Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Dich vụ mạng_giao thức tầng TC

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỊCH VỤ MẠNG
10010111001011010010110101011110101

Giáo Viên: TỪ THANH TRÍ
Khoa: Công Nghệ Thông Tin
Email: Thanhtri@truongtaybac.edu.vn

CHƯƠNG 1: GIAO THỨC TCP/IP
1. Khái niệm về TCP và IP
2. Mô hình tham chiếu TCP/IP
3. So sánh OSI và TCP/IP
4. Các giao thức trong mô hình TCP/IP
5. Chuyển đổi giữa các hệ thống số
6. Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ
7. NAT
8. Mạng con và kỹ thuật chia mạng con
9. Bài tập
2

KHÁI NIỆM VỀ TCP VÀ IP
• TCP (Transmission Control Protocol) là giao
thức thuộc tầng vận chuyển và là một giao
thức có kết nối (Connected-oriented Protocol)
• IP (Internet Protocol) là giao thức thuộc tầng
mạng của mô hình OSI và là một giao thức
không kết nối (Connectionless Protocol). Là
giao thức không tin cậy (unreliable protocol)
3

MÔ HÌNH THAM CHIẾU TCP/IP

4

LỚP ỨNG DỤNG (Application)
- Cung cấp các giao
tiếp và hỗ trợ cho các
ứng
dụng:
Email,
truyền file, dịch vụ thư
mục…
- Kiểm soát các giao
thức lớp cao, các chủ
đề về trình bày, biểu
diễn thông tin, mã hóa
và điều khiển hội
thoại.
5

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Giáo trình Mạng máy tính, KS. Nguyễn Bình Dương,
TS. Đàm Quang Hồng Hải
• CCNA: Cisco Certified Network Associate – Study
Guide, Todde Lammle - 2007
• Cisco.Press.CCNA.Portable.Command.Guide.2nd.Editi
on.Jul.2007.pdf
• Computer Networking: A Top Down Approach
Featuring the Internet, 3rd edition. Jim Kurose, Keith
Ross. 2004.
• Computer Networks, 4th edition.
Andrew S. Tanenbaum. 2003
93

CÁC

CHÚC

D
N
E
THE

EM

THI

TỐT

94

GV: Từ Thanh Trí

...
D CH V M NG
D CH V M NG
Giáo Viên: T THANH TRÍ
Giáo Viên: T THANH TRÍ
Khoa: Công Ngh Thông Tin
Khoa: Công Ngh Thông Tin
Email: Thanhtri@truongtaybac.edu.vn
Email: Thanhtri@truongtaybac.edu.vn
10010111001011010010110101011110101
Bài giảng Dich vụ mạng_giao thức tầng TC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Dich vụ mạng_giao thức tầng TC - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Dich vụ mạng_giao thức tầng TC 9 10 194