Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng điện rử số

Được đăng lên bởi kennethnguyenchi-ceo
Số trang: 273 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG MÔN

ĐIỆN TỬ SỐ

Giảng viên:

ThS. Trần Thúy Hà

Điện thoại/E-mail:

0912166577 / thuyhadt@gmail.com

Bộ môn:

Kỹ thuật điện tử- Khoa KTDT1

Học kỳ/Năm biên soạn:


V1.0

Học kỳ 1 năm 2009

GIẢNG VIÊN: ThS. TRẦN THÚY HÀ
Bài
giảng ĐIỆN
Điện tử
sốKHOA KTDT1
BỘ MÔN: KỸ
THUẬT
TỬ-

1

BÀI GIẢNG MÔN :

ĐIỆN TỬ SỐ

 Chƣơng 1: Hệ đếm
Chƣơng 2: Đại số Boole và các phƣơng pháp biểu diễn hàm
Chƣơng 3: Cổng logic TTL và CMOS

Chƣơng 4: Mạch logic tổ hợp
Chƣơng 5: Mạch logic tuần tự
Chƣơng 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung
Chƣơng 7: Bộ nhớ bán dẫn.
Chƣơng 8: cấu kiện logic khả trình (PLD)

Chƣơng 9: Ngôn ngữ mô tả phần cứng (VHDL)


V1.0

GIẢNG VIÊN: ThS. TRẦN THÚY HÀ
Bài
giảng ĐIỆN
Điện tử
sốKHOA KTDT1
BỘ MÔN: KỸ
THUẬT
TỬ-

2

BÀI GIẢNG MÔN :

ĐIỆN TỬ SỐ

Headline (Times New Roman Black 36pt.)

CHƢƠNG 1.
Hệ đếmV1.0

GIẢNG VIÊN: ThS. TRẦN THÚY HÀ
BàiTHUẬT
giảng ĐIỆN
Điện tử
BỘ MÔN: KỸ
TỬ-sốKHOA KTDT1

3

BÀI GIẢNG MÔN :

ĐIỆN TỬ SỐ

 1.1. Biểu diễn số

1.2. Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm
1.3. Số nhị phân có dấu
1.4. Dấu phẩy động
1.5. Một số loại mã nhị phân thông dụng


V1.0

GIẢNG VIÊN: ThS. TRẦN THÚY HÀ
Bài
giảng ĐIỆN
Điện tử
sốKHOA KTDT1
BỘ MÔN: KỸ
THUẬT
TỬ-

4

BÀI GIẢNG MÔN :

1.1. Biểu diễn số (1)

ĐIỆN TỬ SỐ

 Nguyên tắc chung
 Dùng một số hữu hạn các ký hiệu ghép với nhau theo qui ƣớc về vị trí.
Các ký hiệu này thƣờng đƣợc gọi là chữ số. Do đó, ngƣời ta còn gọi hệ
đếm là hệ thống số. Số ký hiệu đƣợc dùng là cơ số của hệ ký hiệu là r.
 Giá trị biểu diễn của các chữ khác nhau đƣợc phân biệt thông qua trọng
số của hệ. Trọng số của một hệ đếm bất kỳ sẽ bằng ri, với i là số nguyên
dƣơng hoặc âm.

 Tên gọi, số ký hiệu và cơ số của một vài hệ đếm thông dụng
Tên hệ đếm

Số ký hiệu

Cơ số (r)

Hệ nhị phân (Binary)
Hệ bát phân (Octal)
Hệ thập phân (Decimal)
Hệ thập lục phân (Hexadecimal)

0, 1
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

2
8
10
16

Chú ý: Ngƣời ta cũng có thể gọi hệ đếm theo cơ số của chúng. Ví dụ: Hệ nhị phân =
Hệ cơ số 2, Hệ thập phân = Hệ cơ số 10...V1.0

GIẢNG VIÊN: ThS. TRẦN THÚY HÀ
Bài
giảng ĐIỆN
Điện tử
sốKHOA KTDT1
BỘ MÔN: KỸ
THUẬT
TỬ-

5

BÀI GIẢNG MÔN :

1.1. Biểu diễn số (2)

ĐIỆN TỬ SỐ

 Biểu diễn số tổng quát:

N  a n 1  r n 1  ...  a1  r1  a 0  r 0  a 1  r 1  ...  a  m  r  m
m

  a i  ri
n 1

N10  d n 1 10n 1  ....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng điện rử số - Người đăng: kennethnguyenchi-ceo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
273 Vietnamese
bài giảng điện rử số 9 10 183