Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng

Được đăng lên bởi haitho37-gmail-com
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN DUYỆT
Chủ nhiệm Bộ môn

Ngô Hữu Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG
(Dùng cho
tiết giảng)
Học phần:
XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN
Nhóm môn học:.....................
Bộ môn: Khoa học máy tính
Khoa (Viện): CNTT

Thông tin về nhóm môn học
TT
Họ tên giáo viên
1
Hà Chí Trung
3
Nguyễn Trung Tín

Học hàm
GVC
TG

Thay mặt nhóm
môn học

Hà Chí Trung

Học vị
TS
TS

Địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Bộ môn Khoa học máy tính – Tầng 13
nhà S4 – Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ thông tin –
Học viện Kỹ thuật Quân sự. 236 Hoàng Quốc Việt.
Điện thoại, email: 01685582102, hct2009@yahoo.com;

Bài giảng 01: Tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Chương I, mục:
Tiết thứ: 1-3
Tuần thứ: 1
- Mục đích yêu cầu
Mục đích: Trang bị những hiểu biết chung nhất về môn học; Nắm vững
các khái niệm, bài toán cơ bản trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cơ sở toán học
làm cơ sở học tập môn học.
Yêu cầu: sinh viên phải hệ thống lại các kiến thức cơ sở về toán rời rạc,
kiến thức lập trình, tự nghiên cứu và ôn tập lại những vấn đề lý thuyết ngôn ngữ
hình thức và văn phạm.
- Hình thức tổ chức dạy học: Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian: Giáo viên giảng: 2 tiết; Thảo luận và làm bài tập trên lớp: 1 tiết;
Sinh viên tự học: 6 tiết.
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
1

1. Tại sao cần học XLNNTN?
2. Ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên
3. Các vấn đề của XLNNTN
4. Nội dung môn học
1. Tại sao cần học XLNNTN?
NLP - Là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng
trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên
là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa
ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy, giao tiếp.
Các thuật toàn NLP hiện đại là có cơ sở dựa trên các thành tựu của học
máy, đặc biệt là học máy thống kê. Nghiên cứu các thuật toán NLP hiện đại đòi
hỏi một sự hiểu biết trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ngôn ngữ học, khoa
học máy tính, và xác suất thống kê.
2. Tại sao XLNNTN là khó?
Ambiguity
“At last, a computer that understands you like your mother"
1. (*) It understands you as well as your mother understands you
2. It understands (that) you like your mother
3. It understands you as well as it understands your mother
1 and 3: Does this mean well, or poorly?
Ambiguity at Many Levels
At the acoustic level (speech recognition):
1. “ : : : a computer that understands you like your mother"
2. “ : : : a computer that understands you li...
1
B MÔN DUYỆT
Ch nhim B môn
Ngô Hữu Phúc
Đ CƯƠNG CHI TIT BÀI GING
(Dùng cho tiết ging)
Hc phn:
X LÝ NGÔN NGỮ T NHIÊN
Nhóm môn học:.....................
B môn: Khoa học máy tính
Khoa (Vin): CNTT
Thay mặt nhóm
môn học
Hà Chí Trung
Thông tin về nhóm môn học
TT
H tên giáo viên
Học hàm
1
Hà Chí Trung
GVC
3
Nguyễn Trung Tín
TG
Địa điểm làm vic: Gi hành chính, Bộ môn Khoa học máy tính Tng 13
nhà S4 Hc vin K thuật Quân sự.
Địa ch liên hệ: B môn Khoa học máy tính Khoa Công ngh thông tin
Hc vin K thuật Quân sự. 236 Hoàng Quốc Vit.
Điện thoi, email: 01685582102, hct2009@yahoo.com;
Bài giảng 01: Tng quan v x lý ngôn ngữ t nhiên
Chương I, mc:
Tiết th: 1-3 Tun th: 1
- Mục đích yêu cầu
Mục đích: Trang b nhng hiu biết chung nht v môn học; Nm vng
các khái niệm, bài toán bn trong X ngôn ngữ t nhiên, s toán hc
làm cơ sở hc tập môn học.
Yêu cu: sinh viên phải h thng lại các kiến thức cơ sở v toán ri rc,
kiến thc lập trình, t nghiên cứu và ôn tp li nhng vấn đề thuyết ngôn ng
hình thức và văn phạm.
- Hình thức t chc dy hc: Lý thuyết, tho lun, t hc, t nghiên cứu
- Thi gian: Giáo viên giảng: 2 tiết; Tho luận và làm bài tập trên lớp: 1 tiết;
Sinh viên tự hc: 6 tiết.
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
Bài giảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng - Người đăng: haitho37-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Bài giảng 9 10 441