Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 2

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3815 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Box

Cone

Cylinder

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
COÙ HAI PHÖÔNG PHAÙP ÑEÅ TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Taïo caùc khoái cô baûn töø caùc leänh Box, Cylinder, Wedge,
Sphere…
Taïo töø ñoái töôïng 2D baèng phöông phaùp quyùet ñoái töôïng

Wedge Sphere

Torus

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
1. Leänh Box
Caùch goïi leänh

Thanh coâng cuï taïo khoái

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Ví duï: veõ khoái coù kích thöôùc laø 150,100,60

Draw/modeling/box
Box
Toolbar Modeling
Doøng leänh.
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>:
Choïn goác thöù nhaát cuûa ñöôøng cheùo
Specify corner or [Cube/Length]: c
Choïn ñieåm goác ñoái dieän

Ñieåm goác thöù nhaát

Ñieåm goác thöù hai

1

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Caùc löïa choïn:
Cube taïo khoái laäp phöông
Specify length: 50 chieàu daøi caïnh cuûa khoái
Ví duï: taïo khoái laäp phöông coù
chieàu daøi caùc caïnh baèng 50

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Caùc löïa choïn:
Length: nhaäp kích thöôùc caùc caïnh
Specify length: 100 Chieàu daøi theo truïc X
Specify width: 80 Chieàu roäng theo truïc Y
Specify height: 40 Chieàu cao theo truïc Z
100,80,40

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN

2. Leänh Cylinder
Coâng duïng: ñeå taïo khoái truï coù maët ñaùy laø ellip hay hình
troøn

Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>:

Caùch goïi leänh

(choïn taâm c voøng troøn ñaùy truï)

Draw/modeling/Cylinder
Cylinder
Toolbar Modeling

2. Leänh Cylinder
Doøng leänh:

Specify radius for base of cylinder or [Diameter]:

(nhaäp baùn kính hoaéc nhaäp d ñeå nhaäp ñöôøng kính)
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 100 nhaäp c
Neáu löïa choïn khoái truï khoâng naèm song song truïc Z
Specify center of other end of cylinder: @50,0,0
(toïa ñoä taâm maët ñònh vò)

2

CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN

CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ
Caùch hình thaønh khoái

Ví duï: Veõ khoái truï coù D = 50 vaø Z = 100

Moâ hình 3d solids ñöôïc keát hôïp töø nhieàu khoái
cô sôû goïi laø solid ña hôïp ñoái töôïng naøy ñöôïc
hình thaønh töø caùc solid cô sôû vaø caùc pheùp toaùn
ñaïi soá

Ñöôøng taâm truï
cuøng truïc Z

Ñöôøng taâm truï
cuøng truïc Y

Ñöôøng taâm truï
cuøng truïc X

@0,100,0

Caùc leänh Union, subtract, intersect ñeàu naèm
treân thanh coâng cuï Solids Editing

@100,0,0

CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ
Thanh coâng cuï solids editing
Subtract

CAÙC PHEÙP TOAÙN ÑAÏI SOÁ
1. Leänh Union
Coâng duïng: Duøng ñeå taïo khoái ña hôïp baèng caùch coäng solid
Caùch goïi leänh
Modify/Solidediting/Union
...
1
CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Box
Sphere
CylinderCone
Wedge Torus
CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
COÙ HAI PHÖÔNG PHAÙP ÑEÅ TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Taïo caùc khoái baûn töø caùc leä
nh Box, Cylinder, Wedge,
Sphere…
Taïo töø ñoái töôïng 2D baèng phöông phaùp quyùet ñoái töôïng
Thanh coâng cuï taïo khoái
CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
1. Leänh Box
Caùch goïi leänh
Draw/modeling/box
Box
Toolbar Modeling
Doøng leänh.
Specify corner of box or [CEnter] <0,0,0>:
Choïn goác thöù nhaát cuûa ñöôøng cheùo
Specify corner or [Cube/Length]: c
Choïn ñieåm goác ñoái dieän
CAÙC LEÄNH TAÏO KHOÁI CÔ BAÛN
Ví duï: veõ khoái coù kích thöôùc laø 150,100,60
Ñieåm goác thöù nhaát
Ñieåm goác thöù hai
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 2 - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 2 9 10 118