Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 3

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Leänh Chamfer:

Doøng Leänh:
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:

Caùch goïi leänh

(choïn caïnh caàn vaùt meùp)
Base surface selection...
Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>:
(choïn caïnh cuûa solid ñeå ñònh maët chuaån,
Specify base surface chamfer distance <30.0000>:
(khoaûng caùch vaùt meùp cuûa maët chuaån)
Specify other surface chamfer distance <40.0000>:
(khoaûng caïnh vaùt meùp cuûa maët beân)
Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]
(choïn laïi caàn vaùt meùp treân maët

Modify/Chamfer
Cha
Modify

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Maët chuaån

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI

KC vaùt cuûa caïnh treân
maët chuaån

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Löïa Choïn LOOP
Löïa choïn naøy cho pheùp vaùt meùp toaøn boä caùc caïnh cuûa
maët chuaån ñöôïc choïn khò nhaäp chöõ L:
Maët chuaån

Khoaûng
caùch vaùt
caïnh coøn
laïi

Caïnh Vaùt

1

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Leänh Fillet
Caùch goïi leänh
Modify/Fillet
F
Modify

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Doøng Leänh:
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]:
(choïn moät caïnh cuûa Solid)
Enter fillet radius <5.0000>
(nhaäp baùn kính caàn bo troøn)
Select an edge or [Chain/Radius] :
(choïn giao tuyeán tieáp caàn bo troøn)
1 edge(s) selected for fillet.
(tieáp tuïc choïn hoaëc Enter ñeå keát thuùc leänh)

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Tuøy choïn Chain cho pheùp fillet moät loaït caùc caïnh lieân
tieáp nhau, caùc caïnh choïn ñeå fillet taïo thaønh moät chuoãi
“chain”

2

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Leänh Slice
Caùch goïi leänh
Draw/Solid/slice
slice
Solid

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Doøng leänh:
Select objects: 1 found
(choïn ñoái töôïng caàn caét)
Specify first point on slicing plane by
[Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: yz
(choïn maët phaèng caàn caét theo caùc löïa choïn)
Specify a point on desired side of the plane or [keep Both
sides]:
(choïn moät ñieåm treân solid caàn döõ laïi hoaëc nhaäp B ñeå döõ
laïi caû hai)

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Vaán ñeà veà xaùc ñònh maët phaúng caét:
3 Points
Specify first point on plane:

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Vaán ñeà veà xaùc ñònh maët phaúng caét:
3 Points
Ñieåm thöù nhaát

(Xaùc ñònh ñieåm thöù nhaát cuûa maët phaúng)
Specify second point on plane:
(Xaùc ñònh ñieåm thöù hai cuûa maët phaúng)

Ñieåm
thöù ba

Specify third point on plane:
(Xaùc ñònh ñieåm thöù ba cuûa maët phaúng)
Ñieåm thöù ba

3

CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Vaán...
1
Leänh Chamfer:
CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Caùch goïi leänh
Modify/Chamfer
Cha
Modify
Doøng Leänh:
CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]:
(choïn caïnh caàn vaùt meùp)
Base surface selection...
Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>:
(choïn caïnh cuûa solid ñeå ñònh maët chuaån,
Specify base surface chamfer distance <30.0000>:
(khoaûng caùch vaùt meùp cuûa maët chuaån)
Specify other surface chamfer distance <40.0000>:
(khoaûng caïnh vaùt meùp cuûa maët beân)
Select an edge or [Loop]: Select an edge or [Loop]
(choïn laïi caàn vaùt meùp treân maët
CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
KC vaùt cuûa caïnh treân
maët chuaån
Caïnh Vaùt
Khoaûng
caùch vaùt
caïnh coøn
laïi
Maët chuaån
CAÙC LEÄNH HIEÄU CHÆNH KHOÁI
Löïa Choïn LOOP
Löïa choïn naøy cho pheùp vaùt meùp toaøn boä caùc caïnh cuûa
maët chuaån ñöôïc choïn khò nhaäp chöõ L:
Maët chuaån
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 3 - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng AUTOCAD 3D Phần 3 9 10 490