Ktl-icon-tai-lieu

Backup & Restore Mysql trong môi trường LiNux

Được đăng lên bởi Huỳnh Võ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỒNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo Cáo Mysql
ĐỀ TÀI: Backup & Restore Database Mysql

Sinh viên thực hiện: Võ Văn Huỳnh
Lớp: 15CN401
Mã Số Sinh Viên: 415000615

Mục Lục

BACKUP & RESTORE DATABASE
MYSQL
1. Khái niệm backup restore Database Mysql
- Nói một các hđơn giản thì Backup là việc tạo ra các bản sao của dữ
liệu gốc, để cất giữ. Và lấy ra sử dụng (restore) khi hệ thống gặp sự
cố.
- Backup & restore thì rất cần thiết cho MYSQL khi mà lỡ bị mất dữ
liệu hoặc cần phải chuyển máy chủ thì cũng dễ dàng kiểm soát...
2. Các xu hướng trong Backup & restore Database trong Mysql:
Mysql có hai xu hướng chính trong việc backup restore database: physical
backup và logical backup
a. Physical Backup: Là hành động backup file/folder của database nằm
trên file system
- Ưu điểm: Tốc độ backup/restore nhanh
- Nhược điểm: Không phù hợp khi backup và restore trên các phiên
bản MYSQL khac nhau. Không backup từng Database nếu trong
config mysql không đặt innodb_file_per_table=on
- Phương thức cụ thể:
o Full backup bằng rsync.
 Đây là cách làm cơ bản nhất.
 Ưu điểm: Đơn giản, dễ xài, nhanh chóng trong cả
backup và restore
 Nhược điểm: Bắt buộc phải có downtime dịch vụ. Bạn
không nên rsync database khi service mysql đang chạy
vì như vậy bản backup của bạn sẽ ở trạng thái mất
đồng nhất hoặc hỏng hóc. Khi restore trên các bản
backup như vậy, mysql buộc phải thực hiện bước crash
recovery và không có gì đảm bảo mysql sẽ luôn hoàn
thành quá trình recovery này tốt đẹp.
 Tình huống sử dụng: Khi bạn cần move database. Tắt
service và rsync database
o percona xtrabackup
 Full backup bằng percona xtrabackup
 Ưu điểm: Có thể dùng để online backup. Sử dụng tool
này bạn có thể tạo full backup định kỳ hàng ngày. Tool
này dùng thích hợp nhất với innodb. Với myisam,
xtrabackup vẫn cần lock table một chút để hoàn tất
quá trình backup. Ngoài ra, xtrabackup có hỗ trợ

incremental backup, partial backup (nhưng cấu hình
cần có innodb_file_per_table=ON) và nén data.
 Nhược điểm: Không hoàn toàn online backup với
myisam.
 TÌnh huống sử dụng: Khi bạn cần backup định kỳ.
Backup plan của bạn có thể linh động: Duy trì nhiều
fullbackup và giữ một lượng nhất định các full backup
mới nhất hoặc duy trì một full backup và nhiều
incremental backup (số full backup sẽ ít hơn)
b. Logical backup:
- Là hành động backup bằng cách tạo file dump. File này có log lại
toàn bộ các statement mà đã từng chạy để tạo nên database
- Ưu điểm: Không phụ thuộc cấu hình hay sự ...



ĐỀ TÀI !"#$%!#&"!'(")*
+,-./,0-#.1.,2-345-6-.
7839:;<9
'=+>+,-.,0-3;9:<<<?9:
Báo Cáo Mysql
Backup & Restore Mysql trong môi trường LiNux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Backup & Restore Mysql trong môi trường LiNux - Người đăng: Huỳnh Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Backup & Restore Mysql trong môi trường LiNux 9 10 33