Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ điều hành chương 3

Được đăng lên bởi tuyetchinh1996
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3: Tiến Trình
PROCESS
ThS: Hà Lê Hoài Trung

Ôn tập chương 2






Hệ Điều hành có mấy thành phần
Phân biệt giữa sytem call & library
Cấu trúc hệ thống.
Máy ảo – nhiệm vụ của máy ảo
Tiến trình là gì? Nhiệm vụ chính của thành phần quản lý tiến
trình? Các Tiến trình cùng chạy 1 chương trình?

Khoa KTMT

2

Mục tiêu







Hiểu được quá trình là gì?
Các trạng thái của quá trình
Cấu trúc dữ liệu của Quá trình
Cách tạo ra 1 quá trình. Mối quan hệ cha con giữa các quá trình
Cách giao tiếp giữa các tiến trình
Tiểu trình (Thread)

Khoa KTMT

3

Nội Dung










Khaùi nieäm cô baûn
Traïng thaùi quaù trình
Khoái ñieàu khieån quaù trình (Process control block)
Ñònh thôøi quaù trình (Process Scheduling)
Caùc taùc vuï ñoái vôùi quaù trình
Söï coäng taùc giöõa caùc quaù trình
Giao tieáp giöõa caùc quaù trình

Khoa KTMT

4

3.1. Khaùi nieäm cô baûn

m



Hoaït ñoäng cuûa CPU gọi là gì?
– Heä thoáng boù (Batch system): jobs
– Time-shared systems: user programs, tasks
– Caùc hoaït ñoäng laø töông töï => goïi laø process



Quaù trình (process)
– moät chöông trình ñang thöïc thi

Moät quaù trình bao goàm
– Text section (program code), data section (chöùa global variables)
– program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer
(SP), memory management registers,…

Khoa KTMT

5

3.1. Khaùi nieäm cô baûn
Caùc böôùc naïp chöông trình vaøo boä nhôù

Khoa KTMT

6

3.1. Khaùi nieäm cô baûn
chöông trình => quaù trình



Duøng load module ñeå bieåu dieãn chöông trình thöïc thi ñöôïc
Layout luaän lyù cuûa process image
Executable binary file
(load module)

Process image in
main memory

program
code

program
code

data

data

start address

stack

Khoa KTMT

7

3.1. Khaùi nieäm cô baûn
Khôûi taïo quaù trình


Caùc böôùc heä ñieàu haønh khôûi taïo quaù trình
– Caáp phaùt moät ñònh danh duy nhaát (process number hay process
identifier, pid) cho quaù trình
– Caáp phaùt khoâng gian nhôù ñeå naïp quaù trình
– Khôûi taïo khoái döõ lieäu Process Control Block (PCB) cho quaù trình
 PCB laø nôi heä ñieàu haønh löu caùc thoâng tin veà quaù trình
– Thieát laäp caùc moái lieân heä caàn thieát (vd: saép PCB vaøo haøng ñôïi
ñònh thôøi,…)

Khoa KTMT

8

3.2.Traïng thaùi quaù trình


Caùc traïng thaùi cuûa quaù trình (process states):
–
–
–
–
–

new: quaù trình vöøa ñöôïc taïo
ready: quaù trình ñaõ coù ñuû taøi nguyeân, chæ coøn caàn CPU
running: caùc leänh cuûa quaù trình ñang ñöôïc thöïc thi
waiting: hay laø blocked, quaù trình ñôïi I/O hoaøn taát,...
Chương 3: Tiến Trình
PROCESS
ThS: Hà Lê Hoài Trung
bài giảng hệ điều hành chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ điều hành chương 3 - Người đăng: tuyetchinh1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
bài giảng hệ điều hành chương 3 9 10 763