Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi mailinh10075
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 3309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
TỔNG QUAN
1. Giới thiệu phần mềm
2. Hướng dẫn cài đặt

-

1

Chương 2
CƠ BẢN VỀ ORACLE
1. Các kiểu dữ liệu.
2. Các hàm có sẵn

-

2

Các kiểu dữ liệu
Tên kiểu

Giải thích

Number(p,s)

Kiểu số thập phân

Integer

Kiểu số nguyên

Float

Kiểu số thực

Date

Ngày tháng

Char

Ký tự có độ dài không cố định tối đa 255 ký tự (không hỗ trợ
Unicode)

Nchar

Ký tự có độ dài không cố định tối đa 255 ký tự (hỗ trợ
Unicode)

Varchar2

Ký tự có độ dài không cố định tối đa 2000 ký tự (không hỗ trợ
Unicode)

Nvarchar2

Ký tự có độ dài không cố định tối đa 2000 ký tự (hỗ trợ
Unicode)
3

CÁC HÀM CÓ SẴN TRONG ORACLE

4

Nội dung
• Hàm xử lý chuỗi
• Hàm xử lý ngày tháng
• Chuyển kiểu
• Biểu thức case

Hàm xử lý chuỗi
• LENGTH (<chuỗi>) trả về chiều dài của chuỗi
• INSTR (<chuỗi a>, <chuỗi b>, <vị trí bắt đầu tìm x>,
<lần xuất hiện i>)
Trả về ví trí xuất hiện lần thứ I của chuỗi con b trong
chuỗi a, bắt đầu tìm từ vị trí x. Nếu x<0 thì tìm từ phải
sang trái
• SUBSTR (<chuỗi>, <vị trí bắt đầu x>, [<số ký tự y>]
Lấy y kí tự bắt đầu từ vị trí x của chuỗi a. Nếu x<0 thì
tìm từ phải sang trái. Nếu không có y sẽ lấy đến cuối
chuỗi a.

Hàm xử lý chuỗi
• CONCAT(<chuỗi 1>, <chuỗi 2>) hay toán tử
<chuỗi 1> || <chuỗi 2> trả về chiều ghép
• LOWER (<chuỗi >) hay UPPER trả về chuỗi
thường (hoa)
• LTRIM (<chuỗi a>, <chuỗi b>) hay RTRIM, TRIM
Cắt khỏi chuỗi a từ bên trái (bên phải, hai cả 2
bên) những ký tự có trong chuỗi b

Hàm xử lý ngày tháng
• EXTRACT(YEAR | MONTH | DAY) trả về thành
phần ngày, tháng, năm của kiểu dữ liệu ngày.
• ADD_MONTHS(<ngày>,<số tháng n>) trả về
ngày mới sau khi cộng ngày đã cho n tháng.
• MONTHS_BETWEEN(<ngày 1>,<ngày 2>) trả
về số tháng giữa 2 ngày.
• SYSDATE: trả về ngày tháng hiện tại

Hàm chuyển kiểu
• TOCHAR(<số>) chuyển số về dạng chuỗi.
• TOCHAR(<ngày>,<chuỗi định dạng>) chuyển
ngày về dạng chuỗi.
• TO_DATE(<chuỗi dạng ngày tháng>, <chuỗi
định dạng>) chuyển chuỗi về dạng ngày.

Biểu thức CASE
CASE
WHEN <btdk 1> THEN <kq trả về 1>
[WHEN <btdk 2> THEN <kq trả về 2>….]
[
ELSE <kq trả về ngoại lệ>
END
Select CASE
When extract(day from sysdate) > 15 THEN
‘Cuoi thang’
When extract(day from sysdate) < 15
THEN ‘Dau thang’
END
From dual

Ký tự đại diện
% : đại diện cho nhóm ký tự bất kỳ
_ : đại diện cho 1 ký tự bất kỳ
[ ] : đại diện cho 1 ký tự trong tập hợp
Ví dụ: [0-9]
[^ ] đại diện cho 1 ký tự ngoài tập hợp
Ví dụ:[^0-9]

11

Chương 3
SQL

CÁC LỆNH KHỞI TẠO, TRUY VẤN CƠ BẢN

12

Nội dung

Bảng (table)
Dữ liệu (data/record)
Nhập / Xuất dữ liệu
...
Chương 1
TỔNG QUAN
1. Giới thiệu phần mềm
2. Hướng dẫn cài đặt
-
1
Bài giảng chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Người đăng: mailinh10075
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Bài giảng chuyên đề hệ quản trị cơ sở dữ liệu 9 10 830