Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ thông tin
Bộ môn Tin học cơ sở 

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Đặng Bình Phương

dbphuong@fit.hcmus.edu.vn

DỮ LIỆU KIỂU CON TRỎ
(NÂNG CAO)

1

VC
VC

&&
BB
BB

Nội dung

1

Con trỏ cấp 2

2

Con trỏ và mảng nhiều chiều

3

Mảng con trỏ

4

Con trỏ hàm

Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)

2

VC
VC

&&
BB
BB

Con trỏ cấp 2 (con trỏ đến con trỏ)

 Đặt vấn đề
void CapPhat(int *p, int n)
{
p = (int *)malloc(n * sizeof(int));
}
void main()
{
int *a = NULL;
CapPhat(a, 2);
// a vẫn = NULL
}

Làm sao thay đổi giá trị của con trỏ (không 
phải giá trị mà nó trỏ đến) sau khi gọi hàm?
Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)

3

VC
VC

&&
BB
BB

Con trỏ cấp 2
int *p

int n

18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25

…

N 00
22
U 00
L 00
L 02 00 00 00

CapPhat

int *p

NULL

…

int n
2

0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17

…

N U L L

int *a = NULL

…
Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)

4

VC
VC

&&
BB
BB

Con trỏ cấp 2

 Giải pháp
 Sử dụng tham chiếu int *&p (trong C++)
void CapPhat(int *&p, int n)
{
p = (int *)malloc(n * sizeof(int));
}

 Không thay đổi trực tiếp tham số mà trả về
int* CapPhat(int n)
{
int *p = (int *)malloc(n * sizeof(int));
return p;
}
Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)

5

VC
VC

&&
BB
BB

Bài tập

 Câu 22: Viết chương trình khai báo mảng 10 con 
trỏ đến kiểu float, nhận 10 số thực từ bàn phím, 
sắp xếp lại và in ra màn hình dãy số đã sắp xếp.
 Câu 23: Sửa lại bài tập 22 để người sử dụng có 
thể lựa chọn cách sắp xếp theo thứ tự tăng hay 
giảm dần.

Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)

43

VC
VC

&&
BB
BB

Bài tập

 Câu 24: Chương trình cho phép người dùng 
nhập các dòng văn bản từ bàn phím đến khi 
nhập một dòng trống. Chương trình sẽ sắp xếp 
các dòng theo thứ tự alphabet rồi hiển thị chúng 
ra màn hình.
 Câu 25: Sử dụng con trỏ hàm để viết các hàm 
sắp xếp sau
 Tăng dần
 Giảm dần
 Dương giảm rồi âm tăng, cuối cùng là số 0
…
44
Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao)

...
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Công ngh thông tin
B môn Tin hc cơ s
1
Đặng Bình Phương
dbphuong@fit.hcmus.edu.vn
NHP MÔN LP TRÌNH
D LIU KIU CON TR
(NÂNG CAO)
Bài giảng: Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Dữ liệu kiểu con trỏ (nâng cao) 9 10 894