Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng

Được đăng lên bởi phamhoainguyen171096
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

VCVC && BBBB 11 Nội dung NMLT ­ Câu lệnh lặp Câu lệnh for1 Câu lệnh 
while2 Câu lệnh do… while3 Một số kinh nghiệm lập trình4

2.

VCVC &&  Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 10 =Ví dụ BBBB 22 Đặt 
vấn đề >  Viết chương trình xuất các số từ 1 đến 1000 =Sử dụng 10 câu lệnh printf >  3
lệnh lặp: for, while, do… while NMLT ­ Câu lệnh lặp Sử dụng cấu trúc lặp lại một hành 
động trong khi còn thỏa một điều kiện nào đó. Giải pháp Sử dụng 1000 câu lệnh printf
! 

3.

VCVC && BBBB 33 <Lệnh> Câu lệnh for NMLT ­ Câu lệnh lặp Đ S <Đ/K lặp> for 
(<Khởi đầu>; <Đ/K lặp>; <Bước nhảy>) <Lệnh>; <Khởi đầu>, <Đ/K lặp>, <Bước nhảy>: 
là biểu thức C bất kỳ có chức năng riêng <Lệnh>: đơn hoặc khối lệnh. <Khởi đầu> 
<Bước nhảy> View slide
4.
VCVC && BBBB 44 Câu lệnh for NMLT ­ Câu lệnh lặp void main() { int i; for (i = 
0; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); for (int j = 0; j < 10; j = j + 1) printf(“%dn”, j); for (int k = 0; k 
< 10; k += 2) { printf(“%d”, k); printf(“n”); } } View slide
5.
VCVC && Câu lệnh for là một câu lệnh đơn và có thể lồng nhau. NMLT ­ Câu 
lệnh lặpBBBB 55 Câu lệnh for ­ Một số lưu ý 
6.

VCVC && Trong câu lệnh for, có thể sẽ không có phầnBBBB 66 Câu lệnh for ­ 
Một số lưu ý  <Khởi đầu> NMLT ­ Câu lệnh lặp int i; for (i = 0; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); 
int i = 0; for (; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); <Lệnh> Đ S <Đ/K lặp> <Khởi đầu> <Bước 
nhảy>

7.

VCVC && Trong câu lệnh for, có thể sẽ không có phầnBBBB 77 Câu lệnh for ­ 
Một số lưu ý  <Bước nhảy> NMLT ­ Câu lệnh lặp int i; for (i = 0; i < 10; i++) printf(“%dn”, 
i); for (i = 0; i < 10; ) { printf(“%dn”, i); i++; } <Lệnh><Lệnh> Đ S <Đ/K lặp> <Khởi đầu> 
<Bước nhảy><Bước nhảy>

8.

VCVC && Trong câu lệnh for, có thể sẽ không có phầnBBBB 88 Câu lệnh for ­ 
Một số lưu ý  <Đ/K lặp> NMLT ­ Câu lệnh lặp int i; for (i = 0; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); 
for (i = 0; ; i++) printf(“%dn”, i); for (i = 0; ; i++) { if (i >= 10) break; printf(“%dn”, i); }

9.

VCVC && Lệnh continue bỏ qua lần lặp hiện tại. NMLT ­ Câu lệnh lặp for (i = 0; 
iLệnh break làm kết thúc câu lệnh. BBBB 99 Câu lệnh for ­ Một số lưu ý  < 10; i++) { if
(i % 2 == 0) break; printf(“%dn”, i); } for (i = 0; i < 10; i++) { if (i % 2 == 0) continue; 
printf(“%dn”, i); }

10.

VCVC && Không được thêm ; ngay sau lệnh lệnh for. =BBBB 1010 Câu lệnh 
for ­ Một số lưu ý > Tương đương câu lệnh rỗng. NMLT ­ Câu lệnh lặp for (i = 0; i < 10; i+
+); { printf(“%d”, i); printf(“n”); } for (i = 0; i < 10; i++) { }; { printf(“%d”, i); printf(“n...
1. VCVC && BBBB 11 N i dung NMLT - Câu l nh l p Câu l nh for1 Câu l nh
while2 Câu l nh do… while3 M t s kinh nghi m l p trình4
2. VCVC && Vi t ch ng trình xu t các s t 1 đ n 10 =ế ươ ế Ví d BBBB 22 Đ t
v n đ > Vi t ch ng trình xu t các s t 1 đ n 1000 = ế ươ ế S d ng 10 câu l nh printf > 3
l nh l p: for, while, do… while NMLT - Câu l nh l p S d ng c u trúc l p l i m t hành
đ ng trong khi còn th a m t đi u ki n nào đó. Gi i pháp S d ng 1000 câu l nh printf
!
3. VCVC && BBBB 33 <L nh> Câu l nh for NMLT - Câu l nh l p Đ S <Đ/K l p> for
(<Kh i đ u>; <Đ/K l p>; <B c nh y>) <L nh>; <Kh i đ u>, <Đ/K l p>, <B c nh y>: ư ư
là bi u th c C b t k có ch c năng riêng <L nh>: đ n ho c kh i l nh. <Kh i đ u> ơ
<B c nh y>ướ View slide
4. VCVC && BBBB 44 Câu l nh for NMLT - Câu l nh l p void main() { int i; for (i =
0; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); for (int j = 0; j < 10; j = j + 1) printf(“%dn”, j); for (int k = 0; k
< 10; k += 2) { printf(“%d”, k); printf(“n”); } } View slide
5. VCVC && Câu l nh for là m t câu l nh đ n và có th l ng nhau. NMLT - Câu ơ
l nh l p BBBB 55 Câu l nh for - M t s l u ý ư
6. VCVC && Trong câu l nh for, có th s không có ph n BBBB 66 Câu l nh for -
M t s l u ý <Kh i đ u> NMLT - Câu l nh l p int i; for (i = 0; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); ư
int i = 0; for (; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); <L nh> Đ S <Đ/K l p> <Kh i đ u> <B c ướ
nh y>
7. VCVC && Trong câu l nh for, có th s không có ph n BBBB 77 Câu l nh for -
M t s l u ý <B c nh y> NMLT - Câu l nh l p int i; for (i = 0; i < 10; i++) printf(“%dn”, ư ư
i); for (i = 0; i < 10; ) { printf(“%dn”, i); i++; } <L nh><L nh> Đ S <Đ/K l p> <Kh i đ u>
<B c nh y><B c nh y>ướ ướ
8. VCVC && Trong câu l nh for, có th s không có ph n BBBB 88 Câu l nh for -
M t s l u ý <Đ/K l p> NMLT - Câu l nh l p int i; for (i = 0; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); ư
for (i = 0; ; i++) printf(“%dn”, i); for (i = 0; ; i++) { if (i >= 10) break; printf(“%dn”, i); }
9. VCVC && L nh continue b qua l n l p hi n t i. NMLT - Câu l nh l p for (i = 0;
iL nh break làm k t thúc câu l nh. ế BBBB 99 Câu l nh for - M t s l u ý < 10; i++) { if ư
(i % 2 == 0) break; printf(“%dn”, i); } for (i = 0; i < 10; i++) { if (i % 2 == 0) continue;
printf(“%dn”, i); }
10. VCVC && Không đ c thêm ; ngay sau l nh l nh for. =ượ BBBB 1010 Câu l nh
for - M t s l u ý > T ng đ ng câu l nh r ng. NMLT - Câu l nh l p for (i = 0; i < 10; i+ ư ươ ươ
+); { printf(“%d”, i); printf(“n”); } for (i = 0; i < 10; i++) { }; { printf(“%d”, i); printf(“n”); }
11. VCVC && Các thành ph n BBBB 1111 Câu l nh for - M t s l u ý <Kh i đ u>, ư
<Đ/K l p>, <B c nh y> N u có nhi u thành ph n trong m i ph n thì đ c cách nhau ư ế ư
b ng d u , NMLT - Câu l nh l p for (int i = 1, j = 2; i + j cách nhau b ng d u ; < 10; i++,
j += 2) printf(“%dn”, i + j);
12. VCVC && BBBB 1212 Câu l nh while NMLT - Câu l nh l p <L nh> Đ S <Đ/K
l p> while (<Đ/K l p>) <L nh>; Câu l nh đ n ho c Câu l nh ph c (k p gi a { và }) Bi u ơ
th c C b t k , th ng là bi u th c quan h cho k t qu 0 (sai) và != 0 (đúng) ườ ế
13. VCVC && BBBB 1313 Câu l nh while NMLT - Câu l nh l p int i = 0; while (i < 10)
{ printf(“%dn”, i); i++; } for (int i = 0; i < 10; i++) printf(“%dn”, i); int i = 0; for (; i < 10; )
{ printf(“%dn”, i); i++; }
bài giảng - Trang 2
bài giảng - Người đăng: phamhoainguyen171096
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài giảng 9 10 896