Ktl-icon-tai-lieu

Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C

Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh
GV: Trần Phước Tuấn
EMAIL: tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com

Nội dung bài học
1. Lệnh và Khối lệnh
2. Câu lệnh if
3. Câu lệnh switch … case…

Page 2

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

1. Lệnh và Khối lệnh
• Lệnh
– Lệnh là tác vụ, biểu thức, hàm, cấu trúc điều khiển, ...
– Ví dụ: x=x+2;
• Khối lệnh
– Khối lệnh là dãy các câu lệnh được đặt trong cặp dấu {},
các lệnh thường được viết thụt vào 1 tab để chương trình
rõ ràng, đẹp mắt.
– Ví dụ:
#include <stdio.h>
void main()
{//dấu đầu khối
int a=5,b=6;
printf(“%d + %d = %d.\n",a,b,a+b);
}//dấu cuối khối

Page 3

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

2. Câu lệnh if
• Công dụng:
ng Sử dụng giải quyết những trường hợp

liên quan đến việc giải bài toán có sự biện luận, phân
chia trường hợp.
• Cú pháp
if (<BTLOGIC>)
BTLOGIC
<câu lệnh hoặc khối lệnh>
nh
[else
<câu lệnh hoặc khối lệnh>
nh ]

//thực hiện khi <BTLOGIC> đúng
// thực hiện khi <BTLOGIC> sai

• Ví d ụ
“Nhập vào 1 số nguyên, cho biết số đó chẵn hay lẻ”
Page 4

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

2. Câu lệnh if
Lưu đồ
Vào

BTLOGIC

Sai

Đúng
khối lệnh 1

khối lệnh 2

Ra
Page 5

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

2. Câu lệnh switch … case …
Một số bài tập

1. Viết chương trình nhập vào tháng, in ra

tháng đó có bao nhiêu ngày
2. Viết chương trình nhập vào 2 số x, y và 1
trong 4 toán tử +, -, *, /. Sau đó thực
hiện phép tính (nếu y = 0 thì thông báo
không chia được)
Lưu ý: Khi nhập ký tự hay chuỗi thì trước khi nhập ta gọi câu
lệnh: fflush(stdin) -- #include <stdio.h> để xóa vùng đệm
Page 14

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

Page 15

T.P.Tuấn-Lập Trình C

9/16/2008

...
Bài 03: Cu Trúc R Nhánh
GV: Trần Phước Tun
EMAIL:
tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
CHƯƠNG
CH
ƯƠNG
02: Ngôn Ng
02: Ngôn Ng
C
C
Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh 9 10 453