Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 11492 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
Trần Phước Tuấn
tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com

Nội dung
1. Ôn tập Ngôn ngữ C
2. Tổng Quan Về CTDL & GT
3. Các Thuật Toán Tìm Kiếm, Sắp Xếp Nội
4. Danh sách liên kết và ứng dụng
5. Cấu trúc cây

Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Nhập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Trần Hạnh Nhi, Dương Anh
Đức)
2. Giáo trình tin học đại cương A2 (Đại học KHTN Tp. HCM)
3. Giáo trình Lập Trình C
4. Bài giảng CTDL & GT

Bài tập miễn thi
 Sinh viên chọn 1 trong các đề tài sau
1. Viết chương trình demo các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.
2. Viết chương trình demo các thao tác trên danh sách liên kết đơn và ứng dụng của
nó (stack,queue).
3. Viết chương trình demo các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL
4. Định trị biểu thức toán học với các phép toán +,-,*,/,(,).
 Nội dung bài nộp bao gồm
1. Báo cáo (powerpoint)
2. Source code chương trình
3. File thực thi

Hình thức thi
 Lý thuyết
 Thang điểm 10 (chiếm 70% số điểm)
 Hình thức thi: Tự luận
 Thực hành

 Than điểm 10 (chiếm 30% số điểm)
 Hình thức thi: viết chương trình trên máy hoặc làm bài tập lớn.

Tìm kieám & Saép xeáp
Muïc tieâu:



Giôùi thieäu moät soá thuaät toaùn tìm kieám vaø saép xeáp noäi.
Phaân tích, ñaùnh giaù ñoä phöùc taïp cuûa caùc giaûi thuaät tìm kieám, saép xeáp.

Noäi dung:

 Nhu caàu tìm kieám vaø saép xeáp döõ lieäu trong moät heä thoáng thoâng tin.
 Caùc giaûi thuaät tìm kieám noäi.
 Caùc giaûi thuaät saép xeáp noäi.

Nhu caàu tìm kieám vaø saéép xeáp döõ lieäu trong 1 heä thoáng thoâng tin

1/15/2008 CTDL1-T.P.TUẤN 10

trang 1

 Trong haàu heát caùc heä löu tröõ, quaûn lyù döõ lieäu, thao taùc tìm kieám thöôøng ñöôïc thöïcïc hieän
nhaát ñeå khai thaùc thoâng tin.
 Do caùc heä thoáng thoâng tin thöôøng phaûi löu tröõ moät khoái löôïng döõ lieäu ñaùng keå, neân vieäc
xaây döïng caùc giaûi thuaät cho pheùp tìm kieám nhanh seõ coù yù nghóa raát lôùn.
 Neáu döõ lieäu trong heä thoáng ñaõ ñöôïc toå chöùc theo moät traät töï naøo ñoù, thì vieäc tìm kieám seõ
tieán haønh nhanh choùng vaø hieäu quaû hôn
 Coù nhieàu giaûi thuaät tìm kieám vaø saép xeáp
 Möùc ñoä hieäu quaû cuûa töøng giaûi thuaät phuï thuoäc vaøo tính chaát cuûa caáu truùc döõ lieäu cuï theå
maø noù taùc ñoäng ñeán.
 Döõ lieäu ñöôïc löu tröõ chuû yeáu trong boä nhôù chính vaø treân boä nhôù phuï, do ñaëc ñieåm khaùc
nhau cuûa thieát bò löu tröõ, caùc thuaät toaùn tìm kieám vaø saép xeáp ñöôïc xaây döïng cho caùc caáu truùc
löu tröõ treân boä nhôù chính hoaëc phuï cuõng coù nhöõng ñ...
Cấu Trúc Dữ Liệu & Giải Thuật
Trần Phước Tuấn
tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com
Nội dung
1. Ôn tập Ngôn ngữ C
2. Tổng Quan Về CTDL & GT
3. Các Thuật Toán Tìm Kiếm, Sắp Xếp Nội
4. Danh sách liên kết và ứng dụng
5. Cấu trúc cây
Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Nhập môn cấu trúc dữ liệu giải thuật (Trần Hạnh Nhi, Dương Anh
Đức)
2. Giáo trình tin học đại cương A2 (Đại học KHTN Tp. HCM)
3. Giáo trình Lập Trình C
4. Bài giảng CTDL & GT
Bài tập miễn thi
Sinh viên chọn 1 trong các đề tài sau
1. Viết chương trình demo các giải thuật tìm kiếm và sắp xếp.
2. Viết chương trình demo các thao tác trên danh sách liên kết đơn và ứng dụng của
nó (stack,queue).
3. Viết chương trình demo các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm, cây AVL
4. Định trị biểu thức toán học với các phép toán +,-,*,/,(,).
Nội dung bài nộp bao gồm
1. Báo cáo (powerpoint)
2. Source code chương trình
3. File thực thi
Hình thức thi
Lý thuyết
Thang điểm 10 (chiếm 70% số điểm)
Hình thức thi: Tự luận
Thực hành
Than điểm 10 (chiếm 30% số điểm)
Hình thức thi: viết chương trình trên máy hoặc làm bài tập lớn.
Tìm kieám & Saép xeáp
Muïc tieâu:
Giôùi thieäu moät soá thuaät toaùn tìm kieám vaø saép xeáp noäi.
Phaân tích, ñaùnh giaù ñoä phöùc taïp cuûa caùc giaûi thuaät tìm kieám, saép xeáp.
Noäi dung:
Nhu caàu tìm kieám vaø saép xeáp döõ lieäu trong moät heä thoáng thoâng tin.
Caùc giaûi thuaät tìm kieám noäi.
Caùc giaûi thuaät saép xeáp noäi.
Nhu caàu tìm kieám vaø saéép xeáp döõ lieäu trong 1 heä thoáng thoâng tin
1/15/2008 CTDL1-T.P.TUẤN 10 trang 1
Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng cấu trúc dữ liệu - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Bài giảng cấu trúc dữ liệu 9 10 716