Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Hệ điều hành phân tán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hµ Quang Thôy Bµi gi¶ng HÖ ®iÒu hµnh ph©n t¸n (PhÇn 1)
- 1-
ch¬ng I. C¸c nguyªn lý c¬ b¶n cña hÖ ®iÒu hµnh
1.1 Sù tiÕn ho¸ cña hÖ ®iÒu hµnh hiÖn ®¹i
a. Kh¸i niÖm hÖ ®iÒu hµnh
HÖ ®iÒu hµnh (Operating System - OS, díi ®©y viÕt t¾t tiÕng ViÖt lµ H§H) lµ mét hÖ
thèng c¸c ch¬ng tr×nh (vµ d÷ liÖu - tham sè hÖ thèng) ®îc cµi ®Æt s½n (díi d¹ng c¸c
file trªn ®Üa tõ - b¨ng tõ) thùc hiÖn hai chøc n¨ng c¬ b¶n:
- Chøc n¨ng cña mét hÖ thèng qu¶n trÞ tµi nguyªn: Qu¶n trÞ, ph©n phèi c«ng
viÖc cho hÖ thèng thiÕt bÞ ®Ó hÖ thèng thiÕt bÞ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt,
- Chøc n¨ng cña mét m¸y tÝnh më réng (m¸y tÝnh ¶o): Phôc vô nhu cÇu ®a d¹ng
cña ngêi dïng mét c¸ch tèt nhÊt.
Theo c¸ch nãi cô thÓ h¬n, H§H lµ mét bé c¸c m«®un phÇn mÒm hÖ thèng ®ãng vai trß
giao diÖn gi÷a ch¬ng tr×nh øng dông víi phÇn cøng hÖ thèng, víi môc tiªu ®¹t tíi mét
hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖu qu¶, tin cËy vµ dÔ sö dông. Mét c¸ch ®¹i thÓ, tån t¹i c¸c chøc
n¨ng riªng biÖt cña H§H nh lËp lÞch lµm viÖc cña bé xö lý (hoÆc c¸c bé xö lý), phèi
hîp thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh (QT: process) t¬ng t¸c nhau, qu¶n lý c¸c tµi nguyªn hÖ
thèng (ch¼ng h¹n nh c¸c thiÕt bÞ vµo/ra, bé nhí trong, File...) ... nh»m n©ng cao n¨ng
lùc ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ, duy tr× tÝnh toµn vÑn hÖ thèng, thi hµnh kh«i phôc lçicung
cÊp mét giao diÖn ngêi dïng. H§H thêng cÊu tróc hai yªu cÇu nµy thµnh hai líp:
dÞch vô hÖ thèng vµ nh©n cña H§H.
DÞch vô hÖ thèng lµ nh÷ng chøc n¨ng møc cao ®îc ch¬ng tr×nh øng dông nhËn biÕt
cßn nh©n (thêng trùc trong bé nhí trong) chØ ®¶m b¶o nh÷ng chøc n¨ng mang tÝnh c¬
b¶n nhÊt vµ phô thuéc vµo kiÕn tróc h¹ tÇng.
H×nh 1.1. m« t¶ khung nh×n ®¬n gi¶n vÒ hÖ thèng m¸y tÝnh theo cÊu tróc líp. VÞ trÝ cña
dÞch vô hÖ thèng trong h×nh cho thÊy vai trß quan träng cña líp nµy.
Víi ý nghÜa ®ãng vai trß nh mét m¸y tÝnh ¶o, theo c¸ch nh×n cña ngêi dïng (tõ líp
ch¬ng tr×nh øng dông), H§H lµ sù trõu tîng hãa cña hÖ thèng m¸y tÝnh ®îc tr×nh
diÔn b»ng c¸c dÞch vô hÖ thèng: H§H ®îc chØ dÉn nh lµ mét m¸y më réng (m¸y tÝnh
¶o). Môc ®Ých cña líp dÞch vô hÖ thèng lµ nh»m che ®Ëy ®i nh÷ng chi tiÕt cña hÖ thèng
(phÇn cøng vµ phÇn mÒm) ®èi víi ng
êi dïng.
Theo c¸ch nh×n cña ngêi qu¶n trÞ hÖ thèng, dÞch vô hÖ thèng vµ nh©n ®îc coi lµ
ngêi qu¶n lý tµi nguyªn. Qu¶n lý hÖ thèng tµi nguyªn (CPU, bé nhí, hÖ thèng vµo ra,
file) kh«ng chØ kiÓm so¸t ®îc t×nh tr¹ng cña c¸c tµi nguyªn mµ cßn nh»m khai th¸c
Ch¬n
g
tr×nh øn
g
dôn
g
N
g
êi dïn
g
N
h©n
D
Þch vô hÖ thèng
PhÇn cøn
g
y
tÝnh
H
×nh 1.1. CÊu tróc líp cña hÖ thèng m¸y tÝnh
Bài giảng: Hệ điều hành phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Hệ điều hành phân tán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Hệ điều hành phân tán 9 10 94