Ktl-icon-tai-lieu

bài 5 tạo trang web bang kompozer

Được đăng lên bởi Trần Linh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 920 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Siêu văn bản là gì?
Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng
dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm
thanh, video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn
bản khác.

Trang Web là gì?.
Trang Web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy
cập trên Internet.

Tiết 16:TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER
1. Các dạng thông tin trên trang web

Hãy nêu các dạng thông tin trên trang web mà em biết?

Tiết 16:TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER
1. Các dạng thông tin trên trang web
- Văn bản.
- Hình ảnh.
- Âm thanh.
- Các đoạn phim.
- Các phần mềm.
- Các liên kết.
* Liên kết trên trang web là thành phần
tương tác cho phép chuyển nhanh sang
một trang web khác

Tiết 16: TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER
1. Các dạng thông tin trên trang web
2. Phần mềm thiết kế trang web
Kompozer
* Khởi động phần mềm:
Nháy đúp chuột vào biểu tượng
trên màn hình.

Hãy nêu cách nhanh nhất để
khởi động phần mềm Kompozer ?

Thanh bảng chọn

Thanh công cụ

Cửa sổ soạn thảo

Hình 44. Màn hình chính của Kompozer
Quan sát hình và cho biết màn hình chính của Kompozer gồm những
thành phần nào?

TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER
1. Các dạng thông tin trên trang web

Thanh b¶ng chän

Thanh c«ng cô

2. Phần mềm thiết kế trang web
Kompozer
a. Màn hình chính của Kompozer.
- Thanh bảng chọn
- Thanh công cụ

Cöa sæ
so¹n th¶o

- Cửa sổ soạn thảo

Emlàhãy
biết
phần
Đó
phầncho
mềm
soạn
thảomềm
văn nào
bản
đã
học có Word
màn hình chính tương
Microsoft
tự như của Kompozer ?

TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER
1. Các dạng thông tin trên trang web
2. Phần mềm thiết kế trang web
Kompozer
b. Tạo, mở và lưu trang web .
* Tạo tệp HTML mới
- Nháy nút
cụ

trên thanh công

? Hãy nêu các cách tạo tệp

văn bản mới trong Word?
-C1: Nháy nút
thanh công cụ.

(New) trên

-C2: Mở File, chọn New
-C3: Nhấn Ctrl+N

Vậy để tạo tệp HTML mới
em làm thế nào?

Nó
®ã

C¸c trang
chøa c¸c tÖp H
®ang më

Nót nµy dïng ®Ó
®ãng tÖp HTML hiÖn thêi.
Hình 45. Màn hình thiết kế trang Web

Tiết 16:TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER
1. Các dạng thông tin trên trang web
2. Phần mềm thiết kế trang web
Kompozer
b. Tạo, mở và lưu trang web .
* Tạo tệp HTML mới
- Nháy nút
* Lưu trang Web hiện thời :
- Nháy nút
- Nếu đây là trang Web lần đầu tiên
lưu, sẽ xuất hiện hộp thoại :
- Nhập tiêu đề cho trang Web

- Nhấn nút

? Nhắc lại các cách lưu tệp hiện
thời trong Word?
-C1: Nháy nút
trên thanh
công cụ.
-C2: Mở File, chọn Save
-C3: Nhấn Ctrl+S

Nó
®ã

TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER
1. Các dạng thông tin trên trang web...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài 5 tạo trang web bang kompozer - Người đăng: Trần Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
bài 5 tạo trang web bang kompozer 9 10 782