Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Hệ thống máy tính và hệ điều hành

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chương 1

TỔNG QUAN

Baøi giaûng moân heä ñieàu haønh
TP. HCM

Vuõ Leâ Huøng Khoa CNTT – ÑHBK

-1-

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

NỘI DUNG CHƯƠNG 1
 Cấu

trúc hệ thống máy tính
 Khái niệm về hệ điều hành (HĐH)
 Các thành phần cơ bản của HĐH
 Lịch sử phát triển của HĐH
 Chức năng của HĐH
 Bài tập
Baøi giaûng moân heä ñieàu haønh
HCM

Vuõ Leâ Huøng Khoa CNTT – ÑHBK TP.

-2-

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

CẤU TRÚC HỆ THỐNG MÁY TÍNH
 Phần cứng (hardware)
– CPU
– Bộ nhớ :RAM, ROM,đĩa từ, băng từ…
– Thiết bị I/O : Màn hình, bàn phím, card I/O…
 Phần mềm (software)
– Phần mềm hệ thống
– Phần mềm ứng dụng
– Công cụ phần mềm
 Phần

dẻo (firmware)

Baøi giaûng moân heä ñieàu haønh
HCM

Vuõ Leâ Huøng Khoa CNTT – ÑHBK TP.

-3-

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

VÍ DỤ
 Phần mềm hệ thống
– Hệ điều hành
– Hệ quản trị CSDL: Oracle, SQL Server
– Tiện ích: Norton Disk Doctor, SiSoft Sandra.
 Phần mềm ứng dụng:
– MS Office, Corel Draw, Netscape Navigator
 Hệ điều hành:
– MS-DOS, Windows 9x/ NT/ ME/ 2000/ XP…
– Linux, Solaris, HP-UX, AIX, BSD, MacOS,…
– Novell Netware
Baøi giaûng moân heä ñieàu haønh
HCM

Vuõ Leâ Huøng Khoa CNTT – ÑHBK TP.

-4-

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH
điều hành – Operating System
 Phần mềm nằm giữa phần cứng máy tính
và người dùng
 Hệ

–
–

Điều khiển phần cứng
Cung cấp các dịch vụ cho các chương trình
ứng dụng

 Phần

mềm quản lý và phân phối tài
nguyên máy tính

Baøi giaûng moân heä ñieàu haønh
HCM

Vuõ Leâ Huøng Khoa CNTT – ÑHBK TP.

-5-

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

MÔ HÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH PHÂN BỐ
Open Services & Application Processes/ Objects
Language Support Language Support OS Emulation
Sytem
System
System

OS Emulation
System

Microkernel
Computer & network hardware





Microkernel: cung cấp những dịch vụ cơ bản nhất của hệ điều hành
Các dịch vụ còn lại do các quá trình server thực hiện
Hệ thống giả lập được nhiều OS và hỗ trợ nhiều thư viện lâp trình của các
ngôn ngữ khác nhau.
Các ứng dụng không dùng dịch vụ của ukernel mà dùng các hệ thống hỗ
trợ cho 1 ngôn ngữ hoặc dùng các dịch vụ do OS emulation system cung
cấp

Baøi giaûng moân heä ñieàu haønh
HCM

Vuõ Leâ Huøng Khoa CNTT – ÑHBK TP.

-11-

Simpo PDF Merge a...
-1-Baøi giaûng moân heä ñieàu haønh Vuõ Leâ Huøng Khoa CNTT – ÑHBK
TP. HCM
Chương 1
TNG QUAN
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Bài giảng: Hệ thống máy tính và hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Hệ thống máy tính và hệ điều hành - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Hệ thống máy tính và hệ điều hành 9 10 582