Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng hệ điều hành

Được đăng lên bởi nguyenkhactiep
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2818 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỤC LỤC
Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN ........................................................................... 6
1.1. Cấu trúc phân lớp và hệ thống tính toán ....................................................................... 6
1.1.1. Cơ sở hoá hệ lệnh ................................................................................................. 6
1.1.2. Tách thiết bị ngoại vi ra khỏi processor (micro hoá procesor) ............................... 6
1.1.3. Chuyển nguyên tắc Lệnh thành Menu ................................................................... 6
1.2. Tài nguyên hệ thống .................................................................................................... 7
1.2.1. Bộ nhớ .................................................................................................................. 7
1.2.2. Thời gian thực hiện lệnh ....................................................................................... 8
1.2.3. Thiết bị ngoại vi ................................................................................................... 8
1.3. Định nghĩa hệ điều hành .............................................................................................. 8
1.3.1. Với người dùng .................................................................................................... 8
1.3.2. Với người quản lý ................................................................................................. 9
1.3.3. Với cán bộ kỹ thuật............................................................................................... 9
1.3.4. Với cán bộ lập trình hệ thống ................................................................................ 9
1.4. Phân loại hệ điều hành ................................................................................................. 9
1.4.1. Hệ điều hành đơn nhiệm và hệ điều hành đa nhiệm ............................................... 9
1.4.2. Hệ điều hành đơn Chương và hệ điều hành đa Chương (MultiUsers) .................... 9
1.4.3. Hệ điều hành tập trung và hệ điều hành phân tán ................................................ 10
1.4.4. Hệ điều hành phân chia thời gian và hệ điều hành thời gian thực ........................ 10
1.5. Tính chất chung của hệ điều hành .............................................................................. 10
1.5.1. Độ tin cậy cao ..................................................................................................... 10
1.5.2. Độ an toà...
MỤC LỤC
Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN ........................................................................... 6
1.1. Cấu trúc phân lớp và hệ thống tính toán ....................................................................... 6
1.1.1. Cơ sở hoá hệ lệnh ................................................................................................. 6
1.1.2. Tách thiết bị ngoại vi ra khỏi processor (micro hoá procesor) ............................... 6
1.1.3. Chuyển nguyên tắc Lệnh thành Menu ................................................................... 6
1.2. Tài nguyên hệ thống .................................................................................................... 7
1.2.1. Bộ nhớ .................................................................................................................. 7
1.2.2. Thời gian thực hiện lệnh ....................................................................................... 8
1.2.3. Thiết bị ngoại vi ................................................................................................... 8
1.3. Định nghĩa hệ điều hành .............................................................................................. 8
1.3.1. Với người dùng .................................................................................................... 8
1.3.2. Với người quản lý ................................................................................................. 9
1.3.3. Với cán bộ kỹ thuật............................................................................................... 9
1.3.4. Với cán bộ lập trình hệ thống ................................................................................ 9
1.4. Phân loại hệ điều hành ................................................................................................. 9
1.4.1. Hệ điều hành đơn nhiệm và hệ điều hành đa nhiệm ............................................... 9
1.4.2. Hệ điều hành đơn Chương và hệ điều hành đa Chương (MultiUsers) .................... 9
1.4.3. Hệ điều hành tập trung và hệ điều hành phân tán ................................................ 10
1.4.4. Hệ điều hành phân chia thời gian và hệ điều hành thời gian thực ........................ 10
1.5. Tính chất chung của hệ điều hành .............................................................................. 10
1.5.1. Độ tin cậy cao ..................................................................................................... 10
1.5.2. Độ an toàn .......................................................................................................... 10
1.5.3. Hiệu quả ............................................................................................................. 11
1.5.4. Tổng quát ........................................................................................................... 11
1.5.5. Thuận tiện .......................................................................................................... 11
1.6. Nguyên tắc xây dựng hệ điều hành ............................................................................ 11
1.6.1. Modul ................................................................................................................. 11
1.6.2. Nguyên tắc tương đối trong định vị ..................................................................... 11
1.6.3. Macroprocessor .................................................................................................. 11
1.6.4. Phủ chức năng .................................................................................................... 11
1.6.5. Giá trị chuẩn (ngầm định): .................................................................................. 11
1.6.6. Tham số .............................................................................................................. 12
1.6.7. Nguyên lý bảo vệ ................................................................................................ 12
1.7. Thành phần hệ điều hành ........................................................................................... 12
1.7.1. Thành phần của hệ điều hành .............................................................................. 12
1.7.2. Thành phần của MSDOS .................................................................................... 12
Chương II: QUẢN LÝ THIẾT BỊ ........................................................................................ 14
2.1. Quan hệ phân cấp trong tổ chức và quản lý thiết bị ngoại vi....................................... 14
2.1.1. Sự đa dạng của các thiết bị ngoại vi: ................................................................... 14
2.1.2. Quan hệ giữa vi xử lý với thiết bị ngoại vi .......................................................... 14
2.1.3. Thực hiện các phép vào/ra .................................................................................. 14
2.1.4. Kết thúc chương trình kênh ................................................................................. 15 - 2 -
2.2. Cơ chế phòng đệm (Buffer) ....................................................................................... 15
2.2.1. Phòng đệm trung gian: ........................................................................................ 16
2.2.2. Phòng đệm xử lý: ................................................................................................ 16
2.2.3. Phòng đệm vòng ................................................................................................. 17
2.3. Cơ chế SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On_Line - Hệ thống mô phỏng
các phép trao đổi thiết bị ngoại vi trong chế độ trực tiếp) .................................................. 17
2.4. Quản lý file ............................................................................................................... 18
Bài Giảng hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng hệ điều hành - Người đăng: nguyenkhactiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Bài Giảng hệ điều hành 9 10 69