Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Chuyên Đề

Được đăng lên bởi clbkynangbk
Số trang: 258 trang   |   Lượt xem: 4450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài toán liệt kê

\ 1[

MỤC LỤC
§0. GIỚI THIỆU...................................................................................................................................... 2
§1. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐẠI SỐ TỔ HỢP....................................................................... 3
I. CHỈNH HỢP LẶP ...........................................................................................................................................3
II. CHỈNH HỢP KHÔNG LẶP...........................................................................................................................3
III. HOÁN VỊ ......................................................................................................................................................3
IV. TỔ HỢP.........................................................................................................................................................3
§2. PHƯƠNG PHÁP SINH (GENERATE) ............................................................................................ 5
I. SINH CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI N.......................................................................................................6
II. LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN TỬ........................................................................................................7
III. LIỆT KÊ CÁC HOÁN VỊ .............................................................................................................................9
§3. THUẬT TOÁN QUAY LUI ............................................................................................................. 12
I. LIỆT KÊ CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI N...............................................................................................13
II. LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN TỬ......................................................................................................14
III. LIỆT KÊ CÁC CHỈNH HỢP KHÔNG LẶP CHẬP K ..............................................................................15
IV. BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ .....................................................................................................................16
V. BÀI TOÁN XẾP HẬU.................................................................................................................................18
§4. KỸ THUẬT NHÁNH CẬN.............................................................................................................. 22
I. BÀI TOÁN TỐI ƯU........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Chuyên Đề - Người đăng: clbkynangbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
258 Vietnamese
Bài Giảng Chuyên Đề 9 10 694