Ktl-icon-tai-lieu

Bài 1: Tổng quan về hệ điều hành Window NT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÊ ĐIÊU HANH 
̣
̀
̀
WINDOWS NT
Bai 1: Tông quan vê hê điêu 
̀
̉
̀ ̣
̀
hanh Windows NT
̀

05/18/12

1

Tài liệu tham khảo
• Quản trị Windows
Server 2003 – NXB
Hồng đức
• Quản trị mạng
Windows NT

05/18/12

2

I. Thế nào là một hệ điều hành mạng
1. Mạng và HĐH
Lúc đầu môĩ hệ thông
́ maý tinh
́ hoaṭ đông
̣
đôc̣ lâp̣ với nhau và thực hiêṇ những công
viêc̣ xać đinh.
̣
Khi đo,́ viêc̣ chia xẻ những taì nguyên hệ
thông
́ cung
̃ như cać thông tin khać diêñ ra rât́
khó khăn.
Những tổ chức ở xa nhau rât́ khó trao đôỉ
thông tin trực tiêṕ với nhau, đăc̣ biêṭ là ở
những linh
̃ vực: thương mai,
̣ chinh
́ trị quôć
05/18/12 phong…
3
̀

Khi xã hôị có những sự phat́ triên̉  nhu
câù liên lac̣ và chia xẻ thông tin đã trở nên
cực kì câp
́ thiêt.
́
Taị thời điêm
̉ đo:́ Network Computer và
Network Operating System ra đời đã đanh
́
dâú môṭ bước tiêń lớn cuả con người trong
linh
̃ vực khoa hoc̣ maý tinh
́ và viên
̃ thông.
Mạng

05/18/12

4

Mang
̣ may
́ tinh
́ gồm tài nguyên:
Taì nguyên mang:
̣
máy tram,
̣ maý in mang…
̣
Cać thiêt́ bị viêñ thông dung
̀
để liên kêt́ cać taì
nguyên: câù nôi,
́ router, công
̉ gateway, dây dân…
̃
do hệ điêu
̀ hanh
̀ mang
̣ . 

Công viêc̣ cuả hệ điêù hanh
̀ mang
̣ bao gôm:
̀
Quan̉ lý taì nguyên nôị bộ giống như môṭ hệ điêù
hanh
̀ binh
̀ thường như: Hệ thông
́ file nôị bô,̣ bộ nhớ
trên maý tinh,
́
…
Quan̉ lý cać taì nguyên mang
̣ như: hệ thông
́ file cuả
cać maý tram,
̣ bộ nhớ chia xẻ, thực thi cać trinh
̀
ứng dung
̣ chia xẻ trên mang,
̣ …
05/18/12

5

VI. Giới thiệu về hoạt động của
Windows NT Server

05/18/12

46

Màn hình gia nhập mạng

05/18/12

47

...
05/18/12
1
HÊ ĐIÊU HANH ̣ ̀ ̀
HÊ ĐIÊU HANH ̣ ̀ ̀
WINDOWS NT
WINDOWS NT
Bai 1: Tông quan vê hê điêu ̀ ̉ ̀ ̣ ̀
Bai 1: Tông quan vê hê điêu ̀ ̉ ̀ ̣ ̀
hanh Windows NT̀
hanh Windows NT̀
Bài 1: Tổng quan về hệ điều hành Window NT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 1: Tổng quan về hệ điều hành Window NT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 1: Tổng quan về hệ điều hành Window NT 9 10 940