Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng hệ thống nhúng

Được đăng lên bởi 10cddt
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 3460 lần   |   Lượt tải: 31 lần
TRƯ NG Đ I H C K THU T CÔNG NGHI P

KHOA ĐI N T
B

MÔN K THU T MÁY TÍNH

BÀI GI NG PHÁT CHO SINH VIÊN
(LƯU HÀNH N I B )
Theo chương trình 150 TC thay 180 TC ho c tương ñương
S d ng cho năm h c 2009 – 2010

Tên bài gi ng: H th ng nhúng
S tín ch : 03

2

Mục lục
Chương I: T NG QUAN ........................................................................................................ 5
1.1. M ñ u ............................................................................................................................ 5
1.2. Khái ni m v h nhúng ................................................................................................... 6
1.3. Vai trò c a h th ng nhúng trong s phát tri n c a lĩnh v c công ngh cao “3C “........ 7
1.4. Đ c tính, phương pháp thi t k và xu th phát tri n c a các h nhúng .......................... 9
1.5. Môi trư ng thông minh ................................................................................................. 10
1.6. Các h ñi u hành nhúng và ph n m m nhúng .............................................................. 11
1.6.1. H ñi u hành nhúng ............................................................................................... 11
1.6.2. Ph n m m nhúng.................................................................................................... 11
Chương II: LÝ THUY T THI T K H TH NG NHÚNG........................................... 12
2.1. Quy trình thi t k Top-Down........................................................................................ 12
2.1.1. Pha phân tích.......................................................................................................... 12
2.1.2. Pha thi t k nguyên lý............................................................................................ 14
2.1.3. Pha thi t k k thu t............................................................................................... 15
2.1.4. Pha xây d ng h th ng........................................................................................... 16
2.1.5. Pha ki m tra ........................................................................................................... 16
2.2. Quy trình Bottom-Up .................................................................................................... 17
2.3. Đ c t h th ng ............................................................................................................. 17
2.3.1. Khái ni m ñ c t (specification) .........................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng hệ thống nhúng - Người đăng: 10cddt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Bài giảng hệ thống nhúng 9 10 60