Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng Các thủ tực chuẩn vào ra đơn giảnTin học 11

Được đăng lên bởi dung-thu1
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sinh viên thực hiện:
Hồ Thị Thùy Dung
Lớp Tin3a.

Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Tương Tri.

24/11/2012

1

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

Cho bài toán:
Viết và in ra màn hình diện tích(S) hình chữ
nhật,với chiều dài a và chiều rộng b được nhập từ
bàn phím
Làm thế nào để
nhập a,b từ bàn
phím và in kết quả
ra màn hình?

24/11/2012

2

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

Bài 7:

Các thủ tục chuẩn vào/ra
đơn giản

24/11/2012

3

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

Nội dung:
1.
2
3

24/11/2012

Nhập dữ liệu vào từ bàn phím
Đưa dữ liệu ra màn hình
Củng cố

4

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

1111

1.Thông báo nhập

Write(‘Thông báo”);

biến,
những
giá
trị
Khinhập
nhậpgiá
giátrị
trịcho
cho
biến,sách
những
giávào>);
trị
2.Nhập thông tin từ bànKhi
Read
(<Danh
biến
này
gõ
nhau
ítítnhất
một
dấu
nàyđược
được
gõcách
cách
nhau
nhất
một
dấu
Trong
trường
hợp
nhiều
biến
thì
Trong
trường
hợp
nhiều
biến
thì
phím
Hoặc:
cách
hoặc
kíkítự
xuống
dòng (Enter).
cách
hoặc
tự
xuống
các
viết
cách
nhau
cáctên
tênbiến
biếnđược
được
viếtdòng
cách(Enter).
nhau
Readln(<Danh sách
bởi
dấu
phẩy
”,”
bởi dấu phẩy
”,”
biến
Trong đó: Danh sách biến vào là mộtvào>);
hoặc nhiều tên
biến đơn( trừ biến kiểu Boolean).

Ví dụ:

24/11/2012

Write(‘nhập
Write(‘nhậpchiều
chiềudài,chiều
dài,chiềurộng
rộnghình
hìnhchữ
chữnhật’);
nhật’);
Readln(a,b);
Readln(a,b);
5

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

Sau khi xử lí xong,kết quả tìm được đang lưu trữ trong bộ nhớ. Để
thấy được kết quả trên màn hình,ta sử dụng thủ tục xuất dữ liệu.
Write(<Danh sách kết quả ra>);
Hoặc

Writeln(<Danh sách kết quả ra>);

Ví dụ:
Trong đó: Danh sách kết quả ra có thể là tên biến đơn,
biểu thức
hoặc
Write
(‘Dien
tichhằng
HCN co chieu dai ‘,a,’ chieu rong ‘,b,’ là:’, S);
Hoặc:

Writeln(‘Dien tich HCN co chieu dai ‘,a,’ chieu rong ‘,b,’ là:’, S);
24/11/2012

6

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

Cácsách
hằng
Danh
kểt xâu
quả thường dùng để
ra(a,b,S)
tách
các kết quả hặc đưa ra chú
thích.

24/11/2012

Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

Với thủ
Write,sau
khi
đưasau,cho
kết quảbiết
ra màn
hình,con
không
Quan
sát
22đoạn
chương
trình
sự
nhau
giữa
Write
Quan
sáttục
đoạn
chương
trình
sau,cho
biết
sựkhác
khác
nhautrỏ
giữa
Writevà
và
chuyển
xuống
dòng
tiếp
theo
Writeln?
Writeln?

Với thủ tục Writeln,sau khi đưa thông tin ra màn hình,con trỏ sẽ
chuyển xuống đầu dòng tiếp theo.

24/11/2012

8

Hồ THị Thùy Dung-Tin3a

Ví dụ:
Hãy
Hãynêu
nêutên
têncác
cácthành
thànhphần
phầnvà
vàthủ
thủtục
tụctrong
trongchương
chươngtrình
trìnhsau
sau

Phần
Phầnkhai
khaibáo
báo
Thủ tục nhập d...
Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Tương Tri.
Sinh viên thực hiện:
Hồ Thị Thùy Dung
Lớp Tin3a.
24/11/2012
24/11/2012
HTHThùy Dung-Tin3a
HTHThùy Dung-Tin3a
1
1
bài giảng Các thủ tực chuẩn vào ra đơn giảnTin học 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng Các thủ tực chuẩn vào ra đơn giảnTin học 11 - Người đăng: dung-thu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài giảng Các thủ tực chuẩn vào ra đơn giảnTin học 11 9 10 693