Ktl-icon-tai-lieu

Bài báo cáo thực hành phương pháp tính

Được đăng lên bởi duydyy
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI BÁO CÁO:

Thực hành
PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Giáo Viên hướng dẫn:

Nguyễn Văn Nguyên

Sinh Viên Thực Hiện:
Lớp:
Nhóm:

Phạm Duy Dy
11T4
91

Bài số 1:
1. Viết chương trình tính giá trị đa thức p(x) bậc n tổng quát theo sơ đồ Hoocner.
Thuật toán:
- Nhập : bậc đa thức n, giá trị cần tính c, các hệ số ai ()
- Xử lý:

Gán p = a0
Lặp i = 1 n : p = p * c + ai

- Xuất kết quả: p
CODE
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void nhap(float a[100], int n)
{int i;
printf("\n");
for(i=1;i<=n+1;i++)
{
printf(" Nhap he so cua X^%d : ",n-i+1);
scanf("%f",&a[i]);
}
}
float tinh(float a[100], int n, float c)
{
int i;
float p;
p=a[1];
for(i=2;i<=n+1;i++)
p=p*c+a[i];
return p;
}
main()
{
int i, n;
float c,a[100];
printf("Nhap bac cua da thuc: ");
scanf("%d",&n);

nhap(a,n);
printf("\nNhap gia tri can tinh: ");
scanf("%f",&c);
printf("Ket qua: %0.3f ",tinh(a,n,c));
getch();
}

Kết quả chương trình:

2. Viết chương trình thực hiện:
a. Khai báo (định nghĩa) hàm tính giá trị đa thức p(x) bậc n tổng quát theo sơ đồ
Hoocner
b. Nhập vào đa thức p(x) bậc n và 2 giá trị thực y, z. Tính:
S1 = p(y) + p(z)
S2 = p(1) + p(2) + … + p(n)
CODE
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void nhap(float a[100], int n)
{
int i;
printf("\n");
for(i=1;i<=n+1;i++)

{
printf(" Nhap he so cua X^%d : ",n-i+1);
scanf("%f",&a[i]);
}
}
float tinh(float a[100], int n, float c)
{
int i;
float p;
p=a[1];
for(i=2;i<=n+1;i++)
p=p*c+a[i];
return p;
}
main()
{
int i, n;
float c,a[100],y,z,s1,s2;
printf("Nhap bac cua da thuc: ");
scanf("%d",&n);
nhap(a,n);
for(i=1;i<=n;i++)
s2= s2 + tinh(a,n,i);
printf("\nKet qua S2=f(1)+f(2)+...+f(n) la: %0.3f ",s2);
printf("\n\nNhap gia tri y: ");
scanf("%f",&y);
printf("Nhap gia tri z: ");
scanf("%f",&z);
printf("\nKet qua S1=f(y)-f(z) la: %0.3f ",tinh(a,n,c));
getch();
}
Kết quả chương trình:

3. Nhập vào 2 đa thức pn(x) bậc n, pm(y) bậc m và giá trị c. Tính pn(c) + pm(c)
CODE
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
void nhap(float a[100], int n)
{
int i;
printf("\n");
for(i=1;i<=n+1;i++)
{
printf(" Nhap he so cua X^%d : ",n-i+1);
scanf("%f",&a[i]);
}
}
float tinh(float a[100], int n, float c)
{
int i;
float p;
p=a[1];
for(i=2;i<=n+1;i++)
p=p*c+a[i];
return p;
}
main()
{

int i,n1,n2;
float c,a[100],b[100];
printf("Nhap bac cua da thuc Pn(x): ");
scanf("%d",&n1);
nhap(a,n1);
printf("\nNhap bac cua da thuc Pm(y): ");
scanf("%d",&n2);
nhap(b,n2);
printf("\nNhap gia tri can tinh: ");
scanf("%f",&c);
printf("Ket qua Pn...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI BÁO CÁO:
Thực hành
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Giáo Viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Nguyên
Sinh Viên Thực Hiện: Phạm Duy Dy
Lớp: 11T4
Nhóm: 91
Bài báo cáo thực hành phương pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài báo cáo thực hành phương pháp tính - Người đăng: duydyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài báo cáo thực hành phương pháp tính 9 10 211