Ktl-icon-tai-lieu

Automata

Được đăng lên bởi Tâm Phải Sáng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 5220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Khái niệm về ngôn ngữ, từ (chuỗi, xâu), một số phép toán cơ bản trên từ
và trên ngôn ngữ. Các hình thức biểu diễn ngôn ngữ. Cho ví dụ minh họa.
*Tập ∑ khác rỗng gồm hữu hạn hay vô hạn các ký hiệu đgl bảng chữ cái.Mỗi phần
tử a Є ∑ đgl một chữ cái hay một kí hiệu.
-Giả sử có bảng chữ cái ∑={ ,
với

,…,

}, một dãy các chữ cái α =

,

,…,

Є ∑(1 ≤ j ≤ t) được gọi là một từ hay một xâu trên bảng chữ cái ∑.

VD: Ta có ,0,01,101,1010,110011 là các từ trên bảng chữ cái ∑={0,1}.
-Cho bảng chữ cái ∑,mỗi tập con L

∑* được gọi là một ngôn ngữ hình thức trên

bảng chữ cái ∑.Ngôn ngữ rỗng là ngôn ngữ trên mọi bảng chữ cái.
VD:L={ ,0,1,01,10,00,11,011,100} là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái ∑={0,1}.
*Một số phép toán cơ bản trên từ
-Phép nối kết: Nối kết của 2 từ α =
cái ∑ là từ =

…

…

…

Khi

…

trên bảng chữ

trên bảng chữ cái ∑. Kí hiệu = α β = β α

-Phép đảo ngược: Giả sử có từ khác rỗng ω =
đó từ

và từ β =

…

trên bảng chữ cái Σ, khi

… được gọi là từ ngược của từ ω, và được ký hiệu là
= ta quy ước

hay

.

= .

-Phép chia từ: là phép cắt bỏ phần đầu hay phần cuối của một từ.Phép cắt trái của
từ α cho β là phần còn lại của từ α sau khi cắt bỏ phần đầu β trong từ α. Phép cắt
phải của từ α cho β là phần còn lại của từ α sau khi cắt bỏ phần đuôi β trong từ α.
*Phép toán trên ngôn ngữ:Vì mỗi ngôn ngữ là 1 tập hợp nên ta có các phép toán
đại số tổ hợp trên các ngôn ngữ.

-Phép hợp :

={ Є ∑*|

Є

or

-Phép giao :

={

Є

and

-Phép phần bù :

•

LLL…LL =

}
Є

}

(L) = ∑*\L

-Phép nhân ghép :
•

Є ∑*|

Є

={

|

Є

và

Є

} trên bộ chữ cái

kết nối i lần trên cùng ngôn ngữ L)

={ }

-Phép lặp: L* =
Ngôn ngữ lặp cắt:

={ } L
=

-Phép lấy ngôn ngữ ngược:

…

=L
={

…
|

}

-Ngôn ngữ cắt trái của ngôn ngữ X cho ngôn ngữ Y:
Z = Y/X = {z Є

| x Є X,y Є Y mà x=yz}

-Ngôn ngữ cắt phải của ngôn ngữ X cho ngôn ngữ Y:
Z = X/Y = {z Є ∑* | x Є X,y Є Y mà x=zy}
*Các hình thức biểu diễn ngôn ngữ:
2. Định nghĩa văn phạm, dẫn xuất và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm. Cho ví dụ
minh họa.
*Theo từ điển, văn phạm là 1 tập hợp các quy tắc về cấu tạo từ và các quy tắc về
cách thức liên kết từ lại thành câu. Văn phạm G là một bộ sắp thứ tự gồm 4 thành
phần:

G = <∑,

>

Trong đó: -∑ là một bảng chữ cái cơ bản, mỗi phần tử của nó đgl 1 ký hiệu kết
thúc(hay là ký hiệu cơ bản)
-

là 1 bảng chữ cái,

-SЄ

, gọi là bảng ký hiệu phụ

đgl ký hiệu xuất phát hay tiên đề

- P là tập hợp các quy tắc sinh có dạng

,

Є (∑

)*, trong

chứa ít nhất 1 ký tự không kết thúc.
P={

|

=

A , với A

VD: G =...
1. Khái niệm về ngôn ngữ, t(chuỗi, xâu), một số phép toán bản trên từ
và trên ngôn ngữ. Các hình thức biểu diễn ngôn ngữ. Cho ví dụ minh họa.
*Tập ∑ khác rỗng gồm hữu hạn hay vô hạn các ký hiệu đgl bảng chữ cái.Mỗi phần
tử a Є ∑ đgl một chữ cái hay một kí hiệu.
-Giả sử có bảng chữ cái ∑={ , ,…, }, một dãy các chữ cái α = , ,…,
với Є ∑(1 ≤ j ≤ t) được gọi là một từ hay một xâu trên bảng chữ cái ∑.
VD: Ta có ,0,01,101,1010,110011 là các từ trên bảng chữ cái ∑={0,1}.
-Cho bảng chữ cái ∑,mỗi tập con L ∑* được gọi là một ngôn ngữ hình thức trên
bảng chữ cái ∑.Ngôn ngữ rỗng là ngôn ngữ trên mọi bảng chữ cái.
VD:L={ ,0,1,01,10,00,11,011,100} là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái ∑={0,1}.
*Một số phép toán cơ bản trên từ
-Phép nối kết: Nối kết của 2 từ α = và từ β = trên bảng chữ
cái ∑ là từ = trên bảng chữ cái ∑. Kí hiệu = α β = β α
-Phép đảo ngược: Giả sử có từ khác rỗng ω = trên bảng chữ cái Σ, khi
đó từ được gọi là từ ngược của từ ω, và được ký hiệu là hay .
Khi = ta quy ước = .
-Phép chia từ: là phép cắt bỏ phần đầu hay phần cuối của một từ.Phép cắt trái của
từ α cho β là phần còn lại của từ α sau khi cắt bỏ phần đầu β trong từ α. Phép cắt
phải của từ α cho β là phần còn lại của từ α sau khi cắt bỏ phần đuôi β trong từ α.
*Phép toán trên ngôn ngữ:Vì mỗi ngôn ngữ là 1 tập hợp nên ta có các phép toán
đại số tổ hợp trên các ngôn ngữ.
Automata - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Automata - Người đăng: Tâm Phải Sáng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Automata 9 10 343