Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng ATM

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 4046 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng vÒ ATM
PhÇn 1: Nguyªn lý ATM
3.6.1.2 M« h×nh tham chiÕu giao thøc cña m¹ng B-ISDN
mÆt ph¼ng qu¶n lý, mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn (hay b¸o hiÖu) vµ mÆt ph¼ng cña ngêi sö dông.

H×nh 3.19: M« h×nh tham chiÕu giao thøc B-ISDN (BISDNPRM)
•

MÆt ph¼ng qu¶n lý: Bao gåm hai chøc n¨ng chÝnh lµ chøc
n¨ng chÝnh qu¶n lý mÆt ph¼ng (Plane Management) vµ chøc
n¨ng qu¶n lý líp (Layer Management), nhiÖm vô cña nã lµ
t¹o sù phèi hîp lµm viÖc gi÷a nh÷ng mÆt ph¼ng kh¸c nhau.
•

MÆt ph¼ng ngêi sö dông: NhiÖm vô cña mÆt ph¼ng nµy
lµ ®Ó truyÒn th«ng tin cña ngêi sö dông tõ ®iÓm A tíi
®iÓm B trªn m¹ng. TÊt c¶ c¸c c¬ chÕ cã liªn quan nh ®iÒu
khiÓn luång, ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn, chèng lçi ®Òu ®îc thùc hiÖn
ë mÆt ph¼ng nµy.
•

MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn (hoÆc b¸o hiÖu): MÆt ph¼ng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu
khiÓn ®êng nèi (Connection control) vµ cuéc gäi (Call control). Chóng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng b¸o
hiÖu cã liªn quan tíi viÖc thiÕt lËp, gi¸m s¸t vµ gi¶i phãng ®êng nèi hoÆc cuéc gäi.

3.6.1.3 CÊu tróc chøc n¨ng cña ATM
CÊu tróc tham chiÕu chøc n¨ng cña ATM chØ ra c¸c chøc n¨ng cña mçi líp cô thÓ trªn m« h×nh BISDNPRM. B¶ng 3.4 tr×nh bµy c¸c chøc n¨ng ®ã.
B¶ng 3.4: Chøc n¨ng c¸c líp cña B-ISDN
Qu¶n lý líp

C¸c líp cao h¬n

•

Líp con héi tô truyÒn
(CS - Convergence Sublayer)

NhËn/göi c¸c PDU tõ/tíi c¸c líp cao h¬n vµ t¹o d¹ng CS-PDU
(Convergence Sublayer - Protocol Data Unit).
KiÓm tra sù kh«i phôc chÝnh x¸c c¸c CS-PDU.
Ph¸t hiÖn sù mÊt c¸c tÕ bµo cña CS-PDU.
Cung cÊp mét vµi chøc n¨ng ALL trong phÇn tiªu ®Ò CS-PDU.

•
•
•
•

Líp thÝch
øng ATM
(AAL)
Líp con t¹o vµ th¸o tÕ bµo
(SAR - Segmentation And
Reassembly)

Líp ATM

§iÒu khiÓn luång, göi c¸c th«ng ®iÖp tr¶ lêi hoÆc yªu cÇu
truyÒn l¹i c¸c tÕ bµo lçi.

•
•
•

T¹o c¸c tÕ bµo tõ CS-PDU, kh«i phôc c¸c CS-PDU tõ tÕ bµo.
T¹o ra trêng kiÓu ®o¹n nh BOM, COM, EOM, SSM.
KiÓm tra m· d vßng CRC trong trêng d÷ liÖu cña tÕ bµo.

•

T¹o ra hai byte tiªu ®Ò vµ hai byte cuèi cña SAR-PDU.

•
•
•

§iÒu khiÓn luång chÝnh.
T¹o ra hoÆc ph©n t¸ch phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo.
§äc vµ thay ®æi phÇn tiªu ®Ò tÕ bµo.

•

Thùc hiÖn ph©n kªnh/hîp kªnh c¸c tÕ bµo.

1

•
•

AU: §¬n vÞ ®iÒu khiÓn (Administrative Unit).
C: Container.
POH: Trêng tiªu ®Ò d÷ liÖu (Path Overhead).
PTR: Con trá (Pointer).

NhËn d¹ng giíi h¹n cña tÕ bµo.

•

BiÕn ®æi dßng tÕ bµo thµnh c¸c khung phï hîp víi hÖ thèng
truyÒn dÉn.
Ph¸t/kh«i phôc c¸c khung truyÒn dÉn.

•
Líp con ®êng truyÒn vËt lý
(PM - Physical Medium)

•

•

Líp vËt lý

Líp con héi tô truyÒn dÉn
(TC - Transmi...
Bµi gi¶ng vÒ ATM
PhÇn 1: Nguyªn lý ATM
3.6.1.2 M« h×nh tham chiÕu giao thøc cña m¹ng B-ISDN
mÆt ph¼ng qu¶n lý, mÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn (hay b¸o hiÖu) vµ mÆt ph¼ng cña ngêi sö dông.
H×nh 3.19: M« h×nh tham chiÕu giao thøc B-ISDN (BISDN-
PRM)
MÆt ph¼ng qu¶n lý: Bao gåm hai chøc n¨ng chÝnh lµ chøc
n¨ng chÝnh qu¶n lý mÆt ph¼ng (Plane Management) vµ chøc
n¨ng qu¶n lý líp (Layer Management), nhiÖm vô cña nã lµ
t¹o sù phèi hîp lµm viÖc gi÷a nh÷ng mÆt ph¼ng kh¸c nhau.
MÆt ph¼ng ngêi sö dông: NhiÖm vô cña mÆt ph¼ng nµy
lµ ®Ó truyÒn th«ng tin cña ngêi sö dông tõ ®iÓm A tíi
®iÓm B trªn m¹ng. TÊt c¶ c¸c c¬ chÕ cã liªn quan nh ®iÒu
khiÓn luång, ®iÒu khiÓn t¾c nghÏn, chèng lçi ®Òu ®îc thùc hiÖn
ë mÆt ph¼ng nµy.
MÆt ph¼ng ®iÒu khiÓn (hoÆc b¸o hiÖu): MÆt ph¼ng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu
khiÓn ®êng nèi (Connection control) vµ cuéc gäi (Call control). Chóng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng b¸o
hiÖu cã liªn quan tíi viÖc thiÕt lËp, gi¸m s¸t vµ gi¶i phãng ®êng nèi hoÆc cuéc gäi.
3.6.1.3 CÊu tróc chøc n¨ng cña ATM
CÊu tróc tham chiÕu chøc n¨ng cña ATM chØ ra c¸c chøc n¨ng cña mçi líp cô thÓ trªn m« h×nh BISDN-
PRM. B¶ng 3.4 tr×nh bµy c¸c chøc n¨ng ®ã.
B¶ng 3.4: Chøc n¨ng c¸c líp cña B-ISDN
Qu¶n lý líp C¸c líp cao h¬n
Líp thÝch
øng ATM
(AAL)
Líp con héi tô truyÒn
(CS - Convergence Sublayer)
NhËn/göi c¸c PDU tõ/tíi c¸c líp cao h¬n vµ t¹o d¹ng CS-PDU
(Convergence Sublayer - Protocol Data Unit).
KiÓm tra sù kh«i phôc chÝnh x¸c c¸c CS-PDU.
Ph¸t hiÖn sù mÊt c¸c tÕ bµo cña CS-PDU.
Cung cÊp mét vµi chøc n¨ng ALL trong phÇn tiªu ®Ò CS-PDU.
§iÒu khiÓn luång, göi c¸c th«ng ®iÖp tr¶ lêi hoÆc yªu cÇu
truyÒn l¹i c¸c tÕ bµo lçi.
Líp con t¹o vµ th¸o tÕ bµo
(SAR - Segmentation And
Reassembly)
T¹o c¸c tÕ bµo tõ CS-PDU, kh«i phôc c¸c CS-PDU tõ tÕ bµo.
T¹o ra trêng kiÓu ®o¹n nh BOM, COM, EOM, SSM.
KiÓm tra m· d vßng CRC trong trêng d÷ liÖu cña tÕ bµo.
T¹o ra hai byte tiªu ®Ò vµ hai byte cuèi cña SAR-PDU.
Líp ATM
§iÒu khiÓn luång chÝnh.
T¹o ra hoÆc ph©n t¸ch phÇn tiªu ®Ò cña tÕ bµo.
§äc vµ thay ®æi phÇn tiªu ®Ò tÕ bµo.
Thùc hiÖn ph©n kªnh/hîp kªnh c¸c tÕ bµo.
1
Bài giảng ATM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng ATM - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Bài giảng ATM 9 10 420