Ktl-icon-tai-lieu

BÀI 3 TIN HỌC 8

Được đăng lên bởi thaotinlqd
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-

-?

Câu 1: Em hãy kể tên các từ khóa đã học trong
ngôn ngữ lập trình Pascal? Cho biết sự khác nhau
giữa từ khóa và tên?
Câu 2: Em hãy kể tên các kiểu dữ liệu đã học trong
chương trình Tin học lớp 7. 

Câu 1: Em hãy kể tên các từ khóa đã học trong
ngôn ngữ lập trình Pascal? Cho biết sự khác nhau
giữa từ khóa và tên?
Trả lời:
*Các từ khóa đã học:
-Program
-Uses
-Begin
-End.
*Sự khác nhau giữa từ khóa và tên:
-Từ khóa do ngôn ngữ lập trình quy định.
-Tên do người viết lập trình tự đặt, dùng để phân
biệt các đại lượng khác nhau trong chương trình.

Bài 3:
và

1- Dữ liệu và kiểu dữ liệu:

?

r
e
Em h·y nªu c¸c ki
ểu dữ liệu cơ bản trong
g
e
t
n Pascal?
ng«n ngữ lập Itr×nh
l
a
Re
r
a
h
C
Kiểu DL
cơ bản

String

Em h·y
hãy cho biÕt
biết
®©u lµ
đâu
là kiÓu
kiểu sè
kí
thùc?
nguyªn?
tự?

- KiÓu kÝ tù: Chao cac ban
- Sè nguyªn: 2007+5123=7130
- Sè thùc: 1927.5 chia 3 b»ng 642.50000

VÝ dô 1:

*Chú ý: Trong pascal, để cho chương
trình dịch hiểu dãy chữ số là kiểu xâu.
Ta phải đặt dãy chữ số đó trong cặp
dấu nháy đơn.
*Ví dụ: ‘Chao cac ban’; ‘53’; …

B¶ng liÖt kª 1 sè kiÓu dữ liÖu c¬ b¶n cña ng«n ngữ
lËp trình Pascal
Tªn kiÓu

Ph¹m vi gi¸ trÞ

Integer

Sè nguyªn trong kho¶ng -215 ®Õn 215 -1

Real

Sè thùc cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi trong kho¶ng
2.9 x 10-39 ®Õn 1.7 x 1038 vµ sè 0

Char

Mét kÝ tù trong b¶ng ch÷ c¸i

String

X©u kÝ tù, tèi ®a gåm 255 kÝ tù

Em hãy cho biết tổng số học sinh trong
một trường là kiểu dữ liệu nào?
Kiểu số nguyên
Ví dụ: 715

Em hãy cho biết số đo chiều cao của
một bạn thuộc kiểu dữ liệu nào?
Kiểu số thực.
Ví dụ: 1,60m

Bµi tËp tr¾c nghiÖm
§iÒn dÊu x vµo « em lùa chän:

Stt

D÷ liÖu

KiÓu sè
nguyªn

1

4321

x

2

‘4321’

3

‘1’

4

1

5

‘Líp 8B’

6

3.14

7

A

8

1.0

KiÓu sè
thùc

KiÓu kÝ
tù

KiÓu x©u

x
x

x
x
x

x
x

Với các dữ liệu kiểu số nêu trên,
hãy kể các kí hiệu phép toán mà em
đã được học trong Toán học? 
Trong Toán học đều có thể thực hiện các kí
hiệu phép toán như: cộng (+), trừ (-), nhân (x),
chia (:), các số nguyên và số thực.
Trong ngôn ngữ Pascal cũng tương tự như
vậy.

2. C¸c phÐp to¸n víi d÷ liÖu kiÓu sè:
Ký hiệu

Tên phép toán

Ví dụ

+

Cộng

5+5

–

Trừ

5-3

*
/

Nhân

5*3

Chia

9/3

^

Luỹ thừa

%

Phần trăm

div
mod

9^2

hoặc 9*9
9%

Chia lấy phần nguyên 5 div 2=2;
Chia lấy phần dư

5 mod 2=1;

-12 div 5 = -2
-12 mod 5 = -2

Ví dụ 1: Hãy chuyển các biểu thức Toán học
sang biểu thức Pascal
Biểu thức Toán

a) a  b  c + d
a
b) 15 + 5 ×
2
x +5 y
c)
(x + 2)2
a +3 b+5

b
d) 2a

Biểu thức Pascal
a*b·c+d
1...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI 3 TIN HỌC 8 - Người đăng: thaotinlqd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
BÀI 3 TIN HỌC 8 9 10 742