn
1.1 Giới thiệu phi hình thức về automata hữu hạn
1.2 Automata hữu hạn đơn định
1.3 Automata hữu hạn không đơn định
1.4 Automata hữu hạn với phép truyền rỗng
2. Ngôn ngữ và biểu thức chính qui
2.1 Biểu thức chính qui
2.2 Chuyển đổi giữa biểu thức chính qui và
automata hữu hạn
2.3 Các luật đại số cho biểu thức chính qui
2.4 Ngôn ngữ chính qui

2

Automata hữu hạn (Finite automata)
Lớp ngôn ngữ “Ngôn ngữ chính qui”, được đoán
nhận bởi máy ảo, gọi tên là “automata hữu hạn”.

 Automata hữu hạn đơn định (Deterministic Finite
Automata – DFA

 Automata hữu hạn không đơn định (Nondeterministic
Finite Automata – NFA)

 Automata hữu hạn không đơn định, chấp nhận
phép truyền rỗng (ε-NFA)

3

Giới thiệu phi hình thức về automata hữu hạn
 Một bài toán trong automata là nhận diện chuỗi w
có thuộc về ngôn ngữ L hay không.
 Chuỗi nhập được xử lý tuần tự từng ký hiệu một
từ trái sang phải.
 Trong quá trình thực thi, automaton cần phải nhớ
thông tin đã qua xử lý. Vấn đề đặt ra là nhớ cái gì
và nhớ như thế nào.

4

Cần phải nhớ bao nhiêu thông tin? Xét trực quan, có 3
khả năng:
 Nhớ tất cả: không phù hợp

 Không nhớ gì cả: có thể xảy ra.

 Trường hợp còn lại: cần phải nhớ một điều gì đó.
5

Ví dụ:
L = {w  {0, 1}* | w kết thúc bằng chuỗi con 10}.
Câu trả lời phụ thuộc vào hai ký hiệu cuối cùng.

0
Start

q0

1
1

q1

0

q2

1
0
6

Ví dụ: L = {w  {0, 1}* | w chứa số lượng chẵn ký
số 0 và số lượng lẻ ký số 1}.
 Không nhớ thứ tự sắp xếp các ký hiệu.
 Không nhớ chuỗi con.
 Nhớ số lượng ký số 0 và số lượng ký số 1 đã
được đọc. Có 4 trường hợp.

7

odd
even

0
Start

0

even
even

1

1
1

1
odd
odd

0
even
odd

0

8

Ví dụ: L = {w  {0, 1}* | w kết thúc bằng ký số 1 và
không chứa chuỗi con 00}
TH 1: Đã biết chuỗi w chứa chuỗi con 00.

TH 2: chuỗi 00 chưa xuất hiện.
TH 2.1: Ký hiệu cuối là 0. Nếu ký hiệu kế tiếp là:
0: Chuyển sang trường hợp 1.
1: Chuyển sang trường hợp 2.2.
TH 2.2: Ký hiệu cuối là 1. Nếu ký hiệu kế tiếp là:
0: Chuyển sang trường hợp 2.1.
1: Vẫn thuộc trường hợp 2.2.

9

0, 1
0
Start



1
1

0

2.1

1

0

2.2
1

10

Automata hữu hạn đơn định (DFA)
Định nghĩa: Một DFA A là (Q, , , q0, F) với
1. Q: tập hữu hạn các trạng thái.
2.  : tập hữu hạn các ký hiệu nhập.
3. : hàm truyền.

4. q0: trạng thái bắt đầu, q0  Q.
5. F: tập các trạng thái kết thúc/chấp nhận, F  Q.

11

Ví dụ: Mô tả DFA chấp nhận ngôn ngữ L:
L = {w | w = x01y và chuỗi x, y  {0, 1}*}
Bảng chữ cái của ngôn ngữ ...
1
Chương 2
AUTOMATA HU HN VÀ
NGÔN NG CHÍNH QUI
2
1.Automata hu hn
1.1 Gii thiu phi hình thc v automata hu hn
1.2 Automata hu hn đơn định
1.3 Automata hu hn không đơn định
1.4 Automata hu hn vi phép truyn rng
2. Ngôn ng và biu thc chính qui
2.1 Biu thc chính qui
2.2 Chuyn đổi gia biu thc chính qui và
automata hu hn
2.3 Các lut đại s cho biu thc chính qui
2.4 Ngôn ng chính qui
Automata và ngôn ngữ hình thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Automata và ngôn ngữ hình thức - Người đăng: Hacks Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Automata và ngôn ngữ hình thức 9 10 854