Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng excel

Được đăng lên bởi Bily Hunter
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 1 lần
M«n häc: øng dông Tin häc trong §Þa chÊt c«ng tr×nh

Ch−¬ng 1: PhÇn mÒm Excel ................................................................4
§ 1: Më ®Çu........................................................................................................4
1. Khëi ®éng Excel .......................................................................................4
2. Cöa sæ øng dông cña Excel........................................................................5
3. Qu¶n lý workbook .....................................................................................6
§ 2: NhËp v hiÖu chØnh d÷ liÖu.........................................................................9
1. Chän «........................................................................................................9
2. Chän c¸c sheet trong workbook ..............................................................10
3. C¸c kiÓu d÷ liÖu trong Excel....................................................................10
4. NhËp v söa d÷ liÖu..................................................................................13
5. Xö lý d÷ liÖu ............................................................................................13
§ 3: §Þnh d¹ng b¶ng tÝnh .................................................................................17
1. §Þnh d¹ng d÷ liÖu v «.............................................................................17
2. Xö lý cét, h ng v «.................................................................................25
3. L m viÖc víi workbook v worksheet .....................................................28
§ 4: Sö dông c¸c h m trong Excel ...................................................................33
1. H m Math & trig .....................................................................................34
2. H m Statistical.........................................................................................36
3. H m TEXT ..............................................................................................38
4. H m LOGIC ............................................................................................39
5. H m User Defined ...................................................................................39
6. T×m hiÓu c¸c lçi tr¶ vÒ bëi c«ng thøc ......................................................39
§ 5: BiÓu ®å......................................................................................................41
1. T¹o biÓu ®å...
M«n häc: øng dông Tin häc trong §Þa chÊt c«ng tr×nh
Bé m«n §Þa chÊt c«ng tr×nh- Tr−êng §¹i häc Má §Þa chÊt
1
Ch−¬ng 1: PhÇn mÒm Excel ................................................................4
§ 1: Më ®Çu........................................................................................................4
1. Khëi ®éng Excel.......................................................................................4
2. Cöa sæ øng dông cña Excel........................................................................5
3. Qu¶n lý workbook .....................................................................................6
§ 2: NhËp vµ hiÖu chØnh d÷ liÖu.........................................................................9
1. Chän «........................................................................................................9
2. Chän c¸c sheet trong workbook ..............................................................10
3. C¸c kiÓu d÷ liÖu trong Excel....................................................................10
4. NhËp vµ söa d÷ liÖu..................................................................................13
5. Xö lý d÷ liÖu ............................................................................................13
§ 3: §Þnh d¹ng b¶ng tÝnh .................................................................................17
1. §Þnh d¹ng d÷ liÖu vµ «.............................................................................17
2. Xö lý cét, hµng vµ «.................................................................................25
3. Lµm viÖc víi workbook vµ worksheet .....................................................28
§ 4: Sö dông c¸c hµm trong Excel ...................................................................33
1. Hµm Math & trig .....................................................................................34
2. Hµm Statistical.........................................................................................36
3. Hµm TEXT ..............................................................................................38
4. Hµm LOGIC ............................................................................................39
5. Hµm User Defined...................................................................................39
6. T×m hiÓu c¸c lçi tr¶ vÒ bëi c«ng thøc ......................................................39
§ 5: BiÓu ®å......................................................................................................41
1. T¹o biÓu ®å ..............................................................................................41
2. HiÖu chØnh biÓu ®å...................................................................................44
§ 6: In b¶ng tÝnh...............................................................................................50
1. ThiÕt lËp c¸c th«ng sè in..........................................................................50
2. LÖnh in.....................................................................................................51
Bài giảng excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng excel - Người đăng: Bily Hunter
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài giảng excel 9 10 354