Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng:Chương trình dữ liệu và giải tích

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðHSP

Bài giảng CTDL&GT
tosonnguyen@gmail.com

Nội dung chính

Nhó
Nhóm 2

1

Phân loại cấu trúc dữ liệu

2

Mảng

3

Stack

4

Queue

2

Bài giả
giảng CTDL&GT

Nội dung chính

Nhó
Nhóm 2

1

Phân loại cấu trúc dữ liệu

2

Mảng

3

Stack

4

Queue

3

Bài giả
giảng CTDL&GT

Phân loại cấu trúc dữ liệu
Dựa vào mối quan hệ giữa các phần tử
Phân loại:
Cấu trúc dữ liệu tuyến tính
Cấu trúc dữ liệu phân cấp
Cấu trúc ñồ thị
Cấu trúc tập hợp

Nhó
Nhóm 2

4

Bài giả
giảng CTDL&GT

Phân loại cấu trúc dữ liệu
Dựa vào mối quan hệ giữa các phần tử
Phân loại:
Cấu trúc dữ liệu tuyến tính
Cấu trúc dữ liệu phân cấp
Cấu trúc ñồ thị
Cấu trúc tập hợp

Nhó
Nhóm 2

5

Bài giả
giảng CTDL&GT

Bộ môn nào hay nhất

A. Toán
B. Lí
C. Hóa
D. Tin

Nhó
Nhóm 2

89

Bài giả
giảng CTDL&GT

Nước anh qua những lá cờ

Nhó
Nhóm 2

90

Bài giả
giảng CTDL&GT

...
ð
HSP
Bài giảng CTDL&GT
tosonnguyen@gmail.com
Bài giảng:Chương trình dữ liệu và giải tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng:Chương trình dữ liệu và giải tích - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng:Chương trình dữ liệu và giải tích 9 10 37