Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

ĐẠI CƯƠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
ThS. Gv. Phạm Quang Quyền

1

Chương I

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1. Khái niệm về công nghệ thông tin, tin học.
Tin học: Information technology
Tin học (Informatics, Lé Informatique) là ngành
khoa học nghiên cứu về thông tin và các quá trình
xử lí thông tin tự động bằng các thiết bị tin học,
trước hết là máy tính điện tử (Computer).

3

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
“Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp

khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện
đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông
nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các
nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm
năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và
xã hội.” (Nghị quyết 49/CP ký ngày 4/8/1993)
Một số khái niệm cơ bản của CNTT.
•Xử lý thông tin- Data Processing.
Là các tác động vào thông tin bao gồm :

4

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
• Phép thu thập thông tin : Lấy thông tin từ sự vật, hiện
tượng thông qua các giác quan và các thiết bị có khả
năng thu nhận tin
• Phép mã hoá thông tin : Biểu diễn thông tin dưới dạng
chữ viết, chữ số, ngôn ngữ, tiếng nói, âm thanh, hình
vẽ, trạng thái điện, ...
• Phép truyền thông tin : Truyền thông tin từ máy này sang
máy khác, từ điểm này sang điểm khác. Môi trường
truyền tin gọi là kênh liên lạc (Channel)

5

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN

• Phép lưu trữ thông tin : Ghi thông tin lên các
vật mang tin.
• Phép xử lý thông tin : Tác động lên các
thông tin đã có để tạo ra thông tin mới
• Phép xuất thông tin : Đưa thông tin ra cho
người dùng dưới các dạng mà con người
có thể nhận biết được
6

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
• Thông tin là khái niệm cơ bản của khoa học đồng thời là
khái niệm trung tâm của thời đại.
• Các định nghĩa khác nhau về thông tin:
• Theo nghĩa thông thường:.
• Theo quan điểm triết học:
• Theo lý thuyết thông tin:

• Hai thuộc tính cơ bản của thông tin:
• Bản chất của thông tin nằm trong sự giao lưu của nó.
• Thông tin là sự loại trừ tính bất định của hiện tượng ngẫu nhiên.

7

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
• CÁC CẤP ĐỘ KHÁC NHAU CỦA THÔNG TIN
• Dữ liệu (Data)
• Trong hoạt động thông tin, dữ liệu là số liệu, sự
kiện, hình ảnh ban đầu thu thập được qua điều tra,
khảo sát và chưa xử lý (thông tin nguyên liệu).
• Trong tin học, mọi sự biểu diễn thông tin bằng một
tập hợp các ký hiệu có thể thao...
1
ThS. Gv. Ph m Quang Quy n
Đ I C NG CÔNG NGH THÔNG TIN ƯƠ
VÀ TRUY N THÔNG
B N I V
TR NG Đ I H C N I V HÀ N IƯỜ
Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài giảng Đại cương Công nghệ thông tin và truyền thông - ThS. GV. Phạm Quang Quyền 9 10 583