Ktl-icon-tai-lieu

Bài C++ lần 3

Được đăng lên bởi James Manbo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài C++ lần 3 (nhóm cô Ngọc)
I. Bài trong sách C++ How to program
9.6 (Rational Class) Tạo một class tên là Rational để thực hiện các thao tác số học với phân số
(+,-,*,/). Viết chương trình để kiểm tra class của bạn.
Sử dụng số integer để biển diễn dữ liệu private của class: tử số, mẫu số. Viết hàm tạo để cho phép 1
đối tượng của lớp này có thể khởi tạo khi nó được khai báo. Hàm tạo cần chứa giá trị mặc định
trong trường hợp không có giá trị khởi tạo nào được cung cấp và cần lưu dưới dạng rút gọn. Ví dụ
2/4 cần lưu với tử số =1 và mẫu số =2 (1/2). Viết hàm public để thực hiện các nhiệm vụ sau.
a. Cộng 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
b. Trừ 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
c. Nhân 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
d. Chia 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
e. Hiển thị 1 phân số dưới dạng a/b với a là tử số và b là mẫu số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
f. Hiển thị phân số dưới dạng số floating point
9.7. (Cải tiến class Time) Cải tiến class Time trong Figs. 9.8 – 9.9 để thêm 1 phương thức tick.
Phương thức tick tăng thời gian lưu trong 1 đối tượng Time thêm 1 giây. Đối tượng Time phải luôn
ở trạng thái hợp lệ. Viết chương trình kiểm tra phương thức tick sử dụng vòng lặp để hiển thị thời
gian theo định dạng chuẩn. Nhớ kiểm tra các chương hợp.
a. Tăng sang phút mới
b. Tăng sang giờ mới
c. Tăng sang ngày mới (ví dụ: 11:59:59 PM thành 12:00:00 AM)
9.14. (HugeInteger Class) Tạo một class HugeInteger sử dụng 1 mảng 40 phần tử để lưu số integer
có tối đa 40 chữ số.
a. Viết các phương thức input (nhập), output (hiển thị), add (+) và subtract (-).
b. Để so sánh các đối tượng HugeInteger, viết phương thức isEqualTo (==), isNotEqualTo (!=),
isGreaterThan (>), isLessThan(<), isGreaterThanOrEqualTo (>=), và isLessThanOrEqualTo (<=),
isZero (==0)- mỗi hàm sẽ trả về giá trị true nếu quan hệ thoả mãn, false nếu ngược lại.
c. Viết các phương thức multiply (*), divide (/) và modules(%)
17.4 Viết chương trình sử dụng sizeof để xác định kích thước của các kiểu dữ liệu khác nhau (theo
đơn vị byte) trong máy tính của bạn.
a. Viết kết quả ra file datasize.dat.
b. Viết hàm để gọi tới datasize.dat và hiển thị nội dung file ra màn hình. Kết quả cần được hiển thị
giống hình dưới với cột trái là tên kiểu, cột phải là kích thước.

17.15 (Phishing scanner) Dưới dạng xác định các hành vi trộm cắp trong 1 email, trong đó người

gửi thư yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân như username, password, số thẻ credit card, số
CMND. Email lừa đảo giả vờ là...


!"Tạo một class tên là Rational để thực hiện các thao tác số học với phân số
(+,-,*,/). Viết chương trình để kiểm tra class của bạn.
Sử dụng số integer để biển diễn dữ liệu private của class: tử số, mẫu số. Viết hàm tạo để cho phép 1
đối tượng của lớp này có thể khởi tạo khi nó được khai báo. Hàm tạo cần chứa giá trị mặc định
trong trường hợp không có giá trị khởi tạo nào được cung cấp và cần lưu dưới dạng rút gọn. Ví dụ
2/4 cần lưu với tử số =1 và mẫu số =2 (1/2). Viết hàm public để thực hiện các nhiệm vụ sau.
a. Cộng 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
b. Trừ 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
c. Nhân 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
d. Chia 2 phân số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
e. Hiển thị 1 phân số dưới dạng a/b với a là tử số và b là mẫu số, kết quả cần lưu ở dạng rút gọn
f. Hiển thị phân số dưới dạng số floating point
9.7. (Cải tiến class Time) Cải tiến class Time trong Figs. 9.8 – 9.9 để thêm 1 phương thức tick.
Phương thức tick tăng thời gian lưu trong 1 đối tượng Time thêm 1 giây. Đối tượng Time phải luôn
ở trạng thái hợp lệ. Viết chương trình kiểm tra phương thức tick sử dụng vòng lặp để hiển thị thời
gian theo định dạng chuẩn. Nhớ kiểm tra các chương hợp.
a. Tăng sang phút mới
b. Tăng sang giờ mới
c. Tăng sang ngày mới (ví dụ: 11:59:59 PM thành 12:00:00 AM)
#$%&&&Tạo một class HugeInteger sử dụng 1 mảng 40 phần tử để lưu số integer
có tối đa 40 chữ số.
a. Viết các phương thức input (nhập), output (hiển thị), add (+) và subtract (-).
b. Để so sánh các đối tượng HugeInteger, viết phương thức isEqualTo (==), isNotEqualTo (!=),
isGreaterThan (>), isLessThan(<), isGreaterThanOrEqualTo (>=), và isLessThanOrEqualTo (<=),
isZero (==0)- mỗi hàm sẽ trả về giá trị true nếu quan hệ thoả mãn, false nếu ngược lại.
c. Viết các phương thức multiply (*), divide (/) và modules(%)
17.4 Viết chương trình sử dụng sizeof để xác định kích thước của các kiểu dữ liệu khác nhau (theo
đơn vị byte) trong máy tính của bạn.
a. Viết kết quả ra file datasize.dat.
b. Viết hàm để gọi tới datasize.dat và hiển thị nội dung file ra màn hình. Kết quả cần được hiển thị
giống hình dưới với cột trái là tên kiểu, cột phải là kích thước.
17.15 (Phishing scanner) Dưới dạng xác định các hành vi trộm cắp trong 1 email, trong đó người
Bài C++ lần 3 - Trang 2
Bài C++ lần 3 - Người đăng: James Manbo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài C++ lần 3 9 10 178