Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ và thiết bị mạng

Được đăng lên bởi Trương Minh Trí
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 2093 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................... 5
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG DIỆN RỘNG ................................................ 6
1.1. Giới thiệu về WAN................................................................................................ 6
1.2.1. Lớp vật lý của WAN ....................................................................................... 7
1.2.2. Các kết nối WAN nối tiếp ............................................................................... 7
1.2.3. Router và các kết nối nối tiếp .......................................................................... 8
1.2.4. Router và các kết nối ISDN BRI.................................................................... 10
1.2.5. Router và các kết nối DSL ............................................................................. 10
1.2.6. Thực hiện một kết nối console ....................................................................... 11
1.3. Router trong WAN .............................................................................................. 11
1.3.1. Đặc điểm vật lý của Router ........................................................................... 12
1.3.2. Quá trình khởi động của Router ..................................................................... 16
1.3.3. Vai trò của Router trong WAN ...................................................................... 23
Chƣơng 2: CẤU HÌNH ROUTER .............................................................................. 24
2.1. Khái niệm về cấu hình Router............................................................................. 24
2.2. Các chế độ cấu hình ............................................................................................ 25
2.3. Cấu hình cơ bản Router ....................................................................................... 27
2.3.1 Cấu hình đặt tên, tạo Banner........................................................................... 28
2.3.2. Cấu hình bảo mật cơ bản ............................................................................... 29
2.3.3. Cấu hình các thông số cổng giao tiếp ............................................................. 31
2.3.4. Một số lệnh cần biết khi cấu hình Router ....................................................... 31
2.4. Khái niệm cơ bản về bảng định tuyến .................................................................. 33
2.4.1...
1
MC LC
LỜI NÓI ĐU ............................................................................................................... 5
CHƢƠNG 1: GIỚI THIU V MNG DIN RNG ................................................ 6
1.1. Gii thiu v WAN................................................................................................ 6
1.2.1. Lp vt lý ca WAN ....................................................................................... 7
1.2.2. Các kết ni WAN ni tiếp ............................................................................... 7
1.2.3. Router và các kết ni ni tiếp .......................................................................... 8
1.2.4. Router và các kết ni ISDN BRI .................................................................... 10
1.2.5. Router và các kết ni DSL ............................................................................. 10
1.2.6. Thc hin mt kết ni console ....................................................................... 11
1.3. Router trong WAN .............................................................................................. 11
1.3.1. Đặc điểm vt lý ca Router ........................................................................... 12
1.3.2. Quá trình khởi đng ca Router ..................................................................... 16
1.3.3. Vai trò ca Router trong WAN ...................................................................... 23
Chƣơng 2: CU HÌNH ROUTER .............................................................................. 24
2.1. Khái nim v cu hình Router............................................................................. 24
2.2. Các chế độ cu hình ............................................................................................ 25
2.3. Cấu hình cơ bản Router ....................................................................................... 27
2.3.1 Cấu hình đặt tên, to Banner........................................................................... 28
2.3.2. Cu hình bo mật cơ bn ............................................................................... 29
2.3.3. Cu hình các thông s cng giao tiếp ............................................................. 31
2.3.4. Mt s lnh cn biết khi cu hình Router ....................................................... 31
2.4. Khái niệm cơ bản v bảng định tuyến .................................................................. 33
2.4.1. Khái niệm định tuyến tĩnh và định tuyến động............................................... 33
2.4.1. Xây dng bảng định tuyến ............................................................................. 38
2.4.2. Xác định đường đi ......................................................................................... 39
Bài giảng công nghệ và thiết bị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ và thiết bị mạng - Người đăng: Trương Minh Trí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
Bài giảng công nghệ và thiết bị mạng 9 10 151