Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2: Thí nghiệm hiển thị dùng LED 7 đoạn

Được đăng lên bởi Huy Cường Bùi Công
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2: Thí nghiệm hiển thị dùng LED 7 đoạn
BÙI CÔNG HUY CƯỜNG
MSSV : 41100438
Thí nghiệm 1:
Viết chương trình thực hiện bộ đếm từ 0 đến 9 và hiển thị ra LED 7 đoạn,mỗi
lần cách nhau 2s.
ORG 
MOV 
MOV 
AGAIN:
MOV 
NEXT:
MOVX 
LCALL 
INC 
CJNE 
SJMP 
DELAY:
MOV 
LOOP:
MOV 
MOV 
SETB 
JNB 
CLR 
CLR 
DJNZ 
RET
END

2000H 
TMOD, #01H l ; timer 0, che do 1 16 bit khong dinh truoc
DPTR, #0000H ; dia chi cua khoi led 7 doan
A, #0E0H ; 1110 0000 enable led1, hien thi so 0  
@ DPTR, A 
DELAY ; goi ham tre 2s
A ; tang Led len 1 don vi
A, #0EAH, NEXT ; neu hien thi den so 9 thi nap lai A
AGAIN
R7, #40
TH0, #HIGH(­50000)
TL0, #LOW(­50000) ;lam tre 0.05 x 40= 2s
TR0 ; bat timer 
TF0, $ ; kiem tra co tran
TR0 ; tat timerun
 
TF0 ; xoa co tran
R7, LOOP

Thí nghiệm 2:

Viết 
ORG
MOV 
AGAIN:
MOV 
MOV 
MOVX 
LCALL 
MOV 
MOVX
LCALL
MOV 
MOVX 
LCALL
MOV 
MOVX
LCALL 
SJMP 
DELAY:
MOV 
MOV 
SETB 
JNB 
CLR 
CLR 
RET

 2000H
TMOD,#01H ; timer 0, che do 1 16 bit khong dinh truoc
DPTR, #0000H ; dia chi khoi led
A,#71H ; 0111 0001 led 4 hien thi so 1
@DPTR, A 
DELAY ; goi ham tre 1 ms
A,#0B2H ; 1011 0010 led 3 hien thi so 2
@DPTR, A 
 DELAY
A,#0D3H ; 1101 0011 led 2 hien thi so 3
@DPTR, A
 DELAY
A,#0E4H ; 1110 0100 led 1 hien thi so 4
 @DPTR, A
DELAY
AGAIN
TH0, #HIGH(­1000)
TL0, #LOW(­1000) ; tre 1 ms
TR0 ; bat timer 
TF0, $ ; kiem tra co tran
TR0 ; tat timer
TF0 ; xoa co tran

chương trình hiển thị giá trị 1234 ra LED 7 đoạn.

Thí nghiệm 3: Viết chương trình thể hiện giá trị nhị phân trong thanh ghi R7 ra
LED 7 đoạn.

MOV  R7, #123 ; gia tri can nap 
CALL  BCD ; chuong trinh  con chuyen sang BCD
;
AGAIN:
; hang don vi
MOV  A, 21H; gan chu so hang don vi vao A 
MOV  DPTR, #DONVI ; dia chi bang DONVI
MOVC  A, @A+DPTR ; chuyen so don vi trong bang vao A
MOV  DPTR, #0000H ; dia chi khoi led7
MOVX  @DPTR, A
LCALL  DELAY ; goi ham tre 1ms
; hang chuc
MOV  A, 22H ; gan chu so hang don vi vao A
MOV  DPTR, #CHUC
MOVC  A, @A+DPTR
MOV
 DPTR, #0000H
MOVX  @DPTR, A
LCALL  DELAY
; hang tram
MOV  A, 23H ; gan chu so hang tram vao A 
MOV  DPTR, #TRAM
MOVC  A, @A+DPTR
MOV  DPTR, #0000H
MOVX  @DPTR, A
LCALL  DELAY
SJMP EXIT
DELAY:
MOV  TH0, #HIGH(­1000)
MOV  TL0, #LOW(­1000) ; delay 1ms
SETB  TR0
JNB 
TF0, $
CLR 
TR0
CLR 
TF0
RET
BCD:
MOV 
MOV 
DIV
MOV 
MOV 
DIV 
MOV 
MOV 
RET

A, R7 
B, #10
 AB; thuc hien phep chia, thuong luu vao A, so du luu vao B.
21H, B ;  luu hang don vi vao o dia chi 21H
B, #10 
AB; tiep tuc chia 10, so du chinh la hang chuc
22H, B; luu hang chuc vao o dia chi 22H
23H, A ; l...
Bài 2: Thí nghi m hi n th dùng LED 7 đo n
BÙI CÔNG HUY C NGƯỜ
MSSV : 41100438
Thí nghi m 1 :
Vi t ch ng trình th c hi n b đ m t 0 đ n 9 và hi n th ra LED 7 đo n,m iế ươ ế ế
l n cách nhau 2s.
Thí nghi m 2:
ORG 2000H
MOV TMOD, #01H l ; timer 0, che do 1 16 bit khong dinh truoc
MOV DPTR, #0000H ; dia chi cua khoi led 7 doan
AGAIN:
MOV A, #0E0H ; 1110 0000 enable led1, hien thi so 0
NEXT:
MOVX @ DPTR, A
LCALL DELAY ; goi ham tre 2s
INC A ; tang Led len 1 don vi
CJNE A, #0EAH, NEXT ; neu hien thi den so 9 thi nap lai A
SJMP AGAIN
DELAY:
MOV R7, #40
LOOP:
MOV TH0, #HIGH(-50000)
MOV TL0, #LOW(-50000) ;lam tre 0.05 x 40= 2s
SETB TR0 ; bat timer
JNB TF0, $ ; kiem tra co tran
CLR TR0 ; tat timerun
CLR TF0 ; xoa co tran
DJNZ R7, LOOP
RET
END
Bài 2: Thí nghiệm hiển thị dùng LED 7 đoạn - Trang 2
Bài 2: Thí nghiệm hiển thị dùng LED 7 đoạn - Người đăng: Huy Cường Bùi Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài 2: Thí nghiệm hiển thị dùng LED 7 đoạn 9 10 510