Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi vanhoancntt8
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 5362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại cương về các hệ CSDL

Nội dung


Hệ thống xử lý tệp truyền thống



Hệ CSDL: các khái niệm cơ bản



Phân loại hệ CSDL

Hệ thống xử lý tệp truyền thống






Các ứng dụng phát triển do nhu cầu riêng rẽ của từng bộ
phận phòng ban, từng nhóm cụ thể nào đó mà không có
kế hoạch tổng thể. VD:
 CT thêm tài khoản mới
 CT ghi nợ/có một tài khoản
 CT tính số dư 1 tài khoản
Hệ thống xử lý tệp được hỗ trợ bởi hệ điều hành, các
bản ghi khá ổn định và được tồn tại lâu dài trong các tệp
Mỗi ứng dụng :
 định nghĩa và quản lý các tệp DL của riêng nó
 ngôn ngữ khác nhau, quy cách biểu diễn DL trong
các tệp khác nhau

Hệ thống xử lý tệp truyền thống

Sinh viên

Giáo viên

Học tập

Sinh viên

Giáo viên

Lớp học

Điểm thi

Môn học
4

Hạn chế




Mức độ diễn tả ngữ nghĩa hạn chế
Dữ liệu riêng lẻ, rời rạc
Quản lý, khai thác ở mức thấp

5

Hạn chế



Dư thừa và không nhất quán DL
Khó khăn trong truy cập DL






Cô lập và hạn chế chia sẻ DL
Các vấn đề về toàn vẹn
Các vấn đề về độ tin cậy:




2 y/c được thực hiện đồng thời: rút tiền 50$, 100$

Các vấn đề về an toàn:




Sự cố khi đang thực hiện CV: chuyển tiền

Các dị thường khi truy nhập đồng thời:




y/c DL không được dự tính trước

khó QL việc truy nhập DL của người sử dụng

Sự phụ thuộc DL của các CT ứng dụng

Hệ cơ sở dữ liệu

Giáo viên

CSDL
hệ QTCSDL
Học tập

Sinh viên

Giáo viên
Sinh viên
Lớp học
Môn học
Điểm thi

7

Ưu điểm của cách tiếp cận CSDL




Tính trừu tượng hoá của dữ liệu
Hỗ trợ nhiều khung nhìn dữ liệu
Chia sẻ dữ liệu giữa nhiều người dùng và hỗ
trợ quản lý giao dịch

8

Đặc điểm của cách tiếp cận CSDL






Biểu diễn ngữ nghĩa phong phú và những quan hệ phức
tạp của các dữ liệu
Kiểm soát tính dư thừa và đảm bảo các ràng buộc toàn
vẹn dữ liệu
Hỗ trợ lưu trữ và truy vấn dữ liệu một cách hiệu quả



Chia sẻ dữ liệu giữa nhiều người dùng
Phân quyền người dùng và kiểm soát tính hợp lệ của các
truy xuất dữ liệu



Hỗ trợ dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu



9

Nội dung


Hệ thống xử lý tệp truyền thống



Hệ CSDL: các khái niệm cơ bản



Phân loại hệ CSDL

Đặt vấn đề




CSDL là gì?
Tại sao phải sử dụng CSDL?
Tại sao phải tìm hiểu về các hệ CSDL?

11

Ví dụ: quản lý đào tạo


Thông tin cần quan tâm







Khoá học, lớp học, sinh viên, môn học, giáo viên, ...
Thông tin về sinh viên: thông tin cá nhân, thông tin
học tập
Thông tin về môn học: khối lượng học tập, giáo viên,
lịch học
...

Cần lưu trữ những thông tin đa dạng
 Cơ sở dữ liệu
12

Ví dụ: kha...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu - Người đăng: vanhoancntt8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bài giảng Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu 9 10 353