Ktl-icon-tai-lieu

Bài 2_Hệ thống quản lý của mạng Window NT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2
Hệ thống quản lý của
mạng Windows NT

05/18/12

1

Tổng quan
• Thông thường hệ thống mạng có những
mức quản lý chính sau:
Mức quản lý việc thâm nhập mạng
(Login/Password)
Mức quản lý trong việc quản lý sử
dụng các tài nguyên của mạng
Mức quản lý với thư mục và file
Mức quản lý việc điều khiển File
05/18/12 Server
2

I. Quản lý các tài nguyên trong
mạng
Các kỹ thuật sau đây đã được sử dụng để
quản lý tài nguyên mạng máy tính:
1. Quản lý đơn lẻ từng máy chủ (stand-alone
services)
2. Quản lý theo dịch vụ thư mục (directory
services).
3. Quản lý theo nhóm (workgroups).
4. Quản lý theo domain (domains).
05/18/12

3

1. Quản lý đơn lẻ từng máy chủ
(Stand-alone Services)
Với cách quản lý này trong mạng LAN
thưòng chỉ có một vài máy chủ, mỗi máy chủ sẽ
quản lý tài nguyên của mình, mỗi người sử
dụng muốn thâm nhập những tài nguyên của
máy chủ nào thì phải khai báo và chịu sự quản lý
của máy chủ đó.

Ưu điểm:

Mô hình trên phù hợp với những mạng nhỏ với ít
máy chủ và khi có trục trặc trên một máy chủ thì
toàn mạng vẫn hoạt động.
Có ít máy chủ, do đó người sử dụng không mấy
khó khăn để tìm các tập tin, máy in và các tài
nguyên khác của mạng(plotter, CDRom,4
05/18/12
modem...).

Việc tổ chức như vậy không cần những dịch
vụ quản lý tài nguyên phức tạp.

Nhược điểm:

Khi có từ hai máy chủ trở lên vấn đề trở nên
phức tạp hơn vì mỗi máy chủ giữ riêng một
bảng danh sách các người sử dụng và tài
nguyên của mình.
Một người sử dụng phải tạo lập và bảo trì tài
khoản của mình ở các máy chủ khác nhau đó
mới có thể đăng nhập và truy xuất đến các
máy chủ này.
Ngoài ra việc xác định vị trí của các tài nguyên
trong mạng cũng rất khó khăn khi mạng có qui
mô lớn.

05/18/12

5

4.  Mô  hình  tin  cậy  hoàn  toàn 
(complete trust) 
• Mô hình tin cậy hoàn toàn là mô hình mà 
trong đó mỗi Domain là quan hệ tin cậy 2 
chiều  với  các  Domain  khác.  Với  mô  hình 
này,  người  sử  dụng  có  thể  truy  nhập  vào 
bất kỳ Domain nào trên mạng từ một máy 
trạm nào đó.

05/18/12

32

Mô hình tin cậy hoàn toàn 

05/18/12

33

...
05/18/12
1
Bài 2
Bài 2
H th ng qu n c a
H th ng qu n c a
m ng Windows NT
m ng Windows NT
Bài 2_Hệ thống quản lý của mạng Window NT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài 2_Hệ thống quản lý của mạng Window NT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài 2_Hệ thống quản lý của mạng Window NT 9 10 45