Ktl-icon-tai-lieu

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng

Được đăng lên bởi queen_avise
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT CHAÂU THAØNH
TRƯỜNG THCS LONG TRÌ

Năm học: 2011- 2012
Môn: Tin học

GV : Löu Thò Ngoïc Thô

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
1. Hãy tạo bảng gồm 5 hàng 4 cột.
2. Em hãy điều chỉnh kích thước hàng và
cột của văn bản sau cho phù hợp.
Thứ
hai

Thứ ba

Thứ
tư

Thứ
sáu

Thứ
bảy

Lý

Toán

Sinh

Toán

Công
nghệ

Anh

Toán

Anh

Toán

Sinh

Văn

Công nghệ

Công
dân

Địa

Sử

Văn

Văn

Tin

Anh

Văn

Tiết 61:

Trình bày cô đọng bằng bảng

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 6/4
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

Văn

AV

Lý

Toán

Tin

Toán

CN

Sử

CD

CN

Tin

TD

AV

Sinh

Toán

Địa

Văn

Sinh

AV

HDNG

Quan sát kĩ 2 Thời
khoá biểu của lớp
6/4 và có nhận xét
gì?

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 6/4
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Văn

AV

Lý

Văn

Toán

Tin

Toán

CN

Sử

Văn

CD

CN

Tin

TD

AV

Nhạc

Sinh

Toán

Địa

Văn

Sinh

Toán

AV

HDNG

TD

SHL

SHDC

MT

•Tuaàn: 32
Tieát:61
•ND: 07-04-2012

1. Tạo bảng:
2. Thay đổi kích thước của cột hay hàng:
3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
4. Xóa hàng, cột hoặc bảng:

Tiết 61:

Trình bày cô đọng bằng bảng

3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
a) Chèn hàng
Cách 1:
Đưa con trỏ soạn thảo sang bên phải
bảng (ngoài cột cuối cùng), nhấn ENTER
Con trỏ soạn thảo

Tiết 61:

Trình bày cô đọng bằng bảng

3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
a) Chèn hàng

Cách 2:
1. Đưa con trỏ chuột vào một ô trong hàng
2. Lệnh Table/ Insert/ Rows Above (Hàng trên)
(Rows Below: Hàng dưới)

Tiết 61:

Trình bày cô đọng bằng bảng

3. Chèn thêm hàng hoặc cột:
b) Chèn cột
1. Đưa con trỏ chuột vào một ô trong cột
2. Lệnh Table/ Insert/ Columns to the Left (Chèn cột vào bên trái)
Columns to the Right (Chèn cột vào bên phải)

Tiết 61:

Trình bày cô đọng bằng bảng

4. Xóa hàng, cột hoặc bảng:
Chú ý: Đưa con trỏ chuột vào một ô trong cột hoặc hàng cần xoá
a) Xoá hàng: Table/ Delete/ Rows
b) Xoá cột:

Table/ Delete/ Columns

c) Xoá bảng: Table/ Delete/ Table

Troø chôi oâ chöõ

Caâ
uCaâ
uTrong
4:
Ñeå
baø
di
chuyeå
hoï
naø
ny
vaê
chuù
n
baû
ntroû
gñaë
ntìm
ta
em
söû
duø
nnnaø
gg
nh
u
naøn
oog
? vaøo
1:
Ñeå
löu
vaê
ncg,kieá
baû
n
,con
em
n
leä
nduï
htroû
onhieà
?Delete/……?
Caâ
u
Ñeå
xoù
aihaø
kí
sau
soaï
nTable/
thaû
osoaï
,leä
em
duø
Caâ
Caâ
Caâ
uCaâ
u2:u7:
u6:
5:
3:
Ñeå
Coâ
Ñeå
nxoaù
g
cheø
cuï
tìm
nntöï
theâ
m
em
mhaø
duø
giuù
nn
g,
p
gchoï
leä
nt h
con
nhanh
1
tuø
ntrong
thaû
leäphím
nhngoaø
thanh
gi choï
oduø
?tnncuoá
vaê
nnaø
baûonaø
intreâ
coä
g hoä
i cuø
p nbaû
thoaï
g,nnhaá
naønonphím
??
gi tieáp?

E

D

E

S

A

V

E

Caâu 1

Ñaùp aùn

T

A

B

L

E

Caâu 2
...
PHÒNG GD – ĐT CHAÂU THAØNH
TRƯỜNG THCS LONG TRÌ
m học: 2011- 2012
Môn: Tin học
GV : Löu Thò Ngoïc T
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng - Người đăng: queen_avise
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng 9 10 726