Ktl-icon-tai-lieu

Bài 04. Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 2281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

NGÔN NGỮ VÀ LÝ THUYẾT HĐT
Bài 04. Các kỹ thuật xây dựng lớp và
sử dụng đối tượng

2

Mục tiêu bài học
• Nêu được bản chất, vai trò và biết sử dụng kỹ
thuật chồng phương thức, chồng phương thức
khởi tạo
• Thành viên đối tượng, thành viên lớp
• Hiểu về cách thức quản lý bộ nhớ và đối tượng
trong Java
• Nắm về cách thức truyền tham số phương thức
• Biết cách sử dụng package, một số lớp tiện ích
trong Java: Wrapper class, Math, System, String
vs. StringBuffer

3

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.

Chồng phương thức
Thành viên ĐT và thành viên lớp
Quản lý bộ nhớ trong Java
Truyền tham số cho phương thức
Một số lớp tiện ích trong Java

4

Nhắc lại về phương thức
• Mỗi phương thức phải có một chữ ký riêng
• Chữ ký của phương thức bao gồm:
▫ Tên phương thức
▫ Số lượng các đối số và kiểu của chúng

5

1.1. Chồng phương thức
• Chồng phương thức (Method Overloading): Các
phương thức trong cùng một lớp có thể trùng
tên nhưng chữ ký phải khác nhau:
▫ Số lượng tham số khác nhau
▫ Nếu cùng số lượng tham số thì kiểu dữ liệu các tham
số phải khác nhau

• Mục đích:
▫ Tên trùng nhau để mô tả bản chất công việc
▫ Thuận tiện cho lập trình vì không cần phải nhớ quá
nhiều tên phương thức mà chỉ cần nhớ một tên và lựa
chọn các tham số cho phù hợp.

6

1.1. Chồng phương thức (2)
• Ví dụ 1:
▫ Phương thức println() trong System.out.println()
có 10 khai báo với các tham số khác nhau: boolean,
char[], char, double, float, int, long, Object, String,
và một không có tham số.
▫ Không cần sử dụng các tên khác nhau (chẳng hạn
"printString“ hoặc "printDouble“) cho mỗi kiểu dữ
liệu muốn hiển thị.

7

1.1. Chồng phương thức (3)
• Ví dụ 2:
class MyDate {
int year, month, day;
public boolean setMonth(int m) { …}
public boolean setMonth(String s) { …}
}
public class Test{
public static void main(String args[]){
MyDate d = new MyDate();
d.setMonth(9);
d.setMonth(”September”);
}
}

8

Một số chú ý với chồng phương thức
• Các phương thức chỉ được xem xét là chồng khi
chúng thuộc cùng một lớp
• Chỉ nên sử dụng kỹ thuật này với các phương thức
có cùng mục đích, chức năng; tránh lạm dụng
• Khi dịch, trình dịch căn cứ vào số lượng hoặc kiểu
dữ liệu của tham số để quyết định gọi phương
thức nào phù hợp.
 Nếu không chọn được hoặc chọn được nhiều
hơn 1 phương thức thì sẽ báo lỗi.

9

Thảo luận
• Cho phương thức sau đây:
public double test(String a, int b)
• Hãy chọn ra các phương thức chồng cho phương thức
t...
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
ViỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Bài 04. Các kỹ thuật xây dựng lớp
sử dụng đối tượng
NGÔN NGỮ VÀ LÝ THUYẾT HĐT
Bài 04. Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 04. Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Bài 04. Các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng 9 10 836