Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo môn nhập môn cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Kẹo Bông
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI BÁO CÁO
MÔN: NHẬP MÔN CƠSỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI NHÓM :QUẢN LÍ
TRƯỜNGTRUNG HỌC CƠSỞ
GIẢNG VIÊN HƯỚNGDẪN:TRẦN LÊ NHƯQUỲNH
NGẦY HỌC:THỨ 6
TIẾT BẮT ĐẦU:4-5-6

Sinhviênthựchiện


1.HuỳnhKimPhương12329099



2.NguyễnPhươngHoa12329054



3.MaiThịXoan12329166



4.NguyễnThịHuyền12329176



5.ĐặngThịTườngVi12329193



6.NguyễnAnhKhanh12329064



7.VõVănTiến12329125



8.NguyễnThếTuân12329094



9.Lê MinhTuấn12329192



10.VõVănQuế.

12329087

NỘidungbáocáo

PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

XÂY DỰNG NGÔN NGỮ SQL

Xácđịnhcácthựcth

Xácđịnhcácmốiqua

ể

nhệ.

PHÁT BIỂU BÀI
TOÁN

XácđịnhkhóachínhKhóangoại.

SơđồERD

Phátbiểubàitoán
 Cho 1 dữ liệu để quản lí trường THCS. Các đặc tả yêu cầu dữ liệu như sau :
 Mỗi NV trong Trường Trung Học được xác đinh bởi 1mã NV, các thuộc tính khác là:
tên nhân viên (TenNV), số điện thoại (SĐT), Địa Chỉ (ĐChi),giới tính (GTinh), Ngày
sinh(NS), chức vụ(CV), ngày vào làm(NVLam). NV chia làm 6 nhóm:NV quản lí,
GV, BV, Lao công, y tá, Kế toánTài chính. Đối vớiGV chuyên môn của GVcần
được lưu, đối vớiLao công khu Lao côngcần được lưu.

 Một GV được phân công giảng dạy 1 số lớp. Một GV sẽ được phân công giảng dạy 1
số môn học. Mỗi lớp học có Mã lớp học(MaLH), tên lớp học(TenLH).Mỗi môn học có
Mã môn học(MaMH), tên môn học(TenMH), số tiết(STiet), số tiết bắt đầu(STBD),
số tiết kết thúc(STKT), ngày học(NH). Mỗi môn học do mộttrưởng bộ mônđảm
nhiệm. Mỗi lớp sẽ được quản lí trực tiếp bởi mộtgiáoviên chủ nhiệm(GVCN).

 Mỗikế toán TCđảm nhiệm thu phí của các học sinh. Thuộc tính của học sinh gồm:
Mã học sinh(MaHS), tên học sinh(TenHS), ngày sinh(NS), địa chỉ(DChi).

 Mỗiy táđiều trị 1 hay nhiềuhọc sinh.
 Mỗihọc sinhsẽ học nhiềumôn học. Mộthọc sinhcó thể có nhiềukết quả học tập.
Thuộc tính của kết quả học tập gồm: Mã học sinh(MaHS), mã môn học(MaMH), học
kỳ(HKY), năm(Nam), điểm(Diem), hạnh kiểm(HK).

1. 1:XÁC ĐỊNH CÁC THỰCTHỂ

 Nhânviên,Nhânviênquảnlí,Giáoviên,
KếtoánTC,Họcsinh,Lớphọc, Mônhọc,
Bảovệ, Laocông,
Ytá,Kếtquảhọctập,quátrìnhhọctập,phâncônggiảngdạy,quátrìnhđiềutrị,thungân.

2.2: XÁC ĐỊNH CÁC MỐI QUAN HỆ
 M:GV---------------------M:LỚP HỌC
(1: GV----------M: PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:M--------------1:LỚP HỌC)

 M:GV---------------------M:MÔN H ỌC
(1:GV ------------M: PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY:M-----------1: MÔN HỌC)

 M: MÔN HỌC ---------------------M: :HỌC SINH
(1: HỌC SINH-----------M: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:M-----------1: MÔN HỌC)

 M:KẾ TOÁN TC---------------------M: HỌC SINH
(1: KẾ TOÁN TC-----------M:THU NGÂN:M----------1: HỌC SINH)

...
BÀI BÁO CÁO
MÔN: NHP MÔN CƠS D LIU
ĐỀ TÀI NHÓM :QUẢN LÍ
TRƯỜNGTRUNG HỌC CƠSỞ
GIẢNG VIÊN HƯỚNGDẪN:TRẦN LÊ NHƯQUỲNH
NGẦY HỌC:THỨ 6
TIẾT BẮT ĐẦU:4-5-6
Bài báo cáo môn nhập môn cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo môn nhập môn cơ sở dữ liệu - Người đăng: Kẹo Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài báo cáo môn nhập môn cơ sở dữ liệu 9 10 795