Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access

Được đăng lên bởi Lang Tu Codon
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 4893 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài giảng Hệ Quản Trị CSDL
Microsoft Access
Nội dung
 Nhập môn về ACCESS. Khái niệm về CSDL
 Các bảng và các biểu mẫu: Thiết kế, tính chất, view,
wizart
 Thông tin từ cơ sở dữ liệu: Các báo cáo và các truy
vấn
 Cơ sở dữ liệu quan hệ; Các dữ liệu bên ngoài; Biểu
đồ; Switchboard
 Các liên kết một - nhiều: Mẫu biểu con và các truy
vấn nhiều bảng
 Các mối liên kết nhiều - nhiều: Một hệ thống phức
tạp hơn
 Xây dựng các ứng dụng: Switchboard, Macro, và
Prototyping
 Tạo ra các ứng dụng mạnh hơn: Nhập môn VBA

Môn Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access

Chương 1: Nhập môn về ACCESS.
Khái niệm về Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL)











Mục tiêu:
Định nghĩa các thuật ngữ: trường, bản ghi, bảng, cơ sở dữ liệu…
Khởi động Microsoft Access; mô tả cửa sổ cơ sở dữ liệu và các đối
tượng trong một cơ sở dữ liệu Access.
Thêm vào, sửa đổi, loại bỏ các bản ghi bên trong một bảng; sử dụng
lệnh Find để định vị một bản ghi cụ thể.
Mô tả một bộ chọn bản ghi; giải thích khi nào các thay đổi được ghi
vào một bảng.
Giải thích tầm quan trọng của của việc làm có giá trị của dữ liệu trong
bảo trì bảng.
Áp dụng bộ lọc (Filter) đối với một bảng; sắp xếp một bảng trên một
hoặc nhiều trường.
Mô tả một cơ sở dữ liệu quan hệ; xác định các mối liên kết một - nhiều
tồn tại trong một cơ sở dữ liệu.

Môn Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access

I. Khái niệm về Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL)
1.



-

Định nghĩa Hệ Quản Trị (HQT) CSDL
HQT CSDL là 1 phần mềm cho phép mô tả, lưu giữ, thao
tác và xử lý các dữ liệu trong CSDL đồng thời phải đảm
bảo sự an toàn và bí mật của dữ liệu.
Chức năng của một HQT CSDL:
Cho phép tạo ra các cấu trúc để lưu giữ dữ liệu
Cho phép nhập, lưu giữ, xem, xóa, sửa đổi, chèn các dữ
liệu vào CSDL.
Cho phép thao tác trên các dữ liệu của CSDL để đưa ra
các thông tin.
Cho phép tạo báo cáo, bảng biểu để tổ chức đưa thông tin
ra theo 1 mẫu nào đó
Cung cấp các công cụ đảm bảo sự an toàn dữ liệu

Môn Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access

I. Khái niệm về Cơ Sở Dữ Liệu
2. Định nghĩa CSDL:
 CSDL là 1 tập hợp các dữ liệu về 1 “tổ chức” nào đó (ví dụ dữ liệu
Thư Viện), được lưu giữ trong máy tính, được nhiều người sử dụng
và được tổ chức theo mô hình dữ liệu.
 Các tiêu chuẩn của 1 CSDL:
- Phản ánh đúng đắn hoạt động của tổ chức
- Không có sự dư thừa thông tin (cùng 1 thông tin được lưu trữ ở
nhiều nơi và 1 thông tin mang nhiều tên khác nhau) vì nó làm tốn
bộ nhớ và dễ gây ra các thông tin không đúng khi cập nhật dữ liệu.
- Đảm bảo an toàn dữ liệu (vì ...
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài giảng Hệ Quản Trị CSDL
Microsoft Access
Nội dung
Nhập môn về ACCESS. Khái niệm về CSDL
Các bảng các biểu mẫu: Thiết kế, nh chất, view,
wizart
Thông tin từ sở dữ liệu: Các báo o các truy
vấn
sở dữ liệu quan hệ; Các dữ liệu bên ngoài; Biểu
đồ; Switchboard
Các liên kết một - nhiều: Mẫu biểu con các truy
vấn nhiều bảng
Các mối liên kết nhiều - nhiều: Một hệ thống phức
tạp hơn
Xây dựng c ứng dụng: Switchboard, Macro,
Prototyping
Tạo ra các ứng dụng mạnh hơn: Nhập môn VBA
Bài giảng Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access - Người đăng: Lang Tu Codon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
Bài giảng Hệ Quản Trị CSDL Microsoft Access 9 10 904