Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng C++

Được đăng lên bởi ediennv
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

I. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
1. Khái niệm
Một ngôn ngữ lập trình (NNLT) bậc cao cho phép người sử dụng
(NSD) biểu hiện ý tưởng của mình để giải quyết một vấn đề,
bài toán bằng cách diễn đạt gần với ngôn ngữ thông thường.

2. Cấu trúc một chương trình C++
• Ví dụ:
// my first program in C++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << "Hello World!";
return 0;
}

• Khi chạy chương
trình cho kết quả:
Hello World!

2. Cấu trúc một chương trình C++

* Giải thích một số lệnh trong chương trình
• Dòng // my first program in C++ : là một chú thích
– Cách 1: //…nội dung chú thích…
– Cách 2: /* …(có thể nhiều dòng) …*/
• Dòng #include <iostream>: Đây là khai báo thư viện vào ra cơ
bản trong C++.
– #include <tên thư viện>: lệnh khai báo thư viện.
• Dòng using namespace std; cách sử dụng tên của C++.
• Dòng int main (): là khai báo hàm main(), là nơi mà tất cả các
chương trình C++ bắt đầu thực hiện (thân chương trình chính).
Nó không phụ thuộc vào vị trí của hàm này (ở đầu, cuối hay ở
giữa của mã nguồn) mà nội dung của nó luôn được thực hiện đầu
tiên khi chương trình bắt đầu, mọi chương trình C++ đều phải tồn
tại một hàm main().

2. Cấu trúc một chương trình C++

* Giải thích một số lệnh trong chương trình
• Dấu { … } bắt đầu và kết thúc khối lệnh nào đó. Tương đương
với Begin … End trong Pascal.
• Dòng lệnh cout << "Hello World!"; xuất chuỗi “Hello World!”
ra màn hình.
– Cú pháp: cout<<“thông báo”
• Dòng lệnh return 0; kết thúc hàm main và trả về giá trị 0. Đây là
một kết thúc bình thường của một chương trình không có một lỗi
nào trong quá trình thực hiện.
• Kết thúc lệnh là dấu chấm phảy (;)

2. Cấu trúc một chương trình C++

* Cấu trúc chung
• Khai báo thư viện: bắt buộc
• Khai báo hằng: tùy
– #define tên_hằng giá_trị;
• Khai báo biến toàn cục: tùy
– Kiểu_dữ_liệu tên_biến (=giá trị khởi tạo);
• Khai báo các hàm: tùy
• Khai báo hàm main(): bắt buộc
• Chi tiết các hàm đã khai báo: tùy
• Chú ý: trong C++ chỉ có CTC hàm, nếu hàm không trả về giá trị
thì sử dụng tên KDL là void

2. Cấu trúc một chương trình C++

* Chương trình:
#include <iostream>
using namespace std;
#define p 3.14
//int p=3.14;
float DT(int r){
float s;
s= p*r*r;
return s;
}

int main (){
//float s;
int r; //nguyen duong
cout << "nhap ban kinh: ";
cin>>r;
//s=p*r*r;
cout<<"Dien tich la:
"<<DT(r);
return 0;
}

II. Nhập xuất dữ liệu
1. Xuất ra màn hình:
• Lệnh cout<<kq1 <<kq2<<… ;: kqi là biến, hằng hoặc biểu thức
• VD: cout<< “Tong ” <<a << “+” <<b << “ = ” ...
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++
Bài giảng C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng C++ - Người đăng: ediennv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng C++ 9 10 382