Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng csdl

Được đăng lên bởi tuanthanh147
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1469 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng

MS-ACCESS 2003

BÀI 01:(2Tiết)
PTTK CSDL& MS-ACCESS

BÀI 02:(4Tiết) TẠO CSDL,
TABLE, &RELATIONSHIP

BÀI 03:(2Tiết)
KHÁI QUÁT QUERY

BÀI 04:(4Tiết)
SELECT QUERY

BÀI 05: (6Tiết)
QUERY CAO CẤP

BÀI 06:(2 Tiết) FORM
THIẾT KẾ VỚI WIZARD

BÀI 07:(6Tiết) FORM
THIẾT KẾ DESIGN VIEW

BÀI 08:(6Tiết)
MAIN FORM – SUBFORM

BÀI 09&10: (6Tiết)
REPORT

BÀI 11: (4Tiết)
MACRO&MODUL

Ôn Tập (2Tiết)

KIỂM TRA (2Tiết)

BÀI 01

PTTK CƠ SỞ DỮ LIỆU&
KHÁI QUÁT MS-ACCESS

Phần I: PT & TK Cơ sở dữ liệu
I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU.
II. THỰC THỂ & QUAN HỆ.
Phần II : Khái quát Ms-Access
I. GIỚI THIỆU MS-ACCESS
III. TẠO,MỞ VÀ ĐÓNG TẬP TIN CSDL.
II. CÁC THÀNH PHẦN CSDL TRONG MS-ACCESS

Phần I:

PTTK Hệ Thống CSDL

I. KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
CSDL laø moät heä thoáng ñeå quaûn lyù caùc thoâng tin coù caùc
ñaëc ñieåm sau:
 Laø moät taäp hôïp (coù theå laø raát lôùn) caùc döõ lieäu coù
caáu truùc ñöôïc löu treân caùc thieát bò tröõ tin (nhö
ñóa töø, baêng töø , ñóa quang…)
 Ñöôïc caùc chöông trình öùng duïng cuï theå naøo ñoù
khai thaùc thoâng tin: tìm kieám, söûa ñoåi, boå sung,
xoùa. Thoâng tin phaûi baûo ñaûm tính nhaát quaùn.
 Coù theå thoûa maõn ñoàng thôøi cho nhieàu ngöôøi söû
duïng vôùi nhöõng muïc ñích khaùc nhau.

Ví Dụ:

Coâng ty coù taäp tin löu tröõ danh saùch nhaân vieân treân
maùy tính, cuøng luùc ban giaùm ñoác caàn xem xeùt caùc
nhaân vieân ñeå khen thöôûng – phoøng taøi vuï laïi caàn
laäp baûng löông thaùng cho caùc nhaân vieân.
Nhö vaäy danh saùch nhaân vieân ñöôïc caû ban giaùm ñoác
vaø phoøng taøi vuï khai thaùc cuøng moät luùc, dó nhieân
thoâng tin veà nhaân vieân phaûi nhaát quaùn nghóa laø duø ôû
ñaâu - ôû ban giaùm ñoác hay ôû phoøng taøi vuï - thoâng tin
aáy laø phaûi nhö nhau.

Minh họa
P Toå chöùc
Keá toaùn

P Kinh doanh

P Cung ung

P Keá hoaïch

CSDL

BP Kho

BGD

Ex:Sô ñoà minh hoaï CSDL duøng chung

II. THỰC THỂ & QUAN HỆ:
1. Caùc Khaùi Nieäm:
Thöïc theå laø moät söï vaät cuï theå hay tröøu töôïng trong
theá giôùi khaùch quan.
Ví duï:
Trong moät tröôøng hoïc coù caùc thöïc theå: giaùo vieân,
hoïc sinh, moân hoïc…
Trong moät thö vieän coù caùc thöïc theå: saùch, loaïi
saùch, nhaø xuaát baûn…
Trong moät coâng ty buoân baùn cho pheùp traû chaäm
coù caùc thöïc theå: maët haøng (cuï theå),coâng nôï (tröøu
töôïng).

Caùc thöïc theå naøy coù caùc tính chaát rieâng cuûa noù goïi laø
thuoäc tính.
Ví duï:
Moãi hoïc sinh coù moät hoï teân, vaäy hoï teân laø thuoäc
tính
Moãi thöïc theå coù moät thuoäc tính duøng ñeå phaân bieät giöõa caùc ñoái

tö...
BÀI 01:(2Tiết)
PTTK CSDL& MS-ACCESS
BÀI 02:(4Tiết) TẠO CSDL,
TABLE, &RELATIONSHIP
BÀI 03:(2Tiết)
KHÁI QUÁT QUERY
BÀI 05: (6Tiết)
QUERY CAO CẤP
BÀI 06:(2 Tiết) FORM
THIẾT KẾ VỚI WIZARD
BÀI 07:(6Tiết) FORM
THIẾT KẾ DESIGN VIEW
BÀI 08:(6Tiết)
MAIN FORM – SUBFORM
BÀI 09&10: (6Tiết)
REPORT
BÀI 11: (4Tiết)
MACRO&MODUL
Ôn Tập (2Tiết) KIỂM TRA (2Tiết)
MS-ACCESS 2003
BÀI 04:(4Tiết)
SELECT QUERY
Bài giảng
bài giảng csdl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng csdl - Người đăng: tuanthanh147
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
bài giảng csdl 9 10 30