Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng excel

Được đăng lên bởi madaosikute1995-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1647 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MICROSOFT EXCEL

• Microsoft Excel là phần mềm chuyên dụng cho

•

•

công tác kế toán, văn phòng trên môi trường
Windows, thực hiện được nhiều phép tính từ đơn
giản đến phức tạp.
Excel tổ chức và lưu trữ thông tin dưới dạng bảng
như bảng lương, bảng kết toán, bảng thanh toán,
bảng thông kê, bảng dự toán, … Khi có sự thay
đổi dữ liệu, bảng được tự động tính toán lại theo
số liệu mới.
Thao tác trên bảng ta có thể tạo ra các báo cáo
tổng hợp hoặc phân tích có kèm theo các biểu đồ,
hình vẽ minh họa.

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Khởi động EXCEL:
StartAll ProgramsMicrosoft OfficeMicrosoft Excel hoặc
Double Click vào biểu tượng Excel trên Desktop
1.2. Màn hình Excel:
Thanh tiêu đề (Tille bar)
Thanh thực đơn chính (Menu bar)
Thanh công cụ chuẩn (Standard bar)
Thanh định dạng (Formatting bar)
Thanh công thức (Formula bar)
Bảng tính (Workbook)
Thanh trượt dọc (Vertical Scroll-bar)
Thanh trượt ngang (Horizotal Scroll-bar)
Thanh trạng thái (Status bar)

Khái niệm về bảng tính EXCEL (WORKBOOK)
Bảng tính EXCEL được xem như một quyển sách (Book)
gồm từ 1 đến tối đa 256 tờ (Sheet) được liệt kê với Sheet1,
Sheet2, Sheet3,…
Mỗi Sheet (tờ) xem như một trang giấy kẻ ô gồm:
256 cột (Columns) ký hiệu từ A,B,C, …, Y,Z,AA,AB,…,IV.
65536 dòng (Rows) được đánh số từ 1,2, …, 65536.
Ô (Cell) là giao của một dòng với một cột. Số ô trong 1 tờ là:
65536 x 255
Địa chỉ của một ô xác định bởi cột trước dòng sau.
Ví dụ: B6 là địa chỉ của ô nằm trên cột B, dòng thứ 6. Mỗi ô
có thể chứa 32.767 ký tự.

1.3. Các kiểu dữ liệu
Trong một ô chỉ có thể chứa một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu phụ thuộc vào ký
tự đầu tiên được gõ vào.
Kiểu số (Number): là loại dữ liệu thể hiện giá trị số: số âm, số dương, số thập phân,
phân số, số phần trăm,…
- Quy ước nhập: Phải bắt đầu bởi
+ Ký tự số từ số 0 đến 9
+ Các dấu +, -, (, $.
- Sự hiển thị: Phụ thuộc vào chiều dài của dữ liệu, nếu chiều dài lớn hơn độ
rộng của cột thì sẽ hiển thị ####### hoặc chuyển sạng dạng số khoa học (dấu chấm
động).
- Phép tính: + , - , * , / , ^ (lũy thừa) , % (phần trăm).
Lưu ý: Dạng thức thể hiện của 1 số phụ thuộc vào quy định trong Windows. Khi
nhập 1 số ta CHỈ CẦN NHẬP TRỊ ĐẠI SỐ của nó không cần nhập dạng thức vì sau
này ta có thể ĐỊNH DẠNG LẠI theo ý muốn.
Ví dụ: +$100,000
thì ta nhập 100000
+$100,000.123
100000.123
- Dữ liệu số mặc định canh phải.

Kiểu chuỗi (Text): Là dạng dữ liệu có tính tổng quát nhất của Excel. Ví dụ: Cột
Họ và tên, Ghi chú, Quê quán, Chức vụ,…
- Quy ước nhập: Phải bắt đầu bởi:
- Các ký tự từ A đến...


bài giảng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng excel - Người đăng: madaosikute1995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
bài giảng excel 9 10 480