Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Cấu trúc máy tính ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC MÁY TÍNH

Th.S Nguyễn Khắc Quốc
IT-Deparment

Chương 2
Cấu trúc máy tính
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12/07/2014

Máy tính là gì?
Mô hình cấu trúc cơ bản của máy tính
Central processing unit
Computer memory
Computer bus
Peripheral devices
Software

Chương 2. Cấu trúc máy tính

2 / 26

2.1. Máy tính là gì?


Xử lý dữ liệu để có thông tin mong muốn
Nhận dữ liệu vào
 Xử lý dữ liệu theo chương trình lập sẵn
 Đưa thông tin ra




Máy tính tạo nên bởi
Phần cứng (hardware): các thiết bị vật lý của máy tính
 Phần mềm (software): chương trình lập sẵn





Trải qua 4 thế hệ
Các loại máy tính
Máy tính cá nhân (PC - Personal Computer)
 Máy chủ chuyên dụng (server)
 Máy tính lớn: mainframe, supercomputer
 Các hệ vi điều khiển (microcontroller)


12/07/2014

Chương 2. Cấu trúc máy tính

3 / 26

Đây là một chiếc máy vi tính

12/07/2014

Chương 2. Cấu trúc máy tính

4 / 26

2.2. Mô hình cấu trúc cơ bản của máy tính

12/07/2014

Chương 2. Cấu trúc máy tính

5 / 26

2.3. Central Processing Unit (CPU)


Chức năng





Nguyên tắc






Điều khiển MT hoạt động theo
chương trình
Xử lý dữ liệu
Nhận lệnh từ chương trình nằm
trong bộ nhớ chính
Giải mã lệnh
Thực hiện lệnh tuần tự

Bao gồm




CU – Control Unit
ALU – Arithmetic and Logic Unit
Bus Interface Unit - Bus nội bộ

12/07/2014

Chương 2. Cấu trúc máy tính

6 / 26

Khối điều khiển (CU - Control Unit)


Điều khiển hoạt động của CPU và các thành
phần khác:
 Đọc

lệnh từ chương trình trong bộ nhớ chính
(instruction fetch).

 Giải

mã lệnh (instruction decode).

 Thực

thi lệnh đã giải mã một cách tuần tự
(instruction excution).

12/07/2014

Chương 2. Cấu trúc máy tính

7 / 26

Khối tính toán (ALU - Arithmetic Logic Unit)


Thực hiện các phép toán số học và logic
 Các

phép toán số học: +,-,*,/.
 Các phép toán logic: NOT, AND, OR,…
 Các phép so sánh.
…


Dữ liệu
 Số

nguyên (integer).
 Số dấu phảy tĩnh (fixed point number).
 Số dấu phảy động (floating point number).
12/07/2014

Chương 2. Cấu trúc máy tính

8 / 26

Tập thanh ghi (Registers)


Lưu trữ toán hạng, kết quả và các thông số
khác trong quá trình tính toán của CPU.



Bao gồm:
 Con

trỏ chương trình (PC - Program Counter).

 Các

thanh ghi đa chức năng.

 Thanh

ghi chỉ số (index register).

 Thanh

ghi cờ (flag register).

12/07/2014

Chương 2. Cấu trúc máy tính

9 / 26

Một vài bộ vi xử lý


Intel processor



AMD processor

Đây là các bộ vi xử lý (microprocessor) chứa trong nó CPU và các thành phần khác nữa

12/0...
CẤU TC Y TÍNH
Th.S Nguyn Khắc Quốc
IT-Deparment
Bài giảng Cấu trúc máy tính ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Cấu trúc máy tính ThS. Nguyễn Khắc Quốc - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng Cấu trúc máy tính ThS. Nguyễn Khắc Quốc 9 10 812