Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hệ điều hành

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chöông 1:Toång quan veà Heä ñieàu haønh
•
•
•
•

Khái niệm về hệ điều hành
Phân loại các hệ điều hành
Cấu trúc của hệ điều hành
Lịch sử phát triển của hệ điều hành

c
u

n
a
u

h
T

D
g

N

16

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chöông 1:Toång quan veà Heä ñieàu haønh
• Khái niệm về hệ điều hành
– Các thành phần cộng tác trong Hệ thống CNTT gồm:
phần cứng, HĐH, các ứng dụng và người sử dụng
(user)
– Phần cứng (CPU, bộ nhớ, thiết bị IO…): tài nguyên máy
tính
– Chương trình ứng dụng (trình biên dịch, hệ quản trị
CSDL, phần mềm thương mại, trò chơi…) sử dụng tài
nguyên máy tính để giải quyết các yêu cầu của user.
– HĐH là chương trình hoạt động giữa user và phần cứng
máy tính, điều khiển quản lý tài nguyên và phối hợp sử
dụng phần cứng cho những ứng dụng khác nhau, giúp
giao tiếp người-máy thuận lợi hiệu quả.

n
a
u

c
u

h
T

D
g

N

17

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chöông 1:Toång quan veà Heä ñieàu haønh
Users

n
a
u

Chöông trình

c
u

h
T

D
g

Heä Ñieàu Haønh

N

Phaàn cöùng

18

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chöông 1:Toång quan veà Heä ñieàu haønh
Moâ hình tröøu töôïng cuûa 1 maùy tính

n
a
u

c
u

h
T

D
g

N

19

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chöông 1:Toång quan veà Heä ñieàu haønh
• Khái niệm về hệ điều hành (tt)

n
a
u

– HĐH là bộ điều phối tài nguyên của máy tính (thời
gian sử dụng CPU, bộ nhớ, đĩa, thiết bị IO) cho các
ứng dụng
– Khi có nhiều yêu cầu khai thác tài nguyên, HĐH phải
giải quyết vấn đề tranh chấp và quyết định cấp phát
tài nguyên như thế nào là hiệu quả nhất
– Để gia tăng hiệu quả khai thác tài nguyên, HĐH phải
quản lý các bộ ĐKTB của nhà sản xuất (vd: VGA
card, sound card, modem, printer, HDD…)

c
u

h
T

D
g

N

è Mục tiêu cơ bản của HĐH:

– Giúp cho việc thi hành các chương trình dễ dàng hơn
– Hỗ trợ các thao trên hệ thống máy tính hiệu quả hơn
20

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chöông 6: Quaûn lyù xuaát /nhaäp
• Quản lý thời gian chạy của tiến trình
– Khi một tiến trình bắt đầu, bộ lập lịch sẽ khởi tạo giá
trị cho bộ đếm.
– Giá trị này giảm dần sau mỗi ngắt đồng hồ
– Counter=0, thời gian chạy của tiến trình kết thúc. Bộ
điều khiển đồng hồ sẽ yêu cầu bộ lập lịch thiết lập giá
trị cho tiến trình khác
• Điều phối kế họach sử dụng CPU
– Sử dụng ...
Ng Duc Thuan
16
Chöông1:Toång quanveàHeäñieàuhaønh
Kháinimvhệđiuhành
Phânloichệđiuhành
•Cutrúccahệđiuhành
•Lchspháttrincahệđiuhành
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Bài giảng hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hệ điều hành - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng hệ điều hành 9 10 87