Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 1

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 4863 lần   |   Lượt tải: 16 lần
CAÙC MOÂ HÌNH 3D

1. Moâ hình 2D ½. Ñöôïc taïo ra baèng caùch keùo daøi caùc ñoái
töôïng 2D theo truïc Z
2. Moâ hình khung daây

CAÙC MOÂ HÌNH 3D

3. Moâ hình maët cong

4. Moâ hình moâ hình solid

Moâ Hình Khung Daây 12 Line

THIEÁT LAÄP HÖÔÙNGQUAN SAT TREÂN MOÂ
HÌNH 3D
Böôùc 1: Chyeån sang moâ hình 3D

THIEÁT LAÄP HÖÔÙNG QUAN SAT TREÂN MOÂ
HÌNH 3D
Chuùng ta cuõng coù theå chuyeån sang moâ hình 3d töø thanh
coâng cuï view

CAÙCH
THÖÏC HIEÄN

6 maët chieáu cô
baûn

4 goùc nhìn cô
baûn 3d

1

THIEÁT LAÄP HÖÔNG QUAN SAT TREÂN MOÂ
HÌNH 3D
Böôùc 2: Taïo moâi tröôøng laøm vieäc coù ñaày ñuû caùc truïc

HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D
Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä
Leänh UCSICON
Command: ucsicon

THIEÁT LAÄP HÖÔÙNG QUAN SAT TREÂN MOÂ
HÌNH 3D
Giao dieän cuûa maøn hình nhö sau

HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D
Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä
Leänh UCSICON
Khi choïn vaøo thuoäc tính P

Chæ hieån thò 2D

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Properties] <ON>:

ON/OFF. Môû taét bieåu töôïng
ALL. Theå hieän toïa ñoä treân moïi khung nhìn
Noorigin. Chæ xuaát hieän ôû goùc traùi

Hieån thò 3D

Origin. Luoân luoân di chyeån theo goác toïa ñoä
Properties. Vaøo caùc ñaëc tính caøi ñaët

2

HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D
Ñieàu Khieån Söï Hieån Thò Cuûa Bieåu Töôïng Toïa Ñoä

HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ TRONG 3D
Taïo heä truïc taïo ñoä môùi:
Leänh UCS

Leänh UCSICON

Menu bar
Tools\New UCS
Baïn cuõng coù
theå goïi leänh
UCSICON töø

Toolbars
UCS

Nhaäp leänh
UCS

Command: ucs
[New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World]
<World>:

Leänh UCS
New Taïo môùi heä trucï toïa ñoä baèng 1 trong 6 caùch sau ñaây
Taïo heä truïc toïa ñoä môùi baèng caùch thay ñoåi goác toïa
ñoä, phöông, chieàu caùc truïc x, y, z khoâng ñoåi
Specify origin of new UCS <0,0,0>:

Leänh UCS
Zaxis. Xaùc ñònh goác cuûa heä truïc toïa ñoä vaø phöông
cuûa truïc Z

1. XAÙC ÑÒNH ÑIEÅM GOÁC
2. XAÙC ÑÒNH TRUÏC Z

Toïa ñoä cuõ
Toïa ñoä môùi

3

Leänh UCS
3POINT. Taïo heä truïc toïa ñoä môùi qua 3 ñieåm, Khi
chuùng ta choïn 3p

Leänh UCS
X/Y/Z. Quay heä truïc toïa ñoä X, Y, Z hieän haønh.

1. XAÙC ÑÒNH ÑIEÅM GOÁC
2. XAÙC ÑÒNH TRUÏC X
3. XAÙC ÑÒNH TRUÏC Y

Heä truïc toïa ñoä cuõ

Leänh UCS
MOVE : Di chuyeån heä toïa ñoä sang vò trí môùi
ORTHOGRAPHIC: Chæ ñònh moät trong sau maët
chieáu
PREV: Trôû veà toïa ñoä tröôùc ñoù
RESTORE: Goïi teân heä toïa ñoä ñaõ löu
Enter name of UCS to restore or [?]: Nhaäp teân heä toïa
ñoä caàn goïi
SAVE: Löu moät heä toïa ñoä
Enter name to s...
1
CA
Ù
C MOÂ HÌNH 3D
1. Moâ hình 2D ½. Ñöôïc taïo ra baèng caùch keùo daøi caùc ñoái
töôïng 2D theo truïc Z
2. Moâ hình khung daây
Moâ Hình Khung Daây 12 Line
CA
Ù
C MOÂ HÌNH 3D
3. Moâ hình maët cong
4. Moâ hình moâ hình solid
THIE
Á
T LA
Ä
P H
Ö
Ô
Ù
NGQUAN SAT TREÂN MOÂ
HÌNH 3D
Böôùc 1: Chyeån sang moâ hình 3D
CAÙCH
THÖÏC HIEÄN
THIE
Á
T LA
Ä
P H
Ö
Ô
Ù
HÌNH 3D
Chuùng ta cuõng coù theå chuyeån sang moâ hình 3d töø thanh
coâng cuï view
6 maët chieáu cô
baûn
4 goùc nhìn cô
baûn 3d
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 1 - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 1 9 10 352