Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ điều hành

Được đăng lên bởi Xì Dầu Không Ớt
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi

Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin
Bé m«n c«ng nghÖ phÇn mÒm
============= o =============

Bµi gi¶ng

HÖ §iÒu Hµnh
60 tiÕt (45 tiÕt lý thuyÕt + 15 tiÕt thùc hµnh)
(Version 0.11)

Biªn so¹n

Lª TiÕn Dòng
Hµ néi 8-2001

HÖ ®iÒu hµnh

trang 2/96

Ch−¬ng 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
LT: 6 TiÕt, TH: 0 TiÕt
1. CÊu tróc ph©n líp vµ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng tÝnh to¸n
a. LÞch sö ph¸t triÓn cña c¸c hÖ thèng tÝnh to¸n c¸c nguyªn lý ph¸t triÓn
cña processor vµ hÖ lÖnh.
- 1940-1950
§©y lµ giai ®o¹n ra ®êi thÕ hÖ ®Çu tiªn cña m¸y tÝnh ®iÖn tö, víi nh÷ng hÖ
thèng m¸y tÝnh cÊu t¹o tõ c¸c bé phËn c¬ khÝ vµ ®Ìn ®iÖn tö. C¸c m¸y tÝnh giai
®o¹n nµy võa cång kÒnh (kÝch cì b»ng mét toµ nhµ) võa phøc t¹p. Do ®ã mét
m¸y ph¶i dïng nhiÒu ng−êi sö dông.
Trong giai ®o¹n nµy: Ph¹m vi ng−êi sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö cßn bÞ bã
hÑp ë nh÷ng chuyªn gia mµ th«i.
Ng−êi thiÕt kÕ x©y dùng ch−¬ng tr×nh chÝnh lµ ng−êi lËp tr×nh vµ còng lµ
ng−êi vËn hµnh.
Ng«n ng÷ lµm viÖc cña hä lµ ng«n ng÷ m¸y lµ mét chuçi sè nhÞ ph©n 01 v×
vËy c«ng viÖc cña hä rÊt ®¬n ®iÖu nhµm ch¸n vµ viÖc m¾c lçi lµ kh«ng thÓ tr¸nh
khái do ®ã cÇn hiÖu chØnh ch−¬ng tr×nh. V× thÕ hiÖu suÊt lµm viÖc thÊp, trung
b×nh kho¶ng 8 c©u lÖnh/ngµy.
Tån t¹i c«ng viÖc cho mäi ng−êi, mäi ch−¬ng tr×nh: Mong muèn cña
ng−êi sö dông lu«n kh¸c xa víi kh¶ n¨ng ®¸p øng cña m¸y tÝnh. Nã rÊt phong
phó ®a d¹ng, cßn kh¶ n¨ng cña m¸y tÝnh trong mét thêi gian x¸c ®Þnh lµ hÇu nh−
kh«ng ®æi. Bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng kh¶ n¨ng cña m¸y tÝnh nh− tèc ®é
processor ng−êi dïng Ýt khi khai th¸c triÖt ®Ó.
Ng−êi ta thÊy mét sè c«ng viÖc lµ cÇn thiÕt cho mäi ng−êi, th−êng xuyªn
®−îc sö dông do ®ã ph¶i x©y dùng (c¸c ch−¬ng tr×nh chuÈn hay ch−¬ng tr×nh
mÉu) Standard Programs. ViÖc nµy ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c nhµ lËp tr×nh vµ ®−îc
cung cÊp cïng víi m¸y tÝnh. Tõ ®ã t¹o thµnh mét bé th− viÖn ch−¬ng tr×nh mÉu.
{Standard Programs} = Library of Standard Programs
Ban ®Çu c¸c ch−¬ng tr×nh mang tÝnh chÊt hoµn thiÖn: tõ mét ®Çu vµo nhÊt
®Þnh (input) sÏ ®−a ra mét kÕt qu¶(output). Tuy nhiªn viÖc nµy lµ kh«ng thuËn lîi
vµ hiÖu qu¶ v× cã nhiÒu chøc n¨ng con cña ch−¬ng tr×nh sÏ lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu
lÇn. V× vËy ng−êi ta nghÜ ®Õn c¸c ph−¬ng ph¸p c¶i tiÕn hiÖu suÊt lµm viÖc lµ ph¶i
x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh con vµ c¶i tiÕn hÖ lÖnh cña processor tøc lµ gi¶m bít
c¸c lÖnh macroprocessor mµ thay vµo ®ã lµ c¸c phÐp xö lý t¸c ®éng lªn bit, byte.

Lª TiÕn Dòng

BM C«ng nghÖ phÇn mÒm

HÖ ®iÒu hµnh

trang 3/96

Lý do: c¸c hµm c¬ së nh− lÊy c¨n, sinx, hay luü thõa kh«ng ph...
Trêng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi
Khoa C«ng nghÖ Th«ng tin
Bé m«n c«ng nghÖ phÇn mÒm
============= o =============
Bµi gi¶ng
HÖ §iÒu Hµnh
60 tiÕt (45 tiÕt lý thuyÕt + 15 tiÕt thùc hµnh)
(Version 0.11)
Biªn so¹n
Lª TiÕn Dòng
Hµ néi 8-2001
bài giảng hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ điều hành - Người đăng: Xì Dầu Không Ớt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
bài giảng hệ điều hành 9 10 63