Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ điều hành chương 2

Được đăng lên bởi tuyetchinh1996
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Cấu trúc Hệ Điều Hành
ThS: Hà Lê Hoài Trung

1/28/2015

Khoa KTMT

1

Ôn tập chương 1
• Nêu cấu trúc hệ thống máy tính?
• HĐH có những chức năng chính nào?
• Theo góc độ hệ thống xử lý, HĐH được
phân thành mấy loại? Kể tên?
• Những yêu cầu của hệ điều hành đối với
hệ thống chia sẻ thời gian?
1/28/2015

Khoa KTMT

2

Mục tiêu
• Biết được các thành phần của hệ điều hành
• Hiểu được các dịch vụ mà hệ điều hành
cung cấp
• Phân biệt system call & library
• Hiểu được cấu trúc của một hệ thống máy
tính
1/28/2015

Khoa KTMT

3

Nội Dung
 Caùc thaønh phaàn cuûa heä ñieàu haønh
 Caùc dòch vuï heä ñieàu haønh cung caáp
 Lôøi goïi heä thoáng (System call)

 Caùc chöông trình heä thoáng (system programs)
 Caáu truùc heä thoáng
 Maùy aûo (virtual machine)

1/28/2015

Khoa KTMT

4

Các thành phần của
Hệ Điều Hành
•
•
•
•
•
•
•

Quản lý quá trình
Quản lý bộ nhớ chính
Quản lý file
Quản lý hệ thống I/O
Quản lý hệ thống lưu trữ thứ cấp
Hệ thống bảo vệ
Hệ thống thông dịch lệnh

1/28/2015

Khoa KTMT

5

2.1. Caùc thaønh phaàn cuûa heä ñieàu haønh
2.1.1. Quaûn lyù quaù trình (process management)
- Quaù trình (hay tieán trình – process) laø gì?
- Quaù trình khaùc chöông trình ôû ñieåm gì?
- Moät quaù trình caàn caùc taøi nguyeân cuûa heä thoáng nhö CPU, boä nhôù, file,
thieát bò I/O,… ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc.
- Caùc nhieäm vuï cuûa thaønh phaàn
 Taïo vaø huûy quaù trình
 Taïm dừng/thöïc thi tieáp (suspend/resume) quaù trình
 Cung caáp caùc cô cheá
– ñoàng boä hoaït ñoäng caùc quaù trình (synchronization)
– giao tieáp giöõa caùc quaù trình (interprocess communication)
– khoáng cheá tắc nghẽn (deadlock)

1/28/2015

Khoa KTMT

6

2.1. Caùc thaønh phaàn cuûa heä ñieàu haønh
2.1.2. Quaûn lyù boä nhôù chính
– Boä nhôù chính laø trung taâm cuûa caùc thao taùc, xöû lyù
– Ñeå naâng caoù hieäu suaát söû duïng CPU, heä ñieàu haønh caàn
quaûn lyù boä nhôù thích hôïp
– Caùc nhieäm vuï cuûa thaønh phaàn
 Theo doõi, quaûn lyù caùc vuøng nhôù troáng vaø ñaõ caáp phaùt
 Quyeát ñònh seõ naïp chöông trình naøo khi coù vuøng nhôù
troáng
 Caáp phaùt vaø thu hoài caùc vuøng nhôù khi caàn thieát

1/28/2015

Khoa KTMT

7

2.1. Caùc thaønh phaàn cuûa heä ñieàu haønh

1/28/2015

Khoa KTMT

8

2.1. Caùc thaønh phaàn cuûa heä ñieàu haønh
2.1.3. Quaûn lyù file (file management)

– Heä thoáng file (file system)
 File
 Thö muïc

– Caùc dòch vuï maø thaønh phaàn cung caáp
 Taïo vaø xoaù file/thö muïc.
 Caùc thao taùc xöû lyù file/thö muïc (mkdir, rename, copy, move,
new,…)...
Chương 2
Cấu trúc Hệ Điều Hành
ThS: Hà Lê Hoài Trung
1/28/2015 Khoa KTMT 1
bài giảng hệ điều hành chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ điều hành chương 2 - Người đăng: tuyetchinh1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
bài giảng hệ điều hành chương 2 9 10 387